Genealogie Aben, Adriaans, Arians, Ariens, Groot Linden, Land van Cuijk

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 06/09/2017

 

 

Generatie I


 
I    Adriani ABEN, geboren circa 1614.
Gehuwd met Ida NELIS, geboren circa 1614, overleden na 1694.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Catharina ABENS, geboren circa 1639.
Gehuwd met Jan DRIESSEN, geboren circa 1639.

   2. 

Lutjen ARIENS, geboren circa 1651.

   3. 

Jenneke ARIENS, geboren circa 1651, overleden op 04-09-1719 te Cuijk.
Gehuwd voor de kerk op 18-04-1676 te Beers (getuige(n): Joannes Loeffs, Joannes Martens Robberts) met Thijs Aerts van GASSEL, geboren circa 1651, 7040.607 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.607)
Schepenakte 11 Taxatie van de goederen, nagelaten door Jenneken Ariens, overleden 4-9-1719 te Cuijk, welke door haar weduwnaar Thijs Aerdts van Gassel zijn leven lang in tocht bezeten zullen worden en na zijn overlijden zullen devolveren op haar erfgenamen Martijntien Ariens; Abel Ariens; de kinderen van Luijtien Ariens en de kinderen van Hester Ariens, voor het betalen van de 20e penning: de helft van een huis, schuur, hof en bouwland, groot in het geheel 3 mergen te Cuijk, oost Jenneken Martens, zuid Jan de Haen, west en noord de gemeente; de helft van een stuk bouwland op de Acker te Cuijk in het geheel groot 1 mergen en ½ hond, oost en west de wed. Deckers, zuid de gemene weg, noord Thijs Aerdts; de helft van een loop land, groot 1 hond 16 roeden te Cuijk, oost wachtmeester Wieben, zuid de gemene straat, west de erfgenamen van Maria Abels, noord de gemene dijk; de helft van 5 hond land op de Acker te Cuijk, oost Jacob Verhoeve, zuid de gemene weg, west Reijn Deckers erfgenamen, noord de Colck. Getaxeerd op nihil; een stuk bouwland, groot 4 hond, oost en west wachtmeester Wiebe, zuid de gemene dijk, noord de gemene weg; de helft van een hooi- of weiland, groot in het geheel 1 mergen, 2 hond 60 roeden te Cuijk; de helft van een stuk bouwland in de Mortel, groot 4 hond 12 roeden te Cuijk, oost wachtmeester Wiebe, zuid Jenneken Leenderts, west de straat, noord de Gereformeerde Armen; de helft van het Havercampke, weiland, groot 5 ½ hond te Cuijk, oost Willemken Timmermans, zuid Willem Lamberts, west de eigenaar, noord Jacob Verhoeven; de helft in een huis en 5 hond bouwland 1 hond nieuw erf te Cuijk, oost Willem Robberts, west, zuid en noord de gemene straat; de helft in een huis, hof en 1 mergen bouwland genaamd de Raam te Linden, oost Theunisken Portiers, zuid en noord de Heer van Heumen, west het gemene broek;de helft van een stuk land genaamd de Muijsenbergh of Voskuijl, groot in het geheel 1 mergen te Linden, oost Martijn Ariens, zuid en noord de Heer van Heumen, west het kerkenland; de helft van een stuk bouwland genaamd Merrie van Ruremondsland in het geheel groot 2 hond te Linden, oost Willem Abels, zuid de gemeente, west de Heer van Heumen, noord Claes Broeren. Daartegen is het 10e perceel, bestaande in huis, hof, bouwland, belast met een kapitaal van F 200-0-0 t.b.v. Johanna van der Hulst, volgens rentebrief d.d. 12-1-1709. Totale taxatie F 971-12-0 ten overstaan van Rutger de Haen, gesubs. scholtus, Johannes Martens, Jacob Verhoeven, Jacobus Wighmans en Hendrik van Woelderen, schepenen.
Datering: 05-10-1719

7040.607 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.607)
Schepenakte 18 Taxatie van de goederen te Cuijk, nagelaten door Willem Robberts, overleden 25-11-1719 te Rotterdam, welke bij testament voor notaris Jacob Vinck te Rotterdam d.d. 21-7-1719 zijn nagelaten aan zijn weduwe Willemina Cuenen voor het betalen van de 20e penning: de helft in een weiland in de Groenendijk te Cuijk, groot 1 mergen, oost de Groenendijk, zuid de Heer van Heumen, west Huijbert Hendricx, noord Hendrick van Lottum; de helft in een stuk bouwland genaamd de Geer, groot 3 hond aan het Hagelcruijs; oost en noord de gemene straat, zuid Johan van de Graaff; de helft in een stuk bouwland, groot 3 hond, oost Huijbert Hendricx, zuid de gemene weg, west Thijs van Gassel, noord de gemene straat; Daarentegen zijn de goederen in het geheel belast met een vest van F 200,-- t.b.v. Juffr. van der Hulst d.d. 12-1-1709, dus F 100-0-0. Totale taxatie F 142-10-0 door Rutger de Haen, gesubs. scholtus, Jacobus Wighmans en Hendrick van Woelderen, schepenen.
Datering: 23-12-1719

7040.258 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.258)
Schepenakte 13 Thijs Aerdt van Gassel weduwnaar van Jenneke Ariens, hier tot Cuijk residerend legateert aan Arnoldus Abels, zijn neef, wettige zoon van Abel Ariens en Lambertien Wijnen, in leven echtelieden, waarvan testateurs vrouw de moeije was 100 gulden. Benoemt verder tot erfgenamen zijn neven en nichten, Jan Aerdts van de Voort, Jacob Hermans, Peerken Hermans en Allegonda Aerdts van de Voort, ieder voor gelijk part.
Datering: 09-06-1721

7040.431 Index schepenprotocol Cuijk (7040.431)
Schepenakte 16 De erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel, te weten: Jan Aardts van de Voort en zijn zuster Aldegonda Aerdts van de Voort, geassisteerd met haar broer Jan als momboir over haar onmondige kinderen in huwelijk met wijlen Jan Driessen van den Heuvel, Jacobus Johannis Aerdts, Lambert Geurts weduwnaar van Peerken Johannissen en erfgenamen van Jenneken Ariens, te weten Abel Ariens, Jacob Hendrix en Martina Ariens el, Arien Baltussen, Peter Jans en Maria Baltussen el, Peter Jans en Adriana Baltussen el, Peter Gerrits en Adriana Robberts el, last en procuratie hebbende, Rijnier Cuenen, last en volmacht hebbende van Willemina Cuenen eerst weduwe van Willem Robberts en nu getrouwd met Pieter van den Bergh, beide procuratien gepasseerd voor notaris Abraham Coxius van den Abeelen Rotterdam 23 mei en 14 juni 1724. Allen erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel en Jenneken Ariens, in leven echtelieden.. Zij maken een akkoord: De vaste goederen zullen worden verdeeld door loting; De erfgenamen van Jenneken Ariens zullen de kosten van haar begrafenis, zijnde 5 gulden, op zich nemen; Thijs Aerdts van Gassel heeft bij testament 100 gulden nagelaten aan Arnold Aben. De erfgenamen van Jenneken Ariens zullen daarvan de helft betalen; De erfgenamen van Jenneken Ariens zullen restitueren het bedrag, betaald voor het taxeren van de helft der goederen en de 20e penning; De erfgenamen van Jenneken Ariens zullen de helft van de achterstallige belastingen betalen; De opbrengst van de verkochte have en meubilair gaat naar de erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel; De erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel moeten 50 gulden betalen aan Jacobus Wighmans en 50 gulden aan de erfgenamen van Zeger Pegh; Jan Aerdts van de Voort is 55 gulden schuldig aan de gemeene boedel, maar dit blijft ten profijte van de erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel, evenals de 12 gulden die de weduwe van Jan van den Heuvel schuldig is;Peter Gerrits is 30 gulden schuldig aan de boedel, dit blijft ten profijte van de erfgenamen van Jenneken Ariens; De 25 gulden, die Willemina Cuenen weduwe van Willem Robberts debet is, gaat naar de gemeene boedel; De gerechtskosten voor dit akkoord, wordt door elk der partijen voor de helft betaald.
Datering: 18-11-1724

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Jan Aarts van de Voort en zijn zus Allegonda Aarts van de Voort, de eerste tevens als momboir over haar onmondige kinderen bij Jan Driessen van den Heuvel; Jacobus Johannes Aarts en Lambert Geurts, weduwnaar van Peerken Johannissen, ter eenre en Abel Ariens; Jacob Hendrix en Martina Ariens, echtelieden; Arien Baltussen; Peter Jansz en Maria Baltussen, echtelieden; Peter Jansz en Adriana Baltussen, echtelieden; Hendrik van Lottum als gevolmachtigde van Peter Gerrits, gehuwd met Adriana Robberts; Reijnier Cuenen als gevolmachtigde van Willemina Cuenen, weduwe van Willem Robberts en hertrouwd met Peter van den Bergh, ter andere zijde. Allen erfgenamen van Thijs Aarts van Gassel en Jenneke Ariens gaan over tot scheiding en deling.
Datering: December 1724

7040.431 Index schepenprotocol Cuijk (7040.431)
Schepenakte 17 De erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel, te weten Jan Aardts van de Voort en zijn zuster Aldegonda Aerdts van de Voort, geassisteerd met haar broer Jan als momboir over haar onmondige kinderen in huwelijk met wijlen Jan Driessen van den Heuvel, Jacobus Johannis Aerdts, Lambert Geurts weduwnaar van Peerken Johannissen en de erfgenamen van Jenneken Ariens, te weten Abel Ariens, Jacob Hendrix en Martina Ariens el, Arien Baltussen, Peter Jans en Maria Baltussen el, Peter Jans en Adriana Baltussen el, Peter Gerrits en Adriana Robberts el, last en procuratie hebbende, Rijnier Cuenen, last en volmacht hebbende van Willemina Cuenen eerst weduwe van Willem Robberts en nu getrouwd met Pieter van den Bergh, beide procuratien gepasseerd voor notaris Abraham Coxius van den Abeelen Rotterdam 23 mei en 14 juni 1724, allen erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel en Jenneken Ariens, in leven echtelieden. Zij maken een magescheid: 1e lot: Bouwhof met toebehoren, zijnde een huis, schuur, moeshof, boomgaard en bouwland, samen groot 3 mergen aan de Nieuwinckel bij Heeswijk onder Cuijk, oost Jenneken Martens, zuid Jan de Haen, west en noord aan de gemeente, bouwland op de Acker, groot 1 mergen en 1 1/2 hont, oost en west erfgenamen van wed. Deckers, zuid de gemeene weg, noord Jenneken Martens; een loop land, groot 1 hont en 16 roeden, oost wachtmeester Wieben, zuid de gemeene straat, west de erfgenamen van Maria Abels, noord de gemeene dijk; bouwland, groot 10 hont op de Acker, oost Jacob Verhoeve, zuid de gemeene weg, west Reijn Deckers erfgenamen, noord de Colck; bouwland, groot 4 hont, oost en west wachtmeester Wieben, zuid de gemeene dijk, noord de gemeene weg; bouwland, groot 4 hont en 72 roeden, oost wachtmeester Wieben, zuid Jenneken Leenderts, west de straat, noord de Diaconie; het haverkampje bouw- en weiland, groot 5 1/2 hont, oost Willemken Timmermans, zuid Willem Lamberts erfgenamen, west Jenneken Ariens erfgenamen, noord Jacob Verhoeven;bouwland, groot 1 mergen, genaamd Hillekens Hostert aan het gemeene Broeck en Peter Versluijs erfgenamen; stuk land, groot 2 hont, oost Jacob Verhoeven, zuid de gemeene weg, west Reijn Deckers erfgenamen, noord Jan Aerdts van de Voort. Dit lot gaat naar erfgenamen van Jenneken Ariens. Zij zullen het 2e lot 100 gulden moeten betalen; 2e lot: Huis aan de Meulen te Cuijk, met de Hostert daarnaast. Huis te Linden, met land en dries; een stuk land, genaamd de Vossencuijl; een wei- of hooikamp in de Heeswijkse Campen; landerijen onder Linden. Dit lot gaat naar de erfgenamen van Thijs Aerdts van Gassel. Zij krijgen 100 gulden van het 1e lot.
Datering: 23-12-1724
.

   4. 

Nelis ARIENS, geboren circa 1652.
Gehuwd (1) op 16-05-1677 te Beers (getuige(n): Joannes Martens, Haesen Ariens), gehuwd voor de kerk op 07-06-1677 te Cuijk en Beers (NG) met Geertjen Baertje WOLTERS.
Ondertrouwd (2) op 21-04-1691 te Cuijk, gehuwd op 21-04-1691, gehuwd voor de kerk op 06-05-1691 te Cuijk (NG) met Agnes MARTENS ROBBERS, 47 jaar oud, gedoopt op 18-01-1644 te Cuijk, dochter van Marten ROEBERS, chirurgijn, en Maria WILLEMS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 26-01-1678 te Cuijk (NG) met Marten Theunissen GUELEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1677 met Wilhelmina van der BIESEN, 7040.252 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.252)
Schepenakte 198
Willemken van de Biesen weduwe van Jan Guillen heeft voor haar zelve als vanwege haar onmondige kinderen, met consent van de Amptsman tot Grave in kwaliteit als momboir van alle weduwen en wezen, verkoopt aan Thonis Ariens en Hen Jans, echtelieden haar vierdepart van een hoffstadt en erf onder Cuijk, met een zijde nevens Hendrick Crebbers erf, andere zijde nevens Jan Leunissen erf, een eind schietende de gemene steraat en laatste eind op Jan Leunissen erf.
Datering: 17-03-1644

. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan GUELEN.}}}

   5. 

Hester ARIENS, geboren circa 1652, overleden voor 1700.
Gehuwd voor de kerk op 07-06-1677 te Cuijk en Beers (NG) met Jan MARTENS ROBBERS, geboren circa 1652. {Hij is later ondertrouwd op 11-09-1700 te Cuijk, gehuwd op 18-09-1700 te Cuijk (getuige(n): Nelis Ariens en Aeb Ariens), 7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)

Schepenakte 271 Johannes Martens Robbers, wednr. van Hester Ariens, geass. met Nelis Ariens en Abel Ariens als bloedmomb. over de drie kinderen en Catharina Servaesse, wed. van Matthijs Hendricx Schuijte wonende te Cuijk.
Datering:
18.09.1700
Soort akte:
Huwelijkscontract
Plaats:
Groot Linden, gehuwd voor de kerk op 26-09-1700 te Cuijk (NG) (getuige(n): nelis ariaans) met
Catharina SERVAESSE. {Zij was ook ooit gehuwd met Matthijs HENDRICX SCHUIJTE.}}

   6. 

Martijntje ARIENS, geboren circa 1652.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-06-1677 te Beers met Thijs KERSTEN (van Haps), geboren circa 1652.
Gehuwd (2) op 10-08-1699 te Cuijk (getuige(n): Nelis Ariens en Jan Willems), gehuwd voor de kerk op 23-08-1699 te Cuijk (NG) (getuige(n): jan robberts) met
Jacob HENDRICX.

   7. 

Theodora ADRIAANS ABEN, gedoopt op 24-08-1653 te Beers (getuige(n): Cornelius Huberti, Henrica Jacobi), overleden voor 1702.
Ondertrouwd op 05-05-1685 te Cuijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20-05-1685 te Cuijk (NG) (getuige(n): Frans Jans, zijn broer, Abel Adriaans haar broer) met Anthonij Jans TAP, geboren circa 1665,
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 230 Nelis Ariens, gehuwd met Angenesken Martens, legateert aan zijn zus Lutjen Ariens f.6,- en aan de kinderen van zijn zus Hester Ariens bij Jan Martens verwekt, f. 100,-; aan zijn zus Jenneken Ariens f. 6,- en aan zijn zus Martijntje Ariens f. 6,-; aan de twee kinderen van Derisken Ariens gehuwd met Theunis Tap f. 6,-; aan zijn broer Aeb Ariens f. 250,-. Tot universeel erfgenaam Jan Anthony Martens, de voorzoon van zijn vrouw, met de verplichting haar te onderhouden.
Datering: 05.06.1702
Soort akte: Testament
Plaats: Groot Linden

Stadsrekeningen Grave, inv. 398, Gasthuisrekeningen, Gasthuis Lagerboek 1702, Landerije boven de Stadt en int Lant van Cuijk gelegen, folio 12 recto Den Camp inde Leemputten onder Linden groott ontrent twee morgen omme dat mefe door t Leger van de Staat was aff gefonrageert weder verpagt
aen Teunis Jans Tap voor veertien gulden veertien stuijvers comt f 14 = 14 = 0.

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Teunis Jans Tap, weduwnaar van .. Ariens en Johanna Roelofs hebben veel schulden. Verkoopt vaste goederen om crediteuren te kunnen betalen. Bloedmomboirs over de kinderen zijn Nelis Ariens en Loeff Roelofs.
Datering: 03.07.1707
Plaats: Groot Linden

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Teunis Janssen Tap, wonend te Groot Linden is op 21.01.1702 hertrouwd met Hendrina Roelofs. Zijn minderjarige zonen Arien en Marten Teunissen hebben ieder f 115,-- uit moederlijk deel tegoed. De laatstgenoemde zoon is echter overleden. Arien Teunissen krijgt echter f 115,--. Thijs van Gassel, zijn zwager, koopt enig goed om daaruit de crediteuren te voldoen.
Datering: 1707
Plaats: Groot Linden

7040.257 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.257)
Schepenakte 1 Jan Lamberts en Maria Heijnderix, echtelieden verklaren zich borg te stellen voor een bedrag van 115 gulden, zijnde het moederlijk bewijs welk Arien Teunissen Tap uit kracht van huwelijkscontract tussen deszelfs vader Teunis Tap weduwnaar van Nelisken Arienssen en Heijndrine Roelofs is gesloten. Als onderpand wordt gesteld het huis met een mergen land in Linden langs de kerk, met nog een halve mergen land aan de Maas. Bij meerderjarigheid van Arien Teunissen Tap zal deze het vermelde kapitaal op kunnen vragen.
Datering: 07-10-1708
Soort akte: Borgstelling
Plaats: Cuijk

7040.425 Index schepenprotocol Cuijk (7040.425)
Schepenakte 4 Teunis Jansen Tap, wonende Groot Linden, 1e huwelijk met voorwaarden 21-1-1702. Tweede huwelijk met Hendriena Roelofs, huwelijkscontract 21-1-1708, waarbij de kinderen uit 1e huwelijk Arien en Marten F 115 krijgen als moederlijk bewijs. Marten is inmiddels overleden. Door tegenspoed kan hij Arien het geld niet geven. Als bewijs dat hij dat later alsnog zal doen hebben de ouders van Hendriena Roelofs huis met land, groot 1 mergen, en land aan de Maas gelegen, groot ½ mergen, zijnde van veel meer waarde dan deze F 115, als onderpand gegeven. Verzoek wordt toegestaan. HOORT BIJ 004: Huwelijkscontract d.d. 17-01-1708. Theunis Jans Tab, weduwnaar van Nelisken Ariens, geassisteerd met Nelis Ariens en Aeb Ariens als momboirs voor de minderjarige kinderen, en Hendriena Roelofs, jongedochter, geassisteerd met notaris Rutger de Haen als momboir. Beide voorkinderen krijgen F 115,-- als moederlijk bewijs. HOORT BIJ 004: akte d.d. 7-10-1708 Cuijk. Akte waarbij Jan Lamberts en Maria Heijnderix, el, zich als borg stellen voor de somma van Fl 115,--, zijnde het moederlijk bewijs, dat Arien Teunisse Tap zou ontvangen volgens het huwelijkscontract d.d. 21 januari 1708 tussen Teunis Tap, wed. Nelisken Ariensen, en Heijndrina Roelofs. Onderpand huis en land, groot een Hollandse mergen, gelegen te Linden naast het kerkhof, en een stuk land, groot ½ Hollandse mergen, gelegen aan de Maas. HOORT BIJ 004: Cuijk 21-10-1708. Bewijs van ontvangst van F 115 door Teunis Tap.
Datering: 14-10-1708
Pagina: 041 -054
Plaats: Cuijk

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Geertruijdt en Joanna Hendrix, wonende te Cuijk, verzoeken, omdat hun vader Hendrik Thijssen onlangs is overleden, om als momboirs aan te stellen over hun uitlandige broer Theunis Jansen Tap en Jan van Braakel, bloedooms pater- en maternel.
Datering: 14.01.1716
Plaats:Cuijk

7127.4 Index notarieel protocol Cuijk (7127.4)
Schepenakte 187 Nelis Faessen gehuwd met Catharina Hendrix Broeren, ter eenre en Antoon Dercx; Hendrik Dercx; Albert Dercx; Gerrit Marcelissen gehuwd met Hermijna Dercx; Nelis Willems gehuwd met Hermke Dercx; Anneken Dercx, geass. met Elbert Nelissen als haar momb. zich tevens sterk makende voor de vier minderjarige kinderen van Marija Dercx gehuwd met Cornelis Theunissen, allen in plaats van hun moeder Peerken Hendricx Broeren,ten tweede en Hendrik Martens; Abel Willems gehuwd met Petronella Martens; Jan Martens; Reijn Martens; Peter Martens; Dercx Martens; zich tevens sterk makende voor de afwezige zuster Maria Martens, tesamen in plaats van haar moeder Petronella Hendriks Broeren ter derde. Mitsgaaders Anthoon Dercx en Jan Martens als momb. over de vijf minderjarige kinden van wijlen Jenneken Jans gehuwd met Theunis Jans Tap, ter vierde, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Hendrick Broeren en Eerken Cruijsen. Diverse stukken land onder Linden.
Datering: 22.11.1727
Soort akte: Magescheid
Plaats: Groot Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Compareerden voor Rutger de Haen, openbaar notaris: 1. Nelis Faesen, als man en voogd van Catharina Hendrix Broeren. 2. Antoon Derx, Hendrik Derx, Albert Derx, Gerit Marcelissen gehuwd met Hermina Derx, Nelis Willems gehuwd met Herinke Derx, Anneke Derx geassisteerd met Elbert Nelissen als haar momboir en zij allen zich ook sterk makende voor de vier minderjarige kinderen van Maria Derx en Cornelis Teunissen; allen in plaats van hun moeder Peerke Hendrix Broeren. 3. Hendrik Martens, Abel Willems gehuwd met Petronella Martens, Jan Martens, Rijn Martens, Peter Martens en Derk Martens, zich ook sterk makend voor hun absente zuster Maria Martens; allen in plaats van hun moeder Petronella Hendrix Broeren. 4. Antoon Derx en Jan Martens als gekozen momboirs over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jenneke Jans en Teunis Jans Tap. Allen zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Broeren en Eerke Cruijsen, hun ouders, grootouders en overgrootouders.
Datering: 22.11.1727
Plaats: Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte De gezamenlijke kinderen, kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Broeren en Eerke Cruijsen, echtelieden, te Linden overleden, zijn op 22 november 1727 voor notaris Rutger de Haen een erfmagescheid aangegaan van alle door de overledenen nagelaten goederen. Dit erfmagescheid wordt goedgekeurd en er wordt toegestaan het gedeelte dat de onmondige kinderen van Teunis Tap is toegevallen te verkopen om in hun onderhoud te voorzien. (zie volgende akte)
Datering: 09.12.1727
Plaats: Linden

7040.431 Index schepenprotocol Cuijk (7040.431)
Schepenakte 19 Nelis Faassen gehuwd met Catharina Hendrix Broeren; verder Anthonij Derx, Hendrick Derx, Aalbert Derx, Gerrit Marcelissen gehuwd met Hermina Dirx, Hermke Dirx, Anneke Dirx, geassisteerd met Anthonij Dirx en Elbert Nelissen, hun momboirs, tevens voor de minderjarige kinderen van Maria Derx en Cornelis Theunissen. Allen voor hun moeder Peerken Hendrix Broeren. Verder Hendrick Martens, Abel Willems gehuwd met Petronella Martens, Jan Martens, Reijn Martens, Peter Martens en Derck Martens, ook voor hun zuster Maria Martens. Allen voor hun moeder Petronella Hendrix Broeren. Verder nog Anthonij Derx en Jan Martens als momboiren voor de 5 minderjarige kinderen van Theunis Tap en Jenneke Jans. Zij zijn allen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Hendrick Broeren en Eerken Cruijsen. Zij maken een erfmagescheid: 1e lot: Hooiland, groot 1/2 mergen in de Lindense Mars te Linden naast Juffrouw Regaij; bouwland, groot 1/2 mergen, genaamd het Lang Stuck te Linden aan de Maas naast de Schouwweg; 1/4 part in 5 lopen bouwland te Gassel bij het dijksluisje, waarvan de andere parten aan de erfgenamen van Hermen Broeren behoren. Dit lot is bezwaard met een kapitaal van 100 gulden aan Gerrit de Raad te Overloon. Dit lot gaat naar de kinderen van Teunis Tap en Jenneke Jans; 2e lot: Een weikamp, genaamd 't Loo, groot 1 mergen te Groot Linden naast de pastorie, de kerk, de Vrouwe van Heumen en anderen; helft van een stuk bouwland, genaamd de Aenvelt, groot in het geheel 1 mergen naast Abel Willems te Linden. Het is belast met een kapitaal van 100 gulden aan de Broederschap van St. Anna te Grave. Dit lot gaat naar Hendrick Martens cs; 3e lot: Huis met hof te Linden tussen de erven van weduwe Jan Thonen en Coen Wolters; de helft van een stuk bouwland, genaamd de Laek in het geheel groot 1 mergen, schietende op de schouwweg en de Maas en naast Abel Willems; helft van stuk bouwland, genaamd de Anvelt te Linden naast de erfgenamen van Peter Cruijsen.
Aan boedelschuld moet dit lot aan de Heer pastoor te Linden uitkeren een bedrag van 50 gulden en 60 gulden aan de weduwe van Ambrosius Brax te Cuijk. Dit lot gaat naar Cornelis Faessen cs.; 4e lot: Een mergen hooiland in het Bogelaar te Linden, naast Peter Jans Clomp en Jan Roelofs; een loop bouwland te Linden naast Abel Willems; de helft van een stuk bouwland, genaamd de Laek, groot in het geheel 1 mergen te Linden naast Willem van Denssen. Dit lot is bezwaard met kapitaal van 100 gulden aan Roelof Jans Slunger. Dit lot gaat naar Thoon Derx cs.
Datering: 11-08-1728
Pagina: 141 -148
Soort akte: Magescheid
Plaats: Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Geapprobeerd erfmagescheid van 11.08.1728 opgericht voor het hoofdgericht van Cuijk tussen de kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Broeren en Eerke Cruijsen, in leven echtelieden te Linden. In uiterste nood mag het aandeel van de onmondige kinderen van wijlen Teunis Tap en Jenneke Jans worden verkocht om de kinderen op te voeden.
Datering: 17.08.1728
Plaats: Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Jan Theunissen en zijn vrouw Theuniske Jans, mitsgaders Adriaen Theunissen, meerderjarige kinderen van Theunis Tap en Jenneke Lamers, zijn genoodzaakt, om schulden te kunnen betalen, twee stukjes bouwland te verkopen, samen met hun drie minderjarige broers te Linden. Tot momboirs worden aangesteld Jan Martens en Anthoon Derx.
Datering: 10.12.1738
Plaats: Linden. Zoon van
Jan NN en Maria JANSSEN. {Hij is later gehuwd op 21-01-1702 te Cuijk (getuige(n): Nelis Ariens en Aeb Ariens als bloedmomb over zijn twee kinderen), 7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 226 Theunis Jans Tab, laatst wednr. van Nelisken Ariens, geass. met Nelis Ariens en Aeb Ariens als bloedmomb. over zijn twee kinderen en Hendrina Roeloffs, jonge dochter.
Datering:
21.01.1702, gehuwd voor de kerk op 22-01-1702 te Groot Linden (getuige(n): Loef Roelofs, den broeder van de bruijd, Jan Anthonij Maartensz van bruijdegoms zijde) met
Henrica ROELOFS, 34 jaar oud, gedoopt op 06-06-1667 te Cuijk (getuige(n): Henricus Wilhelmi, Catharina Huberti), overleden voor 1706, dochter van Roelof NELISSEN en Bertken JACOBS. Hij is later gehuwd voor de kerk op 05-11-1711 te Groot Linden met Joanna Jans LAMBERS, 23 jaar oud, gedoopt op 03-04-1688 te Groot Linden (getuige(n): Maria Vos, Nicolaus Henricus Broeren), overleden voor 1727, dochter van Johan Jans LAMBERS en Maria Hendriks BROEREN, uitzoeken....illegaal....waar gevonden.}

   8. 

Aeb ARIENS, gedoopt op 07-05-1656 te Beers (getuige(n): Joannes Adriani, Helena Gerardi), begraven op 30-05-1740 te Groot Linden op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 12-04-1692 te Cuijk (NG) (getuige(n): Abel Jans, bruidegoms neef, Aeltje Huijbers) met Lamertje HUIJBERS LINDERS, overleden voor 1706, uit Beugen.

 

Generatie II


 
IIa    Catharina ABENS, geboren circa 1639, dochter van Adriani ABEN en Ida NELIS.
Gehuwd met
Jan DRIESSEN, geboren circa 1639.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Abel JANS DRIESSEN, gedoopt op 12-08-1664 te Cuijk (getuige(n): Petrus Theodori, Hester Adriani).
Gehuwd met Jenneke HENDRIKS.

   2. 

Adriana, gedoopt op 30-04-1672 te Cuijk (getuige(n): Baltus Arts, Martina Adriaens).


IIb    Lutjen ARIENS, geboren circa 1651, dochter van Adriani ABEN en Ida NELIS.
Kinderen:

   1. 

Arien BALTUSSEN, gedoopt op 18-01-1676 te Groot Linden (getuige(n): Ida Adriani Aben weduwe Adrianus Aben), zoon van Baltis AERTS.

   2. 

Gerrit BALTUSSEN, geboren circa 1685, zoon van Baltis AERTS.
Gehuwd op 18-01-1710, gehuwd voor de kerk op 19-01-1710 te Cuijk (getuige(n): Jacobo Hendrijx, Jacobo Peters) met Jenneke PETERS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 1694 met Peter van DAAL. Zij was eerder gehuwd 1707 met Peter DELISSEN.}

   3. 

Maria BALTUSSEN, geboren circa 1689, dochter van Baltis AERTS.
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1714 te Beers met Peter JANS, geboren circa 1665, 7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 662 Peter Jans, wednr. van Bertjen Hermens, geass. met Gijsbert Willems, Peter Jans gehuwd met Maria Willems momb. over Gijsbert en Maria Willems voorkinderen van Bertjen Hermens uit haar eerder huwelijk met Willem Ebben en Willem Peters kind uit haar huwelijk met Peter Jans, ter eenre en Maria Baltissen, jonge dochter, geass. met haar vader Baltis Aerts, ter andere. Onroerend goed aan de Leuvert onder Beers.
Datering: 04.05.1714
Plaats: Beers

Schepenakte 2 Voor het gerecht verschijnen enerzijds Jenneken Peters, laatst weduwe van Gerrit Baltussen, geassisteerd met Jan van Daal en Hendrick Willems de Bruijn (ooms en momboirs over de onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk met Peter van Daal) en ook met Jellis Dircx en Gerrit Jansz van de Haert (momboirs over het minderjarige kind uit haar tweede huwelijk met Peter Delissen) en anderzijds de erfgenamen (een broer en twee zussen) van Gerrit Baltussen, m.n. Arien Baltussen; Peter Jans, gehuwd met Maria Baltussen; en Peter Jansz van 't Rot, gehuwd met Adriana Baltussen. Op basis van een eerder op 18 jan. 1710 gesloten huwelijkscontract voor het Hooggerecht van Cuijk komen de partijen tot een minnelijk akkoord. Jenneken Peters wordt bij de onderhandelingen nog bijgestaan door Jacob Peters en Jan Peters.
Datering: 23-04-1721
Pagina: 005 -012

Schepenakte 53 Taxatie van de goederen te Beers, nagelaten door Gerrit Baltussen, overleden 22-1-1721 te Beers, welke goederen volgens huwelijkscontract gesloten te Cuijk 18-1-1710 door Jenneken Peters zijn weduwe haar leven lang in tocht bezeten zullen worden en na haar dood zullen devolveren op Arien Baltussen, Maria en Adriana Baltussen, broer en zusters voor het betalen van de 20e penning: de helft in een huis aan het Kaltbroeck met schuur en landerijen, groot in het geheel 1 ½ mergen; de helft in een huis, schuur en land aan de Leuvert in het geheel groot 2 ½ mergen. Getaxeerd op F 345-6-4; de helft van een stuk land genaamd de Berendts, groot in het geheel 3 vierdendeel van een mergen; daartegen zijn voorn. goederen belast ten waarde van F 257-6-14. Totale taxatie F 409-0-0. Volgens huwelijkscontract te Cuijk 18-1-1710 is de boedel belast met de helft in een kapitale som van F 850,--, uit te keren uit de boedel aan de vijf voorkinderen uit eerste en tweede huwelijk van Jenneken Peters. Getaxeerd ten overstaan van Kerstiaen Gerrits, gesubs. scholtus, Hendrik Gijsberts en Theunis Reijnen, schepenen.
Datering: 25-02-1721
Pagina: 137-140


, zoon van Jan NN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1695 met Bertha HERMANS, overleden 1714. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1694 met Willem EBBEN.}}

   4. 

Adriana BALTUSSEN, dochter van Baltis AERTS.
Gehuwd met Peter JANSZ van het ROT.


IIc    Hester ARIENS, geboren circa 1652, overleden voor 1700, dochter van Adriani ABEN en Ida NELIS.
Gehuwd voor de kerk op 07-06-1677 te Cuijk en Beers (NG) met
Jan MARTENS ROBBERS, geboren circa 1652. {Hij is later ondertrouwd op 11-09-1700 te Cuijk, gehuwd op 18-09-1700 te Cuijk (getuige(n): Nelis Ariens en Aeb Ariens), 7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)

Schepenakte 271 Johannes Martens Robbers, wednr. van Hester Ariens, geass. met Nelis Ariens en Abel Ariens als bloedmomb. over de drie kinderen en Catharina Servaesse, wed. van Matthijs Hendricx Schuijte wonende te Cuijk.
Datering:
18.09.1700
Soort akte:
Huwelijkscontract
Plaats:
Groot Linden, gehuwd voor de kerk op 26-09-1700 te Cuijk (NG) (getuige(n): nelis ariaans) met
Catharina SERVAESSE. {Zij was ook ooit gehuwd met Matthijs HENDRICX SCHUIJTE.}}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria JANSSEN ROBBERS, gedoopt op 20-05-1678 te Groot Linden (getuige(n): Agnes N.N., Theodora Ariens, Wilhelmus Martinus Robberts, Abel Joannes van Driessen).

   2. 

Theodora JANSSEN ROBBERS, gedoopt op 24-10-1679 te Groot Linden (getuige(n): Elisabetha Servatijs, Henrica Deens, Gerardus Claesen, Cornelius van Adrianus).


IId    Martijntje ARIENS, geboren circa 1652, dochter van Adriani ABEN en Ida NELIS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-06-1677 te Beers met
Thijs KERSTEN (van Haps), geboren circa 1652.
Gehuwd (2) op 10-08-1699 te Cuijk (getuige(n): Nelis Ariens en Jan Willems), gehuwd voor de kerk op 23-08-1699 te Cuijk (NG) (getuige(n): jan robberts) met
Jacob HENDRICX.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Joanna, gedoopt op 27-04-1678 te Groot Linden (getuige(n): Abel Ariens, Johannes Ariens, Anna Willems).

   2. 

Thijs, gedoopt op 30-01-1681 te Cuijk (getuige(n): Cornelis Adriaens, IJtje Ariens).

   3. 

Johanna THIJSSEN, gedoopt op 28-03-1684 te Cuijk (getuige(n): Petrus Wilhelmi, Theodora Adriaens), 7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 457 Jan Anthony Martens, wednr. van Jenneken Thijssen, geass. met Arien Thijssen en Nelis Ariens als momb. over zijn twee dochtertjes, ter eenre en Mariken Driessen van den Heuvel, geass. met haar vader Andries Peters van den Heuvel, ter andere. De bruidegom is de zoon van Marten Thonissen en Angeneske Robbers die thans met Nelis Ariens is gehuwd (contract van 21-4-1691). Jenneken Thijssen is de dochter van Martijntje Ariens, tegenwoordig gehuwd met Jacob Hendrickx. (contract van 10-8-1699).
Datering: 20.04.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Groot Linden
.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 05-02-1702 te Groot Linden met Jan Anthonij MARTENS, 7040.607 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.607)
Taxatie van de goederen te Groot Linden nagelaten door Herman van der Horst, overleden 3-8-1721 te Grave en gedevolveerd voor 1/3 part op Johan van der Horst, voor 1/3 part op Anthonij van den Heuvel, Anneken van den Heuvel gehuwd met Gerrit Jansz, Petronella van den Heuvel gehuwd met Jan Jansz en Maria van den Heuvel gehuwd met Jan Anthonij Martens en voor 1/3 part op Bastiaen, Jacob en Rijnier Loeffen, broer en neven en nichten voor het betalen van de 20e penning: de helft in een kamp weiland genaamd de Stoppelkamp, groot in het geheel 1 mergen, oost de weduwe Van den Broeck, west de sluisgraaf, zuid Jan van Rijmsdijck, noord de gemene schouwstraat; de helft in een weikamp, groot in het geheel 1 mergen genaamd de Stoppelkamp, oost de weduwe van den Broeck, west de sluisgraaf, zuid Jan van Rijmsdijck, noord de gemene schouwstraat; de helft in een stuk weiland, groot in het geheel 4 mergen genaamd de Erpskamp, oost en west de Heer van Tongelaer, zuid de Heer van Heumen, noord de Stoppelkamp; de helft in een stuk weiland, groot in het geheel 5 mergen genaamd het Luttelbroeck, oost Willem Dircx van de Sant, zuid de gemene straat, west de erfgenamen van Jacob Riemers, noord Jacob Coebricx; daartegen zijn voorn. goederen belast ten waarde van F 887-10-0. Totale taxatie F 2612-10-0 door Rutger de Haen, gesubs. scholtus, Johannes Martens en Willem Abels, schepenen.
Datering: 23-08-1721
Pagina: 191-194
Plaats:Linden

Index schepenprotocol Cuijk (7040.425).
Staat en inventaris van Maria van den Heuvel, weduwe van Jan Anthonij Martens: Huis met brouwerij, schuur en bouwland, groot 1 hollandse mergen, gelegen te Groot Linden bij de kerk, belast met 9 vat rogge aan het St. Catharinen Gasthuis te Grave en 6 stuivers aan de kerk te Linden. De Hartwegh, groot 1 mergen, vrij erf. Een stuk land, groot 1 hond. De Burght, groot 1 mergen bouwland, naast Peter Cruijssen. Het Cuijperken, wat aan de voorkinderen is gegeven, groot 1 mergen, gelegen te Heeswijck naast het erf van de HoogEd. Heer Amptman. Een halve mergen bouwland te Heeswijck naast Jan de Haen. Alles in akte gepasseerd voor notaris Rutger de Haen 18-12-1706 te Groot Linden. Een perceel bouwland, groot een halve mergen vrij erf, te Groot Linden, oost de erfgenamen van Loeff Deens, zuid de gemene weg, west Willem Abels, noord de Maas. Een perceel bouwland, groot 1 ╢½ hollandse mergen vrij erf, te Groot Linden, oost de Somerdijk, zuid de Heer van Heumen, west Theunis Jacobs, noord Arnold van Boeckholt. Een perceel bouwland, groot een halve hollandse mergen vrij erf, te Groot Linden, een eind de Heer van Heumen, andere eind de Pastorije. Aangekocht 11-12-1714. Een weikamp, groot 1½ hollandse mergen, genaamd de Hoge en Lage Kerkes, te Groot Linden. Oost naast de Heer van Heumen, zuid de Heer van Heumen en pastorieland, noord pastorieland. Vrij erf. Aangekocht 1-11-1721. De goederen van Herman van der Horst staan niet op deze inventaris, zie huwelijkse voorwaarden tussen Jan Anthonij Martens en Maria Driessen van den Heuvel d.d. 20-4-1706, en een akte voor notaris gepasseerd d.d. 27-6-1724. Huis, hof en landerijen, gekocht van Jan Ariens d.d. 15-7-1722, gekocht met het geld gekomen uit de boedel van Herman van der Horst, en daarom niet meegenomen in deze inventaris, als boven. Huisraad, veestapel, schulden, vorderingen, etc.
Datering: 04-12-1726
Pagina: 329 -350
Plaats: Linden. Zoon van Marten Theunissen GUELEN en
Agnes MARTENS ROBBERS. {Hij is later gehuwd op 20-04-1706 te Cuijk (getuige(n): Arien Thijssen, Nelis Ariens, Andries Peters van den Heuvel), gehuwd voor de kerk op 10-04-1706 te Cuijk (NG) met Mariken DRIESSEN van den HEUVEL, dochter van Andries PETERS van den HEUVEL.}

   4. 

Christianus, gedoopt op 24-01-1687 te Cuijk (getuige(n): Joes Wilhelmi, Luijtje Adriaens).

   5. 

Gerardus, gedoopt op 13-03-1689 te Cuijk (getuige(n): Arnoldus Gerardi).

   6. 

Henricus, gedoopt op 13-03-1689 te Cuijk (getuige(n): Antonius Jans Tap).

   7. 

Petronella, gedoopt op 30-10-1691 te Cuijk (getuige(n): Wilhelmus Peters, Agnes Cornelissen).

   8. 

Petronella, gedoopt op 03-05-1693 te Cuijk (getuige(n): Gerardus Baltissen, Agnes Adriaens).

   9. 

Arien THIJSSEN.
Gehuwd met Bertjen THEUNISSEN, dochter van Theunis JACOBS en Lijsbeth DENEN.


IIe    Theodora ADRIAANS ABEN, gedoopt op 24-08-1653 te Beers (getuige(n): Cornelius Huberti, Henrica Jacobi), overleden voor 1702, dochter van Adriani ABEN en Ida NELIS.
Ondertrouwd op 05-05-1685 te Cuijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20-05-1685 te Cuijk (NG) (getuige(n): Frans Jans, zijn broer, Abel Adriaans haar broer) met
Anthonij Jans TAP, geboren circa 1665,
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 230 Nelis Ariens, gehuwd met Angenesken Martens, legateert aan zijn zus Lutjen Ariens f.6,- en aan de kinderen van zijn zus Hester Ariens bij Jan Martens verwekt, f. 100,-; aan zijn zus Jenneken Ariens f. 6,- en aan zijn zus Martijntje Ariens f. 6,-; aan de twee kinderen van Derisken Ariens gehuwd met Theunis Tap f. 6,-; aan zijn broer Aeb Ariens f. 250,-. Tot universeel erfgenaam Jan Anthony Martens, de voorzoon van zijn vrouw, met de verplichting haar te onderhouden.
Datering: 05.06.1702
Soort akte: Testament
Plaats: Groot Linden

Stadsrekeningen Grave, inv. 398, Gasthuisrekeningen, Gasthuis Lagerboek 1702, Landerije boven de Stadt en int Lant van Cuijk gelegen, folio 12 recto Den Camp inde Leemputten onder Linden groott ontrent twee morgen omme dat mefe door t Leger van de Staat was aff gefonrageert weder verpagt
aen Teunis Jans Tap voor veertien gulden veertien stuijvers comt f 14 = 14 = 0.

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Teunis Jans Tap, weduwnaar van .. Ariens en Johanna Roelofs hebben veel schulden. Verkoopt vaste goederen om crediteuren te kunnen betalen. Bloedmomboirs over de kinderen zijn Nelis Ariens en Loeff Roelofs.
Datering: 03.07.1707
Plaats: Groot Linden

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Teunis Janssen Tap, wonend te Groot Linden is op 21.01.1702 hertrouwd met Hendrina Roelofs. Zijn minderjarige zonen Arien en Marten Teunissen hebben ieder f 115,-- uit moederlijk deel tegoed. De laatstgenoemde zoon is echter overleden. Arien Teunissen krijgt echter f 115,--. Thijs van Gassel, zijn zwager, koopt enig goed om daaruit de crediteuren te voldoen.
Datering: 1707
Plaats: Groot Linden

7040.257 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.257)
Schepenakte 1 Jan Lamberts en Maria Heijnderix, echtelieden verklaren zich borg te stellen voor een bedrag van 115 gulden, zijnde het moederlijk bewijs welk Arien Teunissen Tap uit kracht van huwelijkscontract tussen deszelfs vader Teunis Tap weduwnaar van Nelisken Arienssen en Heijndrine Roelofs is gesloten. Als onderpand wordt gesteld het huis met een mergen land in Linden langs de kerk, met nog een halve mergen land aan de Maas. Bij meerderjarigheid van Arien Teunissen Tap zal deze het vermelde kapitaal op kunnen vragen.
Datering: 07-10-1708
Soort akte: Borgstelling
Plaats: Cuijk

7040.425 Index schepenprotocol Cuijk (7040.425)
Schepenakte 4 Teunis Jansen Tap, wonende Groot Linden, 1e huwelijk met voorwaarden 21-1-1702. Tweede huwelijk met Hendriena Roelofs, huwelijkscontract 21-1-1708, waarbij de kinderen uit 1e huwelijk Arien en Marten F 115 krijgen als moederlijk bewijs. Marten is inmiddels overleden. Door tegenspoed kan hij Arien het geld niet geven. Als bewijs dat hij dat later alsnog zal doen hebben de ouders van Hendriena Roelofs huis met land, groot 1 mergen, en land aan de Maas gelegen, groot ½ mergen, zijnde van veel meer waarde dan deze F 115, als onderpand gegeven. Verzoek wordt toegestaan. HOORT BIJ 004: Huwelijkscontract d.d. 17-01-1708. Theunis Jans Tab, weduwnaar van Nelisken Ariens, geassisteerd met Nelis Ariens en Aeb Ariens als momboirs voor de minderjarige kinderen, en Hendriena Roelofs, jongedochter, geassisteerd met notaris Rutger de Haen als momboir. Beide voorkinderen krijgen F 115,-- als moederlijk bewijs. HOORT BIJ 004: akte d.d. 7-10-1708 Cuijk. Akte waarbij Jan Lamberts en Maria Heijnderix, el, zich als borg stellen voor de somma van Fl 115,--, zijnde het moederlijk bewijs, dat Arien Teunisse Tap zou ontvangen volgens het huwelijkscontract d.d. 21 januari 1708 tussen Teunis Tap, wed. Nelisken Ariensen, en Heijndrina Roelofs. Onderpand huis en land, groot een Hollandse mergen, gelegen te Linden naast het kerkhof, en een stuk land, groot ½ Hollandse mergen, gelegen aan de Maas. HOORT BIJ 004: Cuijk 21-10-1708. Bewijs van ontvangst van F 115 door Teunis Tap.
Datering: 14-10-1708
Pagina: 041 -054
Plaats: Cuijk

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Geertruijdt en Joanna Hendrix, wonende te Cuijk, verzoeken, omdat hun vader Hendrik Thijssen onlangs is overleden, om als momboirs aan te stellen over hun uitlandige broer Theunis Jansen Tap en Jan van Braakel, bloedooms pater- en maternel.
Datering: 14.01.1716
Plaats:Cuijk

7127.4 Index notarieel protocol Cuijk (7127.4)
Schepenakte 187 Nelis Faessen gehuwd met Catharina Hendrix Broeren, ter eenre en Antoon Dercx; Hendrik Dercx; Albert Dercx; Gerrit Marcelissen gehuwd met Hermijna Dercx; Nelis Willems gehuwd met Hermke Dercx; Anneken Dercx, geass. met Elbert Nelissen als haar momb. zich tevens sterk makende voor de vier minderjarige kinderen van Marija Dercx gehuwd met Cornelis Theunissen, allen in plaats van hun moeder Peerken Hendricx Broeren,ten tweede en Hendrik Martens; Abel Willems gehuwd met Petronella Martens; Jan Martens; Reijn Martens; Peter Martens; Dercx Martens; zich tevens sterk makende voor de afwezige zuster Maria Martens, tesamen in plaats van haar moeder Petronella Hendriks Broeren ter derde. Mitsgaaders Anthoon Dercx en Jan Martens als momb. over de vijf minderjarige kinden van wijlen Jenneken Jans gehuwd met Theunis Jans Tap, ter vierde, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Hendrick Broeren en Eerken Cruijsen. Diverse stukken land onder Linden.
Datering: 22.11.1727
Soort akte: Magescheid
Plaats: Groot Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Compareerden voor Rutger de Haen, openbaar notaris: 1. Nelis Faesen, als man en voogd van Catharina Hendrix Broeren. 2. Antoon Derx, Hendrik Derx, Albert Derx, Gerit Marcelissen gehuwd met Hermina Derx, Nelis Willems gehuwd met Herinke Derx, Anneke Derx geassisteerd met Elbert Nelissen als haar momboir en zij allen zich ook sterk makende voor de vier minderjarige kinderen van Maria Derx en Cornelis Teunissen; allen in plaats van hun moeder Peerke Hendrix Broeren. 3. Hendrik Martens, Abel Willems gehuwd met Petronella Martens, Jan Martens, Rijn Martens, Peter Martens en Derk Martens, zich ook sterk makend voor hun absente zuster Maria Martens; allen in plaats van hun moeder Petronella Hendrix Broeren. 4. Antoon Derx en Jan Martens als gekozen momboirs over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jenneke Jans en Teunis Jans Tap. Allen zijn kinderen, kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Broeren en Eerke Cruijsen, hun ouders, grootouders en overgrootouders.
Datering: 22.11.1727
Plaats: Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte De gezamenlijke kinderen, kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Broeren en Eerke Cruijsen, echtelieden, te Linden overleden, zijn op 22 november 1727 voor notaris Rutger de Haen een erfmagescheid aangegaan van alle door de overledenen nagelaten goederen. Dit erfmagescheid wordt goedgekeurd en er wordt toegestaan het gedeelte dat de onmondige kinderen van Teunis Tap is toegevallen te verkopen om in hun onderhoud te voorzien. (zie volgende akte)
Datering: 09.12.1727
Plaats: Linden

7040.431 Index schepenprotocol Cuijk (7040.431)
Schepenakte 19 Nelis Faassen gehuwd met Catharina Hendrix Broeren; verder Anthonij Derx, Hendrick Derx, Aalbert Derx, Gerrit Marcelissen gehuwd met Hermina Dirx, Hermke Dirx, Anneke Dirx, geassisteerd met Anthonij Dirx en Elbert Nelissen, hun momboirs, tevens voor de minderjarige kinderen van Maria Derx en Cornelis Theunissen. Allen voor hun moeder Peerken Hendrix Broeren. Verder Hendrick Martens, Abel Willems gehuwd met Petronella Martens, Jan Martens, Reijn Martens, Peter Martens en Derck Martens, ook voor hun zuster Maria Martens. Allen voor hun moeder Petronella Hendrix Broeren. Verder nog Anthonij Derx en Jan Martens als momboiren voor de 5 minderjarige kinderen van Theunis Tap en Jenneke Jans. Zij zijn allen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Hendrick Broeren en Eerken Cruijsen. Zij maken een erfmagescheid: 1e lot: Hooiland, groot 1/2 mergen in de Lindense Mars te Linden naast Juffrouw Regaij; bouwland, groot 1/2 mergen, genaamd het Lang Stuck te Linden aan de Maas naast de Schouwweg; 1/4 part in 5 lopen bouwland te Gassel bij het dijksluisje, waarvan de andere parten aan de erfgenamen van Hermen Broeren behoren. Dit lot is bezwaard met een kapitaal van 100 gulden aan Gerrit de Raad te Overloon. Dit lot gaat naar de kinderen van Teunis Tap en Jenneke Jans; 2e lot: Een weikamp, genaamd 't Loo, groot 1 mergen te Groot Linden naast de pastorie, de kerk, de Vrouwe van Heumen en anderen; helft van een stuk bouwland, genaamd de Aenvelt, groot in het geheel 1 mergen naast Abel Willems te Linden. Het is belast met een kapitaal van 100 gulden aan de Broederschap van St. Anna te Grave. Dit lot gaat naar Hendrick Martens cs; 3e lot: Huis met hof te Linden tussen de erven van weduwe Jan Thonen en Coen Wolters; de helft van een stuk bouwland, genaamd de Laek in het geheel groot 1 mergen, schietende op de schouwweg en de Maas en naast Abel Willems; helft van stuk bouwland, genaamd de Anvelt te Linden naast de erfgenamen van Peter Cruijsen.
Aan boedelschuld moet dit lot aan de Heer pastoor te Linden uitkeren een bedrag van 50 gulden en 60 gulden aan de weduwe van Ambrosius Brax te Cuijk. Dit lot gaat naar Cornelis Faessen cs.; 4e lot: Een mergen hooiland in het Bogelaar te Linden, naast Peter Jans Clomp en Jan Roelofs; een loop bouwland te Linden naast Abel Willems; de helft van een stuk bouwland, genaamd de Laek, groot in het geheel 1 mergen te Linden naast Willem van Denssen. Dit lot is bezwaard met kapitaal van 100 gulden aan Roelof Jans Slunger. Dit lot gaat naar Thoon Derx cs.
Datering: 11-08-1728
Pagina: 141 -148
Soort akte: Magescheid
Plaats: Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Geapprobeerd erfmagescheid van 11.08.1728 opgericht voor het hoofdgericht van Cuijk tussen de kinderen en kindskinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Broeren en Eerke Cruijsen, in leven echtelieden te Linden. In uiterste nood mag het aandeel van de onmondige kinderen van wijlen Teunis Tap en Jenneke Jans worden verkocht om de kinderen op te voeden.
Datering: 17.08.1728
Plaats: Linden

745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Jan Theunissen en zijn vrouw Theuniske Jans, mitsgaders Adriaen Theunissen, meerderjarige kinderen van Theunis Tap en Jenneke Lamers, zijn genoodzaakt, om schulden te kunnen betalen, twee stukjes bouwland te verkopen, samen met hun drie minderjarige broers te Linden. Tot momboirs worden aangesteld Jan Martens en Anthoon Derx.
Datering: 10.12.1738
Plaats: Linden. Zoon van
Jan NN en Maria JANSSEN. {Hij is later gehuwd op 21-01-1702 te Cuijk (getuige(n): Nelis Ariens en Aeb Ariens als bloedmomb over zijn twee kinderen), 7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
Schepenakte 226 Theunis Jans Tab, laatst wednr. van Nelisken Ariens, geass. met Nelis Ariens en Aeb Ariens als bloedmomb. over zijn twee kinderen en Hendrina Roeloffs, jonge dochter.
Datering:
21.01.1702, gehuwd voor de kerk op 22-01-1702 te Groot Linden (getuige(n): Loef Roelofs, den broeder van de bruijd, Jan Anthonij Maartensz van bruijdegoms zijde) met
Henrica ROELOFS, 34 jaar oud, gedoopt op 06-06-1667 te Cuijk (getuige(n): Henricus Wilhelmi, Catharina Huberti), overleden voor 1706, dochter van Roelof NELISSEN en Bertken JACOBS. Hij is later gehuwd voor de kerk op 05-11-1711 te Groot Linden met Joanna Jans LAMBERS, 23 jaar oud, gedoopt op 03-04-1688 te Groot Linden (getuige(n): Maria Vos, Nicolaus Henricus Broeren), overleden voor 1727, dochter van Johan Jans LAMBERS en Maria Hendriks BROEREN, uitzoeken....illegaal....waar gevonden.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Adrianus, gedoopt op 12-05-1690 te Groot Linden (getuige(n): Cornelius Adriani, Ida Aben).

   2. 

Martinus, gedoopt op 19-05-1692 te Groot Linden (getuige(n): Abel Adriani, Agnes Martens Robbers), overleden voor 1707.


IIf    Aeb ARIENS, gedoopt op 07-05-1656 te Beers (getuige(n): Joannes Adriani, Helena Gerardi), begraven op 30-05-1740 te Groot Linden op 84-jarige leeftijd, zoon van Adriani ABEN en Ida NELIS.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 12-04-1692 te Cuijk (NG) (getuige(n): Abel Jans, bruidegoms neef, Aeltje Huijbers) met
Lamertje HUIJBERS LINDERS, overleden voor 1706, uit Beugen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Adriana, gedoopt op 24-02-1694 te Groot Linden (getuige(n): Jetjen Aben, Winandus N.N.).

   2. 

Leonardus, gedoopt op 02-08-1696 te Groot Linden (getuige(n): Margareta Wintiens, Maria Hendrick, Cornelis Ariens).

   3. 

N.N. Gedoopt op 23-08-1701 te Groot Linden (getuige(n): Joannes Robberts, Joanna Ariens).

   4. 

Arnoldus ABELS.

 

Generatie III


 
IIIa    Abel JANS DRIESSEN, gedoopt op 12-08-1664 te Cuijk (getuige(n): Petrus Theodori, Hester Adriani), zoon van Jan DRIESSEN en Catharina ABENS.
Gehuwd met
Jenneke HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Catharina, gedoopt op 01-01-1699 te Groot Linden (getuige(n): Nelis Ariens, Barbara Muissensciters).

   2. 

Petronella, gedoopt op 26-06-1702 te Groot Linden (getuige(n): Johan Robberts, Johan Driesen, Barbara Thonisen).

   3. 

Hester, gedoopt op 08-04-1705 te Groot Linden (getuige(n): Joannes Robben, Adriana Jans).

   4. 

Gerardus, gedoopt op 18-08-1711 te Groot Linden (getuige(n): P. van Bells, Joseph Faallie, Barbara Thoniss).

   5. 

Joanna, gedoopt op 24-05-1714 te Groot Linden (getuige(n): Magrita Jans, Barbara Thunisen, Petrus van Beckens, Wolter Hendericks).


IIIb    Adriana ARIENS, gedoopt op 24-02-1694 te Groot Linden (getuige(n): Jetjen Aben, Winandus N.N.), dochter van Aeb ARIENS en Lamertje HUIJBERS LINDERS.
Kind:

   1. 

Lambert ABEN, gedoopt op 22-03-1718 te Cuijk (getuige(n): Abel Ariens, Adriana Roberts alias Peters), zoon van Theodorus van WALSUM.
Gehuwd voor 1740 met Maria HENDRIKS, overleden na 1766, 7127.9 Index notarieel protocol Cuijk (7127.9)
Schepenakte 33 Maria Hendrix, laatst wed. van Marcelis van Gelder, zij legateert aan haar zoon Theunis Lamerts roerende goederen en f. 200,- alsmede f. 85,- welke bedrag de andere kinderen bij huwelijk hebben gekregen. Erfgenamen haar vier kinderen met name Abel, Hendrik, Jacomina en Theunis Lamerts.
Datering: 29.08.1766
, dochter van Hendrik THEUNISSEN en Theodora. {Zij is later gehuwd 1741 te Beers met Jan CLAASSEN, gedoopt op 17-11-1711 te Beers (getuige(n): Judith Christiani, Bertha Loffen, Andreas Joannes), 7040.473 Index schepenprotocol Beers (7040.473)
Schepenakte 21 Jan Claassen, meerderjarig en ongehuwd, geassisteerd met zijn vader Claas Jans, bruidegom, sluit een huwelijkscontract met Maria Hendrix, weduwe van Lamert Aben, bruid. Zij wordt geassisteerd door haar vader Hendrik Theunissen en met haar zwagers Gerrit Aben en Peter Aben als zijnde bloedmomboirs over haar vier minderjarige kinderen.
Datering: 30-03-1741
Pagina: 157 -164, zoon van Klaas JANS en Antonetta NELISSEN. Zij is later gehuwd 1749 te Beers met Marcelus van GELDER.}