Volgt hierna het verpondingskohier van Groesbeek (film 1035); de nummering van de perceelen is door mij toegevoegd, de subtotalen per bladzijde zijn weggelaten. Iedere beschrijving bevat de naam van de eigenaar, evt. de naam van de pachter (hoogte van het pachtgeld), de grootte en de status van het perceel, de geschatte bedragen en de verpondingsbedragen, kortom een schat aan informatie van een heel dorp. Slechts de belangrijkste informatie is hier weergegeven, de tekst is dus niet volledig overgenomen (met name de recapitulatie met totaalberekeningen per dorp ontbreken in deze overzichten).

Guido van Benthem, 29 juni 2003

Aenteijckeninghe en opnemingen vant' Quoier van Geerffden en inwoonderen inde heerlickheijt Groesbeeck, wesende de verpondinghe volgens d'instructie bijde landtschap daerop beraemt.

Wordende verclaert deese Quoier gestelt te sijn op vrijgelt, als de contributien en defecten affgetogen waeren.

Nr

Beschrijving

Vastgest

1

Inden eersten Matthijs Gerrits tot Groesbeeck 2 mergen landts met het huijs daerop staende aengebracht 10 gl 18-10, 5-0, 23-10, affgetagen voort huys

21-12-4

2

Jan Jaspers als momber vant onmundige kint van Peter Lenardts seecker herbergen bijde kercke geleghen daerinne Dirck althans woont met 2 mergen landts daerbij geleghen-20 gl, 4-0, affgetagen voor t' huijs

22-1-7

3

Gerrit Janss wegen t' landt van Claes Euwens groot 5 mergen opde graffweghen 15 gl, 29 gl, 10,

34-0-0

4

Peter Gijsberts 2 mergen en huijs, 18-10, 5-0, affgetagen voor t' huys

21-12-4

5

Herman Janssens huijs en drie mergen 6 gl, 19 gl, 6,

23-0-0

6

Tonis Wessels huijs ende 2 mergen 10 gl 18-10, 5-0, 23-10, affgetagen voor t' huijs

21-12-4

7

Arndt van Seller brouwer nomine uxoris 9 mergen aen de heijligen boom 16 gl, pachter Jacob de Haen, gesien de pachtcedulle, daeruyt blijct dat de Eijgener weijnich off niet in de handt crijght -8

24-0-0

8

Cornelis Peterss heeft tot Groesbeeck 4 mergen, Item noch 2 mergen opden berch en 2 mergen houtgewasch, pachters Gerrit Janss, Gosen Janss, 18 gl, 12,

Het houtgewasch sal moeten op gelet worden, als het gehouwen wort, is den mergen jaerlicks aengeslagen op 25 gl doende voor beijde 30 gl daer van den thienden penninck volgents d'utspraecke sijne hoocht. betaelt -Memorio

30-0-0

9

Thijs Faessen huijs ende drie mergen (doorhaling: 10 gl) -12 gl, 6 affgetrocken voor t'huijs,

24-16-9

10

St. Jans goederen daer Peter Peterss op woont 16 mergen, volgens verclaringh van den Rentmr. Beeckman 97 gl, 32, affgetrocken voor t' huijs

72-13-7

11

Peter Peterss sijn eijgen goet 3 mergen, 15 gl, 7,

22-0-0

12

Willem Janss 2 mergen en een huijsken 19 gl, 4, affgetagen voor t'huijsken

16-11-2

13

Gerrit Everts het part toecomende de weduwe van Dirck van Euwijck eenen mergen met een huijs, so vervallen leijt van ten halven te bouwen vanden bremer, sijnde int' geheel 7 mergen, waervan haer twee deel toecomt 28 gl, 19,

38-12-9

14

Geurt Caels goet boven de paelt daeruijt gaende, een huijs en 2 mergen 10-10, 18-0, 5-0, affgetagen voor t'huijs

21-12-4

15

Evert Lenardts eenen mergen die vergeten was, is omtrent waerdich 5 gl, 2,

7-0-0

16

D'Erffgenamen van de bestelmr tot Cleeffs goederen 3 mergen en huijs 20 gl,

7-0-0

17

Daer Willem Pouwels op woont off den Eulphus (of: Dulphus) goet eenen mergen in 20 jaeren niet meer dan de ongelden importeren van gecomen 8 gl, 2,

9-4-0

18

Jan Dorps goet wonende tot Wijler bouwt ten halven 2 mergen 12-10, 2-10,

15-0-0

19

Fein Custers 1 mergen, (doorhaling: 2-10), 5 gl, 2,

7-0-0

20

Wijnandt Tonissen drie mergen ende een huijs (doorhaling: 12 gl), 18 gl, 6, 24 affgetagen

22-1-7

21

Dirck Gerrits Muller eijgen goet bovenden uijtganck anderhalven mergen 10 gl, 3,

13-0-0

22

Den iongen Jan Janss selfs een boomgaertien met een mergen landts, zedert de Crooten (of Cronten) s'jaers voorden pacht 1 malder voor (doorhaling: 3 gl), 11 gl, 3,

14-0-0

23

Dirck Willemss goet 1 mergen 9 gl 10 st. 7-10, 3,

10-10-0

24

Den Raedtsheer Gosemans sijn goet aende quade straet groot 7 mergen, den mergen jaerlicx tegens 6 gl, 92 gl, 14,

56-0-0

25

Den Lepper 6 mergen bouwlandts, den mergen jaerlicks 3 gl fc 18 gl, 10 gl, 12

42-0-0

26

Simon Podden stede 5 mergen ad 5 gl den mergen, 28 gl, 10, Vanden hutien affgetagen blijven

34-19-2

27

Adolph Absolons goetgen aende Plack, het huijs affgebroocken en ledich, doch ad 6 gl, 10 gl,

10-0-0

28

Mannis camp ledich met het heghholt 6 gl, 12 gl,

12-0-0

29

Jan Geurts mergen 2-10, een hutien, voor alles

5-0-0

30

Dirck ende Tonis Janss gebroederen 2 mergen 5 gl-14 gl een hutjen 4 gl, affgetagen voor t'hutien

16-11-2

31

Dirck Janss als momber vande kinderen van Jan Hermans 2 mergen 3 gl, 8 gl, 4,

12-0-0

32

Jan Janss aende quade straet eenen mergen 2-10, 5 gl, 2,

7-0-0

33

Peter Wanners sijn goet van gelijcken 5 gl, 2,

7-0-0

34

Jan Thijssen voor hem selven ad idem 5 gl, 2,

7-0-0

35

Het sampse goet met sijn consorten 3 mergen 5 gl, 2,

7-0-0

36

Jan Peterss kinderen, twee mergen 6 gl, 4,

10-0-0

37

Gosen Peters een mergen 10 st 3 gl, 2,

5-0-0

38

Gerrit Jans wegen sijn gepacht goet van Jan Dagh opde mis geleghen 1 mergen 1-10-0, 9-10, 3

7-10-0

39

Joost Jans voor sijn eijgen eenen mergen 10 gl, 2, een nieuw huijsken voor t'huijsken affgetagen,

11-0-9

40

(Q)ock Wolter van vr. van Meurs eenen mergen voor den dagelicksen pacht 5 gl, 2

7-0-0

41

Wolter Jans huijs en twee mergen 10 gl, 14-10, 4-, affgetagen voor t'huijs blijven

17-0-4

42

Arndt Willems huijsken eenen mergen 10 gl, 2, affgetagen

11-0-9

43

Jan Arndts wegens het landt van vrouw Coets 9 gl, 12 gl, 4,

16-0-0

44

Jan Jaspers geerft tot Groesbeeck met een huijs en eenen halven mergen, 8 gl, 1, affgetagen

8-5-7

45

Wessel Toniss met consorten eenen mergen met huijs en hoff 3 gl, 10 gl, 2, affgetagen voor t'huijs

11-0-9

46

Henrick Janss 2 gl, 9 gl,

4-0-0

47

Tonis Janss 15 gl, 20 gl,

20-0-0

48

Gerrit Janss voor hem selven 7 gl 10 st, 12 gl,

12-0-0

49

Simon Peters voor hem selven 6 stw, 1-10

1-10-0

50

Christoffel Levuldiger heeft tot Groesbeeck 3 mergen in druel, noch een mergen op de plack 12 gl, 16 gl, 8,

24-0-0

51

Theeuwen Janss opde goederen van d'Erffgenaemen van Wijchman Buijs, sijnde 6 mergen 15 gl, 30 gl, 12,

42-0-0

52

Lambert Gerrits een huijs en 2 mergen landts 15-10-5-0, affgetagen voor t'huijs

18-17-2

53

Jan Janss opde Plack voor hem selfs 1-10, 3 gl,

3-0-0

54

Tonis Jacobs opt' goet vande Stadts Smits Brouw tot Nijmeghen groot 3 mergen 3 hont 17-10, 7,

24-10-0

55

Jacob van Langevelt 3 mergen tot in t' Nieuwwerf 16 gl, 7,

23-0-0

56

Item aen de kerck 9 hont als Jacob Straetman ten halven bouwt 3 gl, -10,

3-10-0

57

Noch aenden drult 1 mergen, 6 gl, 3,

9-0-0

58

D'Erffgenamen van Dirck van Euwijck modo Henrick Straetman een parceel gent de kem sijnde 3 mergen t'samen, toebehorende onder haer drie 28 gl, 6, Affgetagen voort' huys,

31-5-7

59

Gerrit Janss wonende op Claes Euwes goet, bouwt ten halven huijs en 3 mergen, 19 gl, 6, 25, Affgetagen voor t'huijs

23-0-0

60

Henrick Alberts huijs en hoff 1 mergen mettet heijlandt 5 gl, 8 gl, 3, affgetagen voor t'huijs

10-2-4

61

Jacob Janss tot Groesbeeck met 2 mergen so hij aengeerft, die in verpachtingh seinde commen doen 12 gl, 15-10 een hutien 5-0, affgetagen voor t'hutien,

18-7-2

62

Jan Janss heeft tot Groesbeeck 1 mergen bouwlandt, die in pachtungh soude uijtbrenghen 5 gl, 6 gl, 3,

9-0-0

63

Gerrit Jansen 2 mergen 9,4,

13-0-0

64

Joffer Soel heeft op Groesbeeck 9 mergen, die weijnich off niet commen uijtbrengen 16 gl, 8,

24-0-0

65

Michiel Heijmans met sijne consorten, soe Jan Henricks ten halven bouwt 2-10

2-10-0

 

Nae dat dese Quoier gemaect was, heeft de Vrouwe van Hulhuijsen haer landerijen tot Groesbeeck geleghen aengebracht, hiernae gespecificeert volgende goederen van Hulhuijsen onder Groesbeeck leggende

 

66

Het goet opden Berch, waervan 9 mergen leggen in bouwlandt, bosch, struijck en heijlandt, en is te sien bijde memorie vande vrouw van Hulhuijsen, dit is verpacht voor 25 gl, 8,

33-0-0

67

Plasmolens goet, groot drie mergen, gestelt op 15 gl, 6,

21-0-0

68

Den Haterstede 9 mergen groot, gepacht bij Jan van Haelt 16 gl, 8,

24-0-0

69

Die Boecken off Mergentael genaemt 2 mergen groot, heggen en struijcken daerom staende, trect daer van jaerlicx 5 gl, 4,

9-0-0

70

Twee Catersteden waervan eene groot is 9 mergen, ende d'ander 3 mergen verpacht aen Jan Gijsberts ende Dirck (V)oeten t'samen voor 28 gl, 16,

44-0-0

71

De goederen so Meroden als heer van Groesbeeck heeft leggen onder Groesbeeck en aen Roeloff Verheijden verpacht sijn, bevonden, nae examinatio vande huercedul jaerlicx vrij gelt 932 gl.

Bestaende in naer volgende parcelen

De brouwerie aent'huys te Groesbeeck groot 16 M

Den hoff gent den Luebert 10 M

Den Snijders hoff 8 M

Den hoff Cortgebitst 5 M

Heruwe Saets hoff 8 M

Den Moulenberghsen hoff 8 M

T'saemen groot 55 Morgen

Dewelck metter adelicke huijs aengeslagen sijn op 282

Desetten 110

De twee kleine Thientgens 40

(Totaal) 432

Affgetagen voor reparatie vant adelicke huijs ende de Brouwhuijsen 27 gl 3 st blijven

404-17-0

 

Slach off rijs holt t'eene jaer door t'ander aengeslagen op 50 gl daer van den thienden penninck moet betaelt worden.

Den moulen verpacht voor 75 gl affgetagen aen vijff penn 60- voor reparatie blijven 60-0-0

 

In Nijmegen den 28 Augusti 1649

Terug naar Verpondingscohieren 1649