Genealogie Jonckhans, Jonkhans, Jonghans, Herwen, Aerdt, Lobith, Tolhuis, Tolkamer, Leiden, Amsterdam, Gendringen, Oosterbeek

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status:15/02/2020

 

Mijn kwartier Jonckhans begint met Philippina Jonckhans, zij is in 1709 in Elten gedoopt en vernoemd naar haar vader Philip die voor haar geboorte is overleden. Haar moeder Hendrina Hollanders hertrouwt in 1709 met Theodorus van Benthem. In 1733 huwt Philippina in Aerdt met Henricus Arents. Het echtpaar laat in Warbeijen elf kinderen dopen, en daar is zij in 1758 ook begraven. Philippina is afkomstig uit een protestante familie van de “overzijde” van de Waal. Met uitzondering van Philippina blijven haar familieleden zich boven de rivieren bewegen, er is een hechte verbinding met Leiden.

 

Bovenstaande gegevens heb ik al heel lang, en zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de DTB transcripties van Theo Bones. Eind 2019 heb ik deze familie opnieuw onderzocht en daarbij uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de voortschrijdende ontsluiting van de archieven in combinatie met het internet.

 

Bij het bij elkaar harken van de Jonckhansen kwam ik vaak de naam Christoffel tegen. In eerste instantie kon ik deze personen niet plaatsen. Een hele mooie vondst was echter de doop van Christoffel in 1665 die op de zoekterm Christoffel, en dus niet op Jonckhans of een variant daarop, naar boven kwam.

 

Van ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193, heb ik de inventarissen 409, 410 en 411 (vrijwillige rechtspraak) door gelopen. Deze inventarissen bestrijken de periode 1654 – 1750 en het hele mooie hieraan is dat deze inventarissen een namenregister hebben.

 

Het namenregister van Inventaris 412, periode 1750 – 1774 staat onder ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 417 vanaf scan 206.

Wellicht dat ook in andere inventarisnummers nog informatie te vinden is.

 

Van de gebruikte akten geef ik meestal een samenvatting op hoofdlijnen, uiteraard staan in de originelen meer gegevens.

 


 
I.1    Tijs JONCKHANS, geboren circa 1585.

Kind:

   1. 

Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1).


II.1    Jan den ouden Thijssen JONCKHANS, geboren circa 1612, overleden circa 1675.

Verpondingskohier Pannerden en Bylandt:
Gosen Offermans stede gepacht bij Jan Jonckhans voor 20 pachtdaeler, groot 2½ mergen uijtterweert, 32 gl, 3,
1649

In 1665 zijn in Herwen en Aerdt als lidmaten vermeld Jan Thijssen Jonckhans en Geesje Janssen sijn huijsvrouw.

Vestenis
Jan Thijssen Jonckhans en Geesken Janssen e.l. bekennen voor erfpachteren Gijsbert Vermeer en Derick Verhorst op 9 februari 1672 schuldig te zijn aan de Armen tot Herwen de som van 150 gulden met als onderpand land op de Coewerd onder Herwen.
Registratie 19 april 1672
Doorhaling 1681 / 1682
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 192

zoon van Tijs JONCKHANS (zie I.1).

Gehuwd voor de kerk [5765] voor 1637 met Geeske JANSSEN, geboren circa 1615, overleden na 1692.

Vestenis
Geesken Janssen bekent op 20/10 augustus 1676 voor erfpachteren Gijsbert Vermeer en Derick Verhorst schuldig te zijn aan Henrick Wijnen en Sophia Vermeer e.l. 50 rijxdaelers met als onderpand haar huis en hofstad buitendijcx aen die oue Wahl onder die veerstraet en voor.palingen gelegen.
Registratie 25 juni 1677
Doorhaling 30 mei 1724
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 213

Vestenis
Geeske Janssen, weduwe en boedelhouderse van wijlen Jan Thijssen Jonckhans cum tutore filio Jan Tijssen bekent op den 24 Julij 1678, orcondt Erfpachteren Gisbert Vermeer en Jan Francken schuldig te sijn aen haren soon Tijs Tijssen Jonckhans ende Jelisken van Eijl echteluijden ene somme van tweehondert guldens te restitueren ende te verpensioneren met vijf gulden tien stuijvers jaerlix vant hondert verbinden daervoor neffens generael verbonden specialick eenen halven mergen bouwlandt op den Coewert, oostw: den uijtwegh van den boswaij, noortw: 't Waertjen, suijden den Bandijck ende westw. Paulus van Rijswick, ende dannoch haer huis ende hofsteden aen de Veerstraet buijten dijcx bij de oude wael, beijde onder Herwen gelegen, met submissie en renuntiatie, ende is op dato voorschreven) dese reqult? bekent en vestenis geapprobeert ende toegestaen door Jan Tissen Jonckhans, Leendert Jonkhans, Jan Peters, Anneken Jonckhans, Grietjen Jonckhans onder haer respective onderteickeningen en handmerckten ter presentie van den richter Gisbert Vermeer.
Reg. den 17 meij 1685
Kantlijn, Doorhaling: de originele van deese is mij doorsneden ende onder de handt van Peter Jonckhans als sijnde deese obligatie van sijn vader zaliger te deel gevallen gequiteert vertoont. Sign den 24 maij 1694.
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 347, 348

Opdracht
Geesken Janssen weduwe van zaliger Jan Tijssen com tutore Steven ten Holler en Lenardt Jonckhans voor hem selven en als oom en momber van de onmundige kinderen van zaliger Tijs en Jan Jonckhans, ende mede voor zijn absente broeder en suster Lijben en Margrita Jonckhans, Jan Peters voor zijn huisvrouw Anna Jonckhans, sijnde samentelick moeder en kinderen, bekennen op 1 /11 December 1681 voor erfpachteren Evert Brants en Herman Buijnen verkocht te hebben voor 300 gulden hollants aan Mathijs Planckermans en Judith Maria van Rijswijck e.l. een perceel land op de Coewert onder de kerspel Herwen.
Registratie 12 mei 1682
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 308

Vestenis
Geesken Janssen weduwe van zaliger Jan Tijssen Jonckhans bekent op 1 september 1682, 100 gulden hollants schuldig te zijn aan Steven ten Holler, met als onderpand een huis en hofstad in de kerspel Herwen.
Registratie 17 november 1684
Doorhaling 24 mei 1694
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 342, 343

Vestenis
Geesken Janssen, weduwe en boedelhouderse van zaliger Jan Thijssen Jonckhans cum tutore Steven ten Holler, bekent voor haar selven, en mede uijt den naemen van haer schoonsoon en Doghter Jan Peters ende Anna Jonckhans Echteluijden, als oock voor de nagelaten kinderen van zaliger Thijs, Jan en Grietjen Jonckhans, van welcke, oft deselfs Momboren sij bevolmachtight is; oorcondt Erffpachteren Steven Philipsen en Bart Scholten in den jaere 1692 ouden stijll, vercofft en opgedragen te hebben aen haer soon ende schoondochter Leendert Jonckhans ende Anna Steenbeeck Echteluijden, ende haeren Erven seecker Hoffstedeken met alle daer op staende getimmer, bestaende in huijs en schuijrken als oock t` geene tot den Bergh is gehoorig, soo als het tegenwoordigh door Coperen wort bewoont en gebruijckt gelegen onder den kerspel Herwen Ampte van Overbetuwe buijten Dijcx, met den Oosten aen den uijtwegh van den Heere Johan Vermeers weijde, westw. Rossums vicarie suijdtw. ter halver diepte in den Oude Wael en de noortwart aen den Waelbandijck schietende, groot ongeveerlick eenen halven hont lants, voor de somme van vierhondert vijftig Hollantse guldens vrij gelt, van welcke sij vercoperen hebben betaelt aen de Wed. en Erfgen. van zaliger Thijs Jonckhans soo Capitael als interesse driehondert, ende aen Steven ten Holler hondert gulden capitael in voorst. Hoffstede gevestight geweest, en nemen nogh tot haeren laste te voldoen vijftig gulden aen de Erfgen. van Vrouw Verheijden te Nijmegen, daer mede dan de voorst. Coopspenningen sijn voldaen, sijnde t` voorst. Hoffstedeken vrij eijgen allodiaal erff en goet met geene lasten beswaert dan de jaerlicxe Verpondinge en andere ongelden. met belofte van allen voor commer daer op wesende aff te doen, Et recognovit qualitate praedicta nihil jure vis retinuisse, Reg. Den 18 Junij 1692.
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 435, 436
.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tijs Janssen JONCKHANS (zie III.1).

   2. 

Anna JONCKHANS (zie III.4).

   3. 

Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6).

   4. 

Leonard JONCKHANS (zie III.8).

   5. 

Lijben JONCKHANS, geboren circa 1653, zoon van Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1) en Geeske JANSSEN.

   6. 

Griet JONCKHANS (zie III.13).


III.1    Tijs Janssen JONCKHANS, geboren circa 1637, overleden circa 1680, zoon van Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1) en Geeske JANSSEN.

Gehuwd voor de kerk [5697] op 31-10-1660 te Lobith (brontekst: Tijs Jansen Junckhans en Gijlers van Eil) met Jeliske van EIJL, geboren circa 1640.

 

{Zij is later gehuwd [5698] op 17-08-1681 te Schenkenschans (brontekst: Arndt Batten van Ossenwerd, Elisken van Eijl weduwe van Theijs Jonghans.), gehuwd voor de kerk op 22-07-1681 te Herwen (NG) met Arndt BARTEN, van Ossenwaard.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje JONCKHANS (zie IV.2).

   2. 

Christoffel JONCKHANS (zie IV.3).

   3. 

Peter JONCKHANS (zie IV.5).

   4. 

Margaretha JONCKHANS (zie IV.8).


III.4    Anna JONCKHANS, geboren circa 1642.

Opdracht
Jan Peters en Anneken Tijssen Jonckhans e.l. verkopen voor erfpachteren Gisbert Vermeer en Derk Gossens aan Johan Vermeer en Helena Wijnen e.l. huis en land onder Herwen voor 950 gulden hollants.
Registratie 10 oktober 1681
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 304

dochter van Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1) en Geeske JANSSEN.

Gehuwd voor de kerk (1) [5694] voor 1667 met Gerrit WOLTERS, geboren circa 1642, overleden voor 1677.
Gehuwd voor de kerk (2) [5695] op 09-12-1677 te Herwen (NG) (brontekst: weduwe Gerrit Scholten, weduwnaar Trijneke Scheerders.) met Jan PETERS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [5696] voor 1677 met Trijneke SCHEERDERS.}

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Tijs WOLTERS (zie IV.9).

   2. 

Marij WOLTERS, gedoopt (NG) op 07-03-1670 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Gerrit WOLTERS en Anna JONCKHANS (zie III.4).

   3. 

Naleken WOLTERS, gedoopt (NG) op 29-03-1672 te Herwen (getuige(n): Hendrijk Eijgemans, Grietje Jonckhans), dochter van Gerrit WOLTERS en Anna JONCKHANS (zie III.4).

   4. 

Gerrit WOLTERS, gedoopt (NG) op 28-10-1676 te Herwen (getuige(n): Swaantje Janssen, Hendrijk Philipsen, Guijke Vermaas), zoon van Gerrit WOLTERS en Anna JONCKHANS (zie III.4).


III.6    Jan den jongen JONCKHANS, geboren circa 1645 te Herwen, overleden circa 1681.

Vestenis
Jan Jonckhans den Jongen en Geesken Philips e.l. bekennen op 15 oktober 1669 voor erfpachteren Derick Verhorst en Peter Blij schuldig te zijn aan Christina Rijsken? weduwe van wijlen Johan Baghus van Munster een som van 100 gulden hollants met als onderpand land op den Hemmeling onder Herwen.
Registratie 9 augustus 1675
Doorhaling 11 augustus 1696
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 203

lidmaat Herwen 23-4-1676, RBS 922 pag. 4 en pag.7

Opdracht
Leendert Jonckhans, Steven ten Holler, Hendrick en Steven Philips bloedmombers van de onmondige nagelaten kinderen van Jan Jonckhans en Geesken Philips met namen Thijs, Jantje, Roelof en Philip Jonckhans, alsmede van het onmondige kind van Bart Scholten bij voornoemde Geeske in haar derde huwelijk verwekt, met name Guijke Scholten, verkopen op 6 maart 1686 aan Gisbert Vermeer richter tot Herwen en Aerdt en Judit Wijnen e.l. enen mergen boulandt op de Hemmeling met verwijzing naar een magescheid van 19 mei 1685.
Registratie 23 oktober 1687
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 369, 370

Opdracht
Thijs Jonckhans, Jantjen en Roeloff Jonckhans tegenwoordig mundig en Philip Jonckhans, minderjarig, vertegenwoordigd door zijn oom en bloedmomber Leendert Jonckhans verkopen op 15 juli 1696 voor erfpachteren Steven ten Holler en Bart Scholten aan Hendrik Philipsen en Sophia Kempermans e.l. voor 60 gulden een perceel land op den hoijacker aen het boomgartjen onder Herwen.
Registratie 11 augustus 1696
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 66, 67

Opdracht
Gerrit Philipsen en Jenneken Otten e.l. et illa cum tutore marito, bekennen op 10 januari 1699 oirkondt erfpachteren Jacobus Quast, pastor in Herwen en Aert, ende Steven ten Holler, vercoft, overgegeven en opgedragen te hebben aen de vier kinderen van zaliger Jan Jonckhans, met namen, Tijs, Roeloff, Jantjen en Philip Jonckhans en haeren erven, de gerechte dardepart van een binnenweijde, groot in 't geheel twee mergen, oostw: de wed. richter Planckermans, westw: Henrick en Steven Philipsen, ende de wed. Arien Hansen, zuijtw: Bernt Janssen en noortw: de Wetering alsmede de gerechte dardepart van een dreef bouwlandts groot omtrent eenen halven mergen, oostw: Jacob Wemmers, west Jan van den Camp, zuijt de gemeene straet, en noortw: de wed. Planckermans voors: groot omtrent eenen halven mergen, beijde de voors: parceelen onder den kerspel van Herwen gelegen, waer van 't eene dardepart coperen selfs, ende het ander derdedeel de wed. en kinderen van Joost Scheerder toebehorende, ende sulcx voor eene somme van 270 gulden, que per soluta, voor vrij allodiaal erf en goet met geene lasten of uijtgangen beswaert, dan dat de weijde over 't landt moet uijtwegen, ende den tient heer sijnen thiendt, mitsgaders dijck en wetering met recht daartoe gehorende namentlik een roede Waelbandijck waer boven is gedijckslaeght Willem Straet, en beneden coperen selfs, nog een dardepart van 5 ½ roede waer boven is gedijckslaegt Lij van Bislijck en beneden Jacobus Wijnen erfgenamen, item 2 roeden 9 1/3 voet, waer boven is gedijckslaeght Derk Iwens erfgenamen, en beneden coperen selfs, en dan nog een derdendeel van drie en een halve roede, waer boven is gedijckslaeght Willem Frederick, en beneden dan Graeff van den Berg, stellende generale waerschap, met submissen en renuntiatie et recognoverunt nihil juris retiruisse.
Registratie 18 februari 1699
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 110, 111

Cessie van verwin
Roelof Jonckhans voor sich selve, Leendert Jonckhans als oom en momber van de drie absente kinderen van zaliger Jan Jonckhans, met namen Tijs, Jantjen en Philip Jonckhans bekennen op 4 april 1699 voor erfpachteren Gijsbert Vermeer en Evert Speet gecedeert en overgegeven te hebben aan Peter de Haer en Harnsken Reijnders e.l. sodanig gerechterlijk verwin als commissaris Reijnier Jelissen uijt kracht van een obligatie groot 120 gulden, 26 november 1679 gedateerd, en op 20 mei 1685 uitgeoefend op een zekere hofstede onder Herwen gelegen genaamd den Oosterling door zaliger Dersken van Bronckhorst weduwe van Jan Christiaans nagelaten, en door den selven Jelissen op 6 augustus 1696 ten behoeve der geseijde kinderen gecedeert in totaal met kosten voor 194 gulden en 14 stuivers.
Registratie 17 april 1699
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 117

zoon van Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1) en Geeske JANSSEN.

Gehuwd voor de kerk [667] op 30-07-1669 te Herwen (NG) met Geeske PHILIPS, geboren circa 1644, overleden circa 1684.

Magescheit
Geesken Philipsen nagelaten weduwe van wijlen Roelof Vermaas: hun gezamenlijke kinderen Emond en Guijke Vermaas krijgen o.a. 800 gulden als zij mondig worden (MT in de akte staat meer info).
Registratie 8 december 1670
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 173

dochter van Philip HENDRIKS en Guijke WOLTERS.

 

{Zij was eerder gehuwd voor de kerk [1548] circa 1663 met Roelof Emonds VERMAES, geboren circa 1638, begraven op 08-10-1668 te Herwen. In 16-07-1665 zijn Roelof Vermaas met zijn huisvrouw Geesje Philips lidmaten te Herwen. Zoon van Emond VERMAES en Anna Christiaans VIERKES.

 

Zij is later gehuwd voor de kerk [5690] op 13-05-1682 te Herwen met Bart SCHOLTEN, geboren circa 1657, overleden voor 1713.

Bij maegescheijt opgerigt
Op 25 januari 1688 verdelen Bart Scholten en Magdalena Peters e.l. ten eenre en Gerrit Scholten en Neesken Fierkens e.l. ten andere zijde, de boedel van hun ouders Aernt Scholten en Jenneken Iwens.
Registratie 25 juli 1696
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 65, 66

Vestenis
Bart Scholten en Magdalena Peters e.l. bekennen voor erfpachteren Steven Philipsen en Hendrick Philipsen schuldig te zijn aan Ebert op de lange tollenaer in Schenckenschans en Maria Haentjens e.l. een som van 100 gulden, met als onderpand een stuk land genaamd het Weertjen onder de kerspel van Herwen gelegen, so haer bij magescheit tussen haeren broeder Gerrit Scholten opgerigt wegens haar vaders en moeders versterf is aengecomen.
Registratie 18 juni 1688
Doorhaling 22 maart 1719
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 409 scan 384

Vestenis
Magdalena Peters weduwe van wijlen Bart Scholten cum tutore haar zoon Arien Scholten bekent op 16 januari deses jaar voor erfpachteren Steven ten Holler en Gerrit Scholten schuldig te zijn aan de Armen of Diaconie van Herwen een som van 150 gulden, met als onderpand het Werdie onder Herwen gelegen.
Registratie 21 oktober 1713
Doorhaling 3 april 1719, Peter Jonckhans en D. ten Holler als armmeesters van de Diaconie, Steven ten Holler en Tijs Jonckhans als erfpachteren.
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 310, 311

Opdracht
Magdalena Peters weduwe van wijlen Bart Scholten, Aernt Scholten en Henrieka van Oort e.l. Gerrit Scholten, Arien van Binsbergen en Aeltje Scholten e.l., Jurrien Scholten en Derske Boeringh e.l., Bart Stoffels en Jenneken Scholten e.l., Evert Barten en Sibilla Scholten e.l. samentlijcke moeder en kinderen, verkopen op 3 april 1719 voor erfpachteren Steven ten Holler en Tijs Jonckhans aan Johanna Margaretha Vermeer weduwe van wijlen de heer Martinus Jacobus Haesbaert, een stukje bouwland genaamd de Weertjes gelegen onder Herwen voor 430 gulden.
Registratie 14 april 1719
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 415

zoon van Arnold SCHOLTEN en Jenneken IWENS.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Marij JONCKHANS, gedoopt (NG) op 23-01-1670 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), overleden voor 1687, dochter van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

   2. 

Tijs JONCKHANS, gedoopt (NG) op 29-01-1671 te Herwen (getuige(n): Peter Blij, Grietje Jonckhans).
Opdracht
Johannes Buinen verkoopt op 22 mei 1715 voor erfpachteren Arnoldus Pothof en Henrick Buinen aan Tijs Jonckhans en Claesje Huijsman e.l. een stuk bouwland onder Herwen gelegen in de Binnen Wurp, groot omtrent anderhalve mergen, voor 600 gulden
Registratie 24 juni 1715
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 342

Opdracht
Tijs Jonckhans en Claesje Huijsmans e.l. verkopen op 22 juli lestleden voor erfpachteren Roelof Jonckhans en Henrick Wijnen aan haren swager en suster Bernt van Brandenburg en Jannetta Jonckhans e.l. de gerechte halfscheid van ongeveer tweee mergen bouwlants op de Hemelingh onder Herwen gelegen, en aangeërfd van hun vader zaliger Jan Jonckhans, voor een som van 300 gulden.
Registratie 16 augustus 1715
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 343, 343

Opdracht
Tijs Jonckhans en Claesje Huijsmans e.l. verkopen op 15 mei 1719 voor erfpachteren Henrick Buijnen en Roelof Jonckhans aan Arnoldus Pothoff en Beleken Stevens e.l. een stuk bouwland onder Herwen gelegen in de Binnen Wurp, groot omtrent 5 hont, van Johannes Buijnen aangekocht op 22 mei 1715, voor een som van 300 gulden.
Registratie 26 juni 1719
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 427

Opdracht
Thijs Jonckhans weduwnaar van wijlen Claasje Huismans gewesen e.l. verkoopt op 19 april 1738 voor erfpachteren Rijck Jonckhans en Hendrik Holtman aan Arnoldus Pothoff en Beleke Stevens e.l. voor een som van 400 gulden hollants een perceel land onder Herwen.
Registratie 5 mei 1738
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 369, 370

zoon van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 12-02-1701 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: weduwe Evert Bongarts) met Claasje HUIJSMAN, overleden voor 1738. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1700 met Evert BONGARTS.}

   3. 

Janne Marij JONCKHANS (zie IV.18).

   4. 

NN JONCKHANS, gedoopt (NG) op 10-12-1673 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), kind van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

   5. 

Roelof JONCKHANS (zie IV.20).

   6. 

Philip JONCKHANS (zie IV.22).

   7. 

Jan JONCKHANS, gedoopt (NG) op 07-10-1680 te Herwen (getuige(n): Leonard Jonckhans, Grietje Jonckhans, Hendrik Philipse), overleden voor 1687, zoon van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

   8. 

Maria JONCKHANS, gedoopt (NG) op 07-10-1680 te Herwen (getuige(n): Leonard Jonckhans, Grietje Jonckhans, Hendrik Philipse), overleden voor 1687, dochter van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.


III.8    Leonard JONCKHANS, geboren circa 1648, overleden voor 1707.

Opdracht
Huijbert Brandts en Geertruijdt Vermeer e.l. verkopen op 16 januari 1694 voor erfpachteren Wighman Gerlichs en Alexander Uijtterwardt aan Lijndert Jonckhans en Anneken Steenbeeck e.l. een parceel bouwlandts onder Herwen gelegen voor 300 gulden.
Registratie 24 mei 1694
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 16, 17

Opdracht
Barthold Tros, commijs en Jacomina Nijendam e.l. verkopen op 29 oktober 1703 voor erfpachteren Tijs Jonckhans en Bart Scholten aan Leonard Jonckhans en Anneken Steenbeeck e.l. voor de ene helft en aan Derck Gossens en Maria de Wit e.l. voor de ander helft, percelen bouwland in de Horst gelegen onder Herwen, met o.a. noordwaarts grenzend aan de kinderen van Jan Jonckhans, voor 530 gulden.
Registratie 2 juni 1704
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 197, 198

Opdracht
Anneken Steenbeeck weduwe van wijlen Leendert Jonckhans met haar twee meerderjarige dochters Jannetje en IJda Jonckhans verkopen op den 7 deses maents ende jaers voor erfpachteren Henrick Gijsberts en Steven ten Holler aan Johan van Waij koninklijk pruisisch licent-besier op Schenckenschans en Sophia Grevinck e.l. een perceel land genaamd Wasmans Kamp onder Aerdt gelegen, groot ongeveer elf hont, op 3 mert 1696 van Bernt Janssen en Jantje Otten aangekocht, en enkele andere stukken land voor 700 gulden.
Registratie oktober 1707
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 241, 242

Opdracht
Anneken Steenbeeck weduwe van wijlen Leonard Jonckhans en Steven ten Holler als oom en bloedmomber (MT: is onjuist, is aangetrouwde oom) van de onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, verkopen op 30 december 1709 aan Gerrit Blij en Jantje Jonckhans e.l. twee stukken bouwland, genaamd het Nalenkempke en het Kleine Kempke, het eerste onder den Boeijenhaam, het tweede op den Hemelingh onder Herwen, voor seven hondert gulden.
Registratie 13 oktober 1710
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 278, 279

Copia Magescheijdt
Anneken Steenbeeck weduwe van wijlen Leendert Jonckhans, is voor enige tijd overleden. Haar vijf kinderen, met namen, Jannetjen, Ida, Peter, Rijck en Grietje Jonckhans verdelen de nalatenschap.
Gerrit Bleij namens zijn huisvrouw Jannetje Jonckhans, Ida en Peter Jonckhans tegenwoordig mondigh sijnde, met Peter Steenbeeck en Steven ten Holler als oomen en momboiren van de twee onmondige kinderen Rijck en Grietje. In aanwezigheid van hun halve broeder Thijs Jonckhans en de twee scheijtsvrienden, neef Tijs Jonckhans en Gerrit Philipsen, is de verdeling gemaakt, deze wordt gedetailleerd beschreven.
30 maart 1713
Registratie 27 april 1731
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 168-172

zoon van Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1) en Geeske JANSSEN.

Gehuwd voor de kerk (1) [5693] op 22-08-1673 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: j.m. van Herwen, j.d. van Dortmondt) met Maria Gertruijt SOUVERIJN, geboren circa 1648.

Gehuwd voor de kerk (2) [5701] op 14-09-1684 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: weduwnaar Marij Souverijn) met Enneke STEENBEEK, geboren circa 1659, overleden circa 1712.

Haar broer Pieter Steenbeeck is bakker in Leiden, bij zijn huwelijk aldaar op 9 april 1689 met Aegje Wittebol wordt vermeld dat hij geboren is in Wesel.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jan JONCKHANS (zie IV.26).

   2. 

Hendrik JONCKHANS (zie IV.29).

   3. 

Ida JONCKHANS, gedoopt (NG) op 23-11-1679 te Herwen (getuige(n): Jan Jonckhans, Tijs Jonckhans), dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Maria Gertruijt SOUVERIJN.

   4. 

Tijs JONCKHANS (zie IV.32).

   5. 

Maria JONCKHANS, gedoopt (NG) op 27-12-1682 te Herwen (getuige(n): Hendrijk Brands, Bardt Scholten), dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Maria Gertruijt SOUVERIJN.

 

Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Ida JONCKHANS, gedoopt (NG) op 28-06-1685 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

   7. 

Jantje JONCKHANS (zie IV.37).

   8. 

Rijkske JONCKHANS, gedoopt (NG) op 27-11-1687 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

   9. 

Leonard JONCKHANS, gedoopt (NG) op 26-12-1688 te Herwen (getuige(n): nn Vermeer), zoon van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

   10. 

Ida JONCKHANS (zie IV.41).

   11. 

Peter JONCKHANS (zie IV.42).

   12. 

Rijck JONCKHANS (zie IV.43).

   13. 

Anna Margriet JONCKHANS (zie IV.46).


III.13    Griet JONCKHANS, geboren circa 1655, overleden circa 1689, dochter van
Jan den ouden Thijssen JONCKHANS (zie II.1) en Geeske JANSSEN.

Gehuwd voor de kerk [5699] op 23-07-1682 te Herwen (NG) met Steven ten HOLLER, geboren circa 1652,

1677: De uit Leiden afkomstige Steven ten Holler volgt zijn schoonvader Derck Elberts op als schoolmeester-koster in Herwen. Naast schoolmeester-koster wordt hij ook vermeld als diaken, ouderling en dijkschrijver in Herwen. Na zijn dood in 1727 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Derck ten Holler.

1772: Na een langdurig ziekbed overlijdt op 25 mei 1772 Derk ten Holler. Hij was 44 jaar, vanaf 1727 tot 1771, schoolmeester in Herwen, waar zijn vader eerder vijftig jaar, van 1677 tot 1727, schoolmeester was. Tijdens de ambtperiode van Derk ten Holler wordt het oude dorp Herwen door rivierwater verzwolgen. Na zijn overlijden is er gedurende zeer lange tijd geen schoolmeester meer in Herwen en moeten de kinderen in zoverre ze naar school gaan naar Aerdt, Elten of Lobith.
bron
http://www.chrisvankeulen.nl/herwen.htm.

 

{Hij was eerder gehuwd voor de kerk [5700] op 28-07-1677 te Herwen (NG) met Mechteld VERHORST, dochter van Derk ELBERS VERHORST. Hij is later gehuwd voor de kerk [5702] op 27-04-1690 te Herwen (NG) (brontekst: weduwnaar Grietje Jonckhans, weduwe Arndt Grobbe) met Maria ROSA.

 

Hij is later gehuwd voor de kerk [5709] op 23-11-1695 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: weduwnaar van Maria Rosa, dogter van Jan Hanssen) met Luitje HANSSEN, gedoopt (NG) 00-06-1670 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Jan HANSSEN (Tielen) en Aaltje GERRITS.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Margriet ten HOLLER, gedoopt (NG) op 21-01-1683 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Steven ten HOLLER en Griet JONCKHANS (zie III.13).

   2. 

Geeske ten HOLLER, gedoopt (NG) op 23-03-1684 te Herwen (getuige(n): nn Jonckhans, Leonard Jonckhans, Geeske Philipsen), dochter van Steven ten HOLLER en Griet JONCKHANS (zie III.13).

   3. 

Johannes ten HOLLER, gedoopt (NG) op 13-12-1685 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Steven ten HOLLER en Griet JONCKHANS (zie III.13).

   4. 

Derk ten HOLLER, gedoopt (NG) op 13-11-1687 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Steven ten HOLLER en Griet JONCKHANS (zie III.13).

   5. 

Guijke ten HOLLER (zie IV.53).


IV.2    Jantje JONCKHANS, geboren circa 1662, dochter van
Tijs Janssen JONCKHANS (zie III.1) en Jeliske van EIJL.

Gehuwd voor de kerk [5780] voor 1684 met Lambertus van HUITEMAAR.

 

{Hij is later gehuwd voor de kerk [5781] op 21-04-1698 te Lobith (brontekst: weduwnaar Jantje Jonckmans) met Aaltje BUINEN, geboren circa 1673.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Tijs HUITEMAAR, geboren circa 1687, zoon van Lambertus van HUITEMAAR en Jantje JONCKHANS (zie IV.2).
Gehuwd voor de kerk voor 1717 met Theodora BARING BOERING. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 06-03-1717 te Lobith (brontekst: weduwe Thijs Hoetemaas
) met Jurrien SCHOLTEN, 25 jaar oud, gedoopt op 14-10-1691 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Bart SCHOLTEN en Magdalena PETERS.}

   2. 

NN van HUITEMAAR, begraven op 24-12-1684 te Lobith, kind van Lambertus van HUITEMAAR en Jantje JONCKHANS (zie IV.2).

   3. 

NN van HUITMAAR, begraven op 29-11-1687 te Lobith, kind van Lambertus van HUITEMAAR en Jantje JONCKHANS (zie IV.2).


IV.3    Christoffel JONCKHANS, gedoopt op 21-05-1665 te Lobith.

Gedoopt Christoffel, vader is Theiss auf der Tolkamer auf der Waal, getuigen zijn inspector Richarts, "beijde Bes.her Furck werd Hack", juffrouw richters Wijnen, "Jansen mutter Jonckhans frauw". Zoon van Tijs Janssen JONCKHANS (zie III.1) en Jeliske van EIJL.

Gehuwd [5763] met Elsbeth VELDHUIS.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Tijs JONCKHANS (zie V.5).

   2. 

Jan JONCKHANS (zie V.7).

   3. 

Hermina JONCKHANS (zie V.11).

   4. 

Hendrik JONCKHANS (zie V.12).

   5. 

Peter JONCKHANS (zie V.14).


IV.5    Peter JONCKHANS, chirurgijn, opperbarbier bij de VOC, geboren circa 1667, overleden op 20-06-1697 te Op Zee.

Vestenis
Rut van Buijnen en Bartjen Hollanders e.l. bekennen voor de erfpachteren Dorus Maltfert en Steven ten Holler op 12 februari 1692 schuldig te zijn aan meester Peter Jonckhans, chirurgijn, een bedrag van 100 gulden. Als onderpand land o.a. grenzend aan zaliger vader en moeder Hendrik Hollander en Evertjen (MT: moet zijn Helena) van Oij.
Registratie 17 januari 1694
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 9

Doorhaling door Peter Jonckhans van de van zijn vader Tijs Jonckhans ten deel gevallen obligatie op zijn grootouders Jan Thijssen Jonckans en Geeske Janssen.
24 maij 1694.
ORA Herwen 0193 409 scan 0347 0348

Voornaam opvarende Pieter
Achternaam opvarende Jonckhans
Herkomst opvarende Tolhuijs
Datum indiensttreding 1697-05-01
Functie bij indiensttreding Opperbarbier
Uitleg over functie medische zorg
Uitgevaren met het schip Sirjansland
Datum uit dienst 1697-06-20
Waar uit dienst sirjansland
Reden uit dienst Overleden
Schuldbrief Nee
Maandbrief Ja,

 

zoon van Tijs Janssen JONCKHANS (zie III.1) en Jeliske van EIJL.

Gehuwd [5758] op 20-09-1692 te Amsterdam (getuige(n): niet vermeld), gehuwd voor de kerk op 20-09-1692 te Schenkenschans (getuige(n): niet vermeld) met Susanna HASSELAERS, dochter van Cornelis Pieters HASSELAERS en Susanna TACK.

 

{Zij is later gehuwd voor de kerk [5760] op 03-04-1699 te Amsterdam met Benjamin STORM.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Susanna Johanna JONCKHANS (zie V.17).

   2. 

Cornelis JONCKHANS, gedoopt op 31-07-1696 te Amsterdam, zoon van Peter JONCKHANS (zie IV.5) en Susanna HASSELAERS.

   3. 

Pieternella Marie JONCKHANS, gedoopt op 20-10-1697 te Amsterdam, dochter van Peter JONCKHANS (zie IV.5) en Susanna HASSELAERS.


IV.8    Margaretha JONCKHANS, geboren circa 1677, dochter van
Tijs Janssen JONCKHANS (zie III.1) en Jeliske van EIJL.

 

Of Margaretha hier thuis hoort is niet zeker. Er is toch wel een standsverschil.

Gehuwd [5829] met Hendrik GOTZ.

Coninklijke Pruisissche richter.
1697 en 1713
ORA Herwen 0193 410 scan 75 en 313
.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Petrus Henricus GOTZ, gedoopt op 01-11-1707 te Velbert Neviges Hardenberg, zoon van Hendrik GOTZ en Margaretha JONCKHANS (zie IV.8).


IV.9    Tijs WOLTERS, gedoopt (NG) op 18-10-1667 te Herwen (getuige(n): Leenerdt Jonckhans, Tijs Jonkhans, Sibijlla NN).

Opdracht
Tijs Wolters en Jenneken Dercxen e.l. verkopen voor erfpachteren D. Jacobus Quast en Steven ten Holler aen haeren swager en broeder Jan Dercxen uit de erfenis van wijlen hun vader Derck Gerrits en hun moeder Judith van Ginckel nog levende, een hofsteetje voor 95 hollantse guldens en de inboedel voor 25 hollantse guldens. De moeder sal des tijdt haeres leven den boedel blijven besitten.
Verder wordt nog vermeld dat de moeder een broer Peter van Ginckel heeft en een broer Jan van Ginckel, die lange jaren in het buijtenland en in vreemde gewesten sig heeft begeven, soo oock dat getwijfelt wort aen sijn wederkomst.
Registratie 10 juli 1708
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 249, 250

zoon van Gerrit WOLTERS en Anna JONCKHANS (zie III.4).

Gehuwd voor de kerk [5703] op 32-jarige leeftijd op 02-03-1700 te Herwen (NG) met Jenneke DERKS, dochter van Derk GERRITS en Judith van GINKEL.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit WOLTERS, gedoopt (NG) op 18-03-1701 te Herwen (getuige(n): Bart Derksen, Leonard Jonckhans), zoon van Tijs WOLTERS (zie IV.9) en Jenneke DERKS.

   2. 

Judith WOLTERS, gedoopt op 05-12-1703 te Herwen (getuige(n): Leonard Jonckhans, Sibijlla Quast, Derk Vermeer), dochter van Tijs WOLTERS (zie IV.9) en Jenneke DERKS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 19-04-1733 te Herwen (NG) met Abraham DERKSEN.

   3. 

Derk WOLTERS, gedoopt (NG) op 24-05-1706 te Herwen (getuige(n): Thijs Jonckhans, Jantje Jonkhans, Derk Vermeer), zoon van Tijs WOLTERS (zie IV.9) en Jenneke DERKS.


IV.18    Janne Marij JONCKHANS, gedoopt (NG) op 08-04-1672 te Herwen,

 

in 1690 aangenomen als lidmaat te Herwen.

 

Opdracht
Bernt van Brandenburg en Jannetje Jonckhans e.l. verkopen op 23 juni 1718 voor erfpachteren Steven ten Holler en Henrick Buijnen aan Hermen Buijnen en Willemina Reijmers e.l. de helft van een stuk bouwland op den Goris onder Herwen voor 800 gulden hollants.
Registratie 24 juni 1718
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 399, 400

 

dochter van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

Gehuwd [5771] met Berndt van BRANDENBURG.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria van BRANDENBURG (zie V.25).

   2. 

Johannes van BRANDENBURG, gedoopt op 23-02-1716 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), zoon van Berndt van BRANDENBURG en Janne Marij JONCKHANS (zie IV.18).


IV.20    Roelof JONCKHANS, gedoopt 1674 te Herwen.

Roelof is in 1695 aangenomen als lidmaat te Herwen

Opdracht
Roelof Jonckhans en Geertruijd ten Holt e.l. verkopen op 26 april 1719 voor erfpachteren Steven ten Holler en Peter Jonckhans aan Gerrit Blij en Sibilla Quast e.l. voor de ene en aan de drie onmondige kinderen van Jannetje Jonckhans en voornoemde Gerrit Blij, met namen Leonard, Aeltien en Peter Blij voor de andere helfte, de gerechte tweederde part in een in een akker genaamd de Dreef, onder Herwen gelegen voor 700 gulden.
Registratie 8 mei 1719
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 420

zoon van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

Gehuwd voor de kerk [5714] op 12-05-1716 te Lobith (getuige(n): niet vermeld) met Gertruid ten HOLT.

 

{Zij is later gehuwd voor de kerk [5717] op 02-05-1732 te Lobith (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: weduwe R Jonckhans) met Willem AALBERS ABELS

 

{Hij is later gehuwd voor de kerk op 21-02-1751 te Elten met Catharina DERKSEN}

Opdracht

Willem Aelberts en Geertruijda ten Holt e.l. verkopen op 14 augustus 1747 voor erfpachteren D. t. Holler en D. Wolters aan onse nigt (MT: zij is een kleindochter van de zus van haar overleden echtgenoot Roelof Jonckhans. Maar zij is ook  een dochter van de neef van haar overleden echtgenoot Roelof Jonckhans. Deze nicht is geboren in 1730, en bij de verkoop nog minderjarig, zij wordt echter niet vertegenwoordigd in de akte) Anna Geertruijda Jonckhans dochter van Peter Jonckhans en Maria van Brandenburg e.l. de gerechte helfte in een stuk bouwland en buitendijks weijken voor 250 gulden.

Registratie 31 augustus 1747

ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 595, 596

 

Uit dit huwelijk:

   1. 

Geeske JONCKHANS, gedoopt (NG) op 12-06-1718 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), dochter van Roelof JONCKHANS (zie IV.20) en Gertruid ten HOLT.

   2. 

Jan Hendrik JONCKHANS, gedoopt op 18-12-1720 te Lobith (getuige(n): NN van Brandenborg, Matthijs Jonckhans), zoon van Roelof JONCKHANS (zie IV.20) en Gertruid ten HOLT.

   3. 

Jan Hendrik JONCKHANS, gedoopt op 09-04-1724 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), zoon van Roelof JONCKHANS (zie IV.20) en Gertruid ten HOLT.


IV.22    Philip JONCKHANS, gedoopt (NG) op 27-04-1677 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), overleden circa 1708.

Vestenis
Roelof en Philips Jonckhans gebroederen bekennen op 21 deses voor erfpachteren Steven ten Holler en Leendert Jonckhans schuldig te zijn aan den heere richter Gisbert Vermeer een som van 200 gulden met als onderpand een weide onder Herwen.
Registratie 23 maart 1702
Doorhaling A.W. Engelberts bekent op 18 maart 1716 voor erfpachteren Bernt van Brandenburg en Tijs Jonckhans van het capitaal van 200 gulden voldaan te zijn, registratie 8 mei 1719.
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 166, 167

Opdracht
Derck van Bentom en Harnske Hollander e.l. Tijs Jonckhans, Roelof Jonckhans en Bernt van Brandenburg als oomen en bloetmombers van het onmondige kind van Philip Jonckhans met name Philipje Jonckhans verkopen op 10 februari 1720 voor erfpachteren Peter Holler en Peter Jonckhans aan Gerrit Blij en Sibilla Quast e.l. voor de ene en aan de drie onmondige kinderen van Jannetje Jonckhans en voornoemde Gerrit Blij, met namen Leendert, Aeltje en Peter Blij voor de andere helfte, de gerechte dardepart in een weijde en een gerechte dardepart in een akker genaamd de Dreef, beide onder Herwen gelegen voor 350 gulden.
Registratie 8 maart 1720
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 449, 450

zoon van Jan den jongen JONCKHANS (zie III.6) en Geeske PHILIPS.

Gehuwd voor de kerk [600] op 30-jarige leeftijd op 05-11-1707 te Lobith (getuige(n): niet vermeld) met Hendrina HOLLANDERS, 23 jaar oud, gedoopt op 25-06-1684 te Elten (getuige(n): Jacobus van der Borgh, Petrus Costerman, Neuleken van Heukelom, Maria Buenen), dochter van Petrus HOLLANDERS en Gijsberta JORISSEN.

 

{Zij is later gehuwd voor de kerk [596] op 25-jarige leeftijd op 24-08-1709 te Elten (getuige(n): custode Godefrido Spronck, Gijsberta Hollanders) met Theodorus van BENTHEM, 29 jaar oud, gedoopt op 25-07-1680 te Zyfflich (getuige(n): Joes van Benthum, Catharina Fleurkens), zoon van Theodorus van BENTHUM en Wilhelma van KOLK.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Philippina JONCKHANS (zie V.31).


IV.26    Jan JONCKHANS, gedoopt (NG) op 10-12-1673 te Herwen (getuige(n): Grietje Jonkhans, Gerrit Wolters).

In 1704 Schoenmakersknecht, afkomstig van Nimwegen, wonende Haarlemstraat bij de Kerksteegh.

Jan Jonkhans wordt op 17-01-1726 door het gerecht "aengenomen en geadmitteert tot Loyer op de Greijnhalle alhier, in plaetze van Pieter de Pree die overleden is." (Zie ook folio 240v. Claas van Rijn neemt zijn vorige baan als noodhulp van de meters en loyers in de greinhal over.)
Gerechtsdagboek Leiden RRR fol. 240.

Zoon van
Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Maria Gertruijt SOUVERIJN.

Gehuwd voor de kerk (1) [5807] op 30-jarige leeftijd op 11-04-1704 te Leiden (getuige(n): Jan Kruyp, Rachel Jacobs) (brontekst: Bruidegom van Nijmegen, schoenmakersknecht, wonende Haarlemstraat bij de Kerksteegh. Bruid van Leiden, wonende aan de Turffmarckt
Getuigen bruidegom: Jan Kruyp bekende Turffmarkt. Getuigen bruid: Rachel Jacobs moeder Turffmarckt.) met Pietertje ONDERWATER, 25 jaar oud, gedoopt op 11-08-1678 te Leiden, overleden circa 1706, dochter van Jan LAMBERTS van ONDERWATER en Rachel JACOBS.

Gehuwd voor de kerk (2) [5808] op 32-jarige leeftijd op 18-09-1706 te Leiden met Jannetje HAKKO, dochter van Daniel HAKKO en Johanna van der MEER.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Marijtje JONCKHANS, gedoopt op 05-04-1705 te Leiden (getuige(n): Jan Lammertz, Leendert Jonchans, Marijtje Jonchans), dochter van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Pietertje ONDERWATER.

 

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Leendert JONCKHANS, gedoopt op 10-08-1707 te Leiden (getuige(n): Daniel Hakoo, Pieternelle Hakoo), zoon van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Jannetje HAKKO.

   3. 

Daniel JONCKHANS, gedoopt op 02-09-1708 te Leiden (getuige(n): Matthijs Jonkhans, Maria Jonkhans), zoon van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Jannetje HAKKO.

   4. 

Susanna JONCKHANS, gedoopt op 23-02-1710 te Leiden (getuige(n): Louis Haudoijs, Marij Jonkhans), overleden 1796 te Leiden, dochter van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Jannetje HAKKO.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-08-1734 te Leiden (getuige(n): Hendrik Vrijbloed, Jannetje Hacko) met Anthonij KENNEPEE, greijnwerker.

   5. 

Pieternella JONCKHANS (zie V.38).

   6. 

Leendert JONCKHANS, gedoopt op 03-04-1715 te Leiden (getuige(n): Daniel Hackoo, Marij Jonckhans), zoon van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Jannetje HAKKO.

   7. 

Jannetje JONCKHANS (zie V.42).


IV.29    Hendrik JONCKHANS, gedoopt (NG) op 18-03-1677 te Herwen (getuige(n): niet vermeld).

Opdracht
Henrick Jonckhans en Willemken van Hengel e.l. verkopen op den tweeden deses voor erfpachteren Leendert Jonckhans en Gerligh Philipsen aan Gijsbert Philipsen en Stijneken Scholten e.l. de gerechte helfte van een boomgaertje met bijhorende willige paske onder Herwen gelegen waarvan Jan Hanssen den Jonge de helfte is toekomende, voor 50 gulden.
Registratie 11 februari 1707
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 231

Opdracht
Hendrik Jonckhans en Willemina van Hengel e.l. verkopen voor erfpachteren Gerrit Blij en Steven ten Holler op 11 juli 1713 aan Leendert Fleuren en Jenneke Craenen e.l. een stuk bouwland onder Herwen voor 250 gulden.
Registratie 21 juli 1713
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 308, 309

Opdracht
Hendrik Jonckhans en Willemina van Hengel e.l. verkopen op 4 juni 1731 aan Gerhard Staintjes en Catharina Elisabeth ter Dije e.l. een stuk bouwland onder Herwen voor 600 gulden.
Registratie 3 juli 1731
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 175

zoon van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Maria Gertruijt SOUVERIJN.

Gehuwd voor de kerk [5704] op 28-jarige leeftijd op 18-09-1705 te Herwen (NG) (brontekst: zoon van Leonard Jonckhans, weduwe van Philip Philipsen) met Willemke van HENGEL, geboren circa 1680.

 

{Zij was eerder gehuwd voor de kerk [5725] op 18-11-1702 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) met Philip PHILIPS, geboren circa 1667, overleden circa 1704, zoon van Hendrik PHILIPS en Grietje Gerrits CORNELISSEN.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerarda JONCKHANS (zie V.45).

   2. 

Gesina JONCKHANS (zie V.47).

   3. 

Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   4. 

Jan JONCKHANS (zie V.51).

   5. 

Leendert JONCKHANS (zie V.53).


IV.32    Tijs JONCKHANS, gedoopt (NG) op 08-05-1681 te Herwen (getuige(n): Jordaan Goris, Steven ten Holler, Thijs Jonckhans), overleden 1731.

Vestenis
Matthijs Jonckhans en Ulant Reijmers e.l. bekennen op 8 maart 1717 voor erfpachteren Gerrit Blij en Peter Jonckhans schuldig te zijn aan Steven ten Holder en Luijtje Hanssen e.l. de som van honderd gulden met als onderpand o.a. het Geerstuk groot omtrent anderhalve mergen onder Herwen.
Registratie 28 augustus 1719
Doorhaling 27 november 1721
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 435

Vestenis
Tijs Jonckhans en Ulant Reijmers e.l. bekennen in mei 1717 voor erfpachteren Gerrit Blij en Peter Jonckhans schuldig te zijn aan Dr. Wijer Vermeer advocaat binnen Nijmegen de som van 300 gulden, met als onderpand o.a. het Geerstuk groot omtrent anderhalve mergen onder Herwen.
Registratie 24 mei 1717
Doorhaling 27 november 1721
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 376, 377

Besaat
Anneken Aernts weduwe van Derk Reijmers, Hendrik Buijnen, Hermen Buijnen en Tijs Jonckhans worden op heden dato door den landschrijver H. v. Hulst besaet gedaan als breder bij het Signaat van Herwen en Aert
Registratie 11 augustus 1722
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 523

Vestenis
Tijs Jonckhans en Ulant Reijmers e.l. bekennen op 28 januari 1723 voor erfpachteren Derck Everts en Arnoldus Pothof schuldig te zijn aan de hoog welgeb Alexander Walraad van Hugenpoth, heer van Aerdt, de som van 601 gulden hollants 14 penningen, wegens achterstendige paght. Comparanten beloven dit bedrag uiterlijk mei 1724 te betalen met aftrek van 210 gulden vanwege de verkoop van vijf melkkoeien aan de heer van Aerdt. De debiteuren zullen vier van de koeien de aankomende zomer in de melck houden, sullende kalver daer van komende ijder ter halfscheijt sijn. Als onderpand wordt verder vermeld o.a. twee paarden met een veulen, een winter stierken en een winter varken, bouwgereetschap en wat verder op den bouwhof te vinden is.
Registratie 20 februari 1723
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 532, 533

Vestenis
Ulant Reijmers weduwe van Thijs Jonckhans bekent op 8 augustus 1731 voor erfpachteren Hermen Buijnen en Willem Vermaes schuldig te zijn aan Peter Jonckhans en Maria Brandenburgh e.l. een som van 55 gulden hollants
Registratie 27 augustus 1731
Doorhaling 19 december 1781
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 179, 180

zoon van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Maria Gertruijt SOUVERIJN.

Ondertrouwd [5754] op 14-06-1709 te Amsterdam (brontekst: beijde wonend tot Herwen), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-05-1709 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: j.m. van Herwen, j.d. van Herwen) met Ulanda REIMERS, geboren circa 1684, dochter van Derk REIMERS en Jenneke ARNTS.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria JONCKHANS (zie V.56).

   2. 

Anna JONCKHANS (zie V.59).

   3. 

Aldegundis JONCKHANS, gedoopt (RK) op 17-04-1716 te Aerdt (getuige(n): Theodorus Bouman, Maria Goosens, Theodora Heimen), dochter van Tijs JONCKHANS (zie IV.32) en Ulanda REIMERS.

   4. 

Helena JONCKHANS, gedoopt (RK) op 11-07-1717 te Aerdt (getuige(n): Hermanus Bunen, Hildegundis Sas, Maria de Troch), dochter van Tijs JONCKHANS (zie IV.32) en Ulanda REIMERS.

   5. 

Theodorus JONCKHANS, gedoopt (RK) op 23-10-1718 te Aerdt (getuige(n): Henricus Otten, Wilhelmina Reimers), zoon van Tijs JONCKHANS (zie IV.32) en Ulanda REIMERS.

   6. 

Theodorus JONCKHANS, gedoopt (RK) op 31-12-1719 te Aerdt (getuige(n): niet vermeld), zoon van Tijs JONCKHANS (zie IV.32) en Ulanda REIMERS.

   7. 

Ida JONCKHANS, gedoopt (RK) op 22-11-1721 te Aerdt (getuige(n): Ida Jonckhans, Joannes Wemmers), dochter van Tijs JONCKHANS (zie IV.32) en Ulanda REIMERS.

   8. 

Gesina JONCKHANS (zie V.66).


IV.37    Jantje JONCKHANS, gedoopt (NG) op 21-11-1686 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), overleden circa 1718.

Opdracht
Anneken Steenbeeck weduwe van wijlen Leonard Jonckhans en Steven ten Holler als oom en bloedmomber (MT: is onjuist, is aangetrouwde oom) van de onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, verkopen op 30 december 1709 aan Gerrit Blij en Jantje Jonckhans e.l. twee stukken bouwland, genaamd het Nalenkempke en het Kleine Kempke, het eerste onder den Boeijenhaam, het tweede op den Hemelingh onder Herwen, voor seven hondert gulden.
Registratie 13 oktober 1710
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 278, 279

Opdracht
Rut van Duijnen en Bartje Hollander e.l. en Henderijn Verhoof weduwe van Derck Hollander, cum tutore heer richter Henrick Gots, verkopen op 29 april van dit jaar voor erfpachteren G Quast en Jan Lamerts aan Gerrit Blij en Jantje Jonckhans e.l. een perceeltje boulants gelegen in de Hal onder Herwen voor vijftig gulden.
Registratie 12 meij 1714
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 320, 321

Opdracht
Gerrit Blij en Sijbilla Quast e.l. en Arend Blij en Peter Jonckhans als omen en bloedmombers van de drie onmondige nagelaten kinderen van Jannetie Jonckhans en voornoemde Gerrit Blij, verkopen op 26 april 1719 voor erfpachteren Steven ten Holler en Tijs Jonckhans aan Roelof Jonckhans en Geertruijd ten Holt e.l. een stuck bouwlants onder Herwen gelegen voor 900 hollantse guldens.
Registratie 8 mei 1719
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 416, 417

Opdracht
Roelof Jonckhans en Geertruijd ten Holt e.l. verkopen op 26 april 1719 voor erfpachteren Steven ten Holler en Peter Jonckhans aan Gerrit Blij en Sibilla Quast e.l. voor de ene en aan de drie onmondige kinderen van Jannetje Jonckhans en voornoemde Gerrit Blij, met namen Leonard, Aeltien en Peter Blij voor de andere helfte, de gerechte tweederde part in een in een akker genaamd de Dreef, onder Herwen gelegen voor 700 gulden.
Registratie 8 mei 1719
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 420

Opdracht
Derck van Bentom en Harnske Hollander e.l. Tijs Jonckhans, Roelof Jonckhans en Bernt van Brandenburg als oomen en bloetmombers van het onmondige kind van Philip Jonckhans met name Philipje Jonckhans verkopen op 10 februari 1720 voor erfpachteren Peter Holler en Peter Jonckhans aan Gerrit Blij en Sibilla Quast e.l. voor de ene en aan de drie onmondige kinderen van Jannetje Jonckhans en voornoemde Gerrit Blij, met namen Leendert, Aeltje en Peter Blij voor de andere helfte, de gerechte dardepart in een weijde en een gerechte dardepart in een akker genaamd de Dreef, beide onder Herwen gelegen voor 350 gulden.
Registratie 8 maart 1720
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 449, 450

dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

Gehuwd voor de kerk [5755] op 21-jarige leeftijd op 31-12-1707 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) met Gerrit BLIJ.

Gerrit Blij wordt na gedane belijdenis ingeschreven als lidmaat N.G.Aerdt pasen 1704 en hij wordt als diaken genoemd te Herwen anno 1717, daarna ook als ouderling en als kerkmeester. Hij vervult in 1705 de functie van buurmeester in Herwen en wordt vermeld onder de gerichtslieden van Herwen en Aerdt d.d. 20 en 21 mei 1727. Behalve een grondrente in Herwen betaalde hij tussen 1721 en 1738 aan de Aerdtse kerk de uitgang uit 'Reintjes Hofstad' onder Herwen, welk in 1739 werd voldaan door Leendert Blij en in
1740 door de weduwe Blij (bron Frans Staring).

Vestenis
Lauwerens Coeman en Stijneken Iwens e.l. bekennen voor erfpachteren Steven ten Holler en Peter Jonckhans op 19 april 1719 schuldig te zijn aan Gerrit Blij en Sijbilla Quast een bedrag van 200 gulden hollants.
Registratie 8 mei 1719
Doorhaling 27 december 1728
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 419

zoon van Peter BLIJ en Aaltje HEUNINGS.

 

{Hij is later gehuwd voor de kerk [5756] op 15-10-1718 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: weduwnaar Jantje Jonckhans, weduwe Johannes V. Quast, weduwe van dominee Johannes Valentinus Quast, in leven predikant te Herwen en Aerdt, dochter van Casparus Quast. Echtgenote is Sibilla QUAST, dochter van Caspar QUAST.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Leonard BLIJ, gedoopt (NG) op 07-10-1708 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Gerrit BLIJ en Jantje JONCKHANS (zie IV.37).

   2. 

Aaltje BLIJ, gedoopt (NG) op 13-11-1709 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Gerrit BLIJ en Jantje JONCKHANS (zie IV.37).
Gehuwd met Jan STEVENS.

   3. 

Peter BLIJ, gedoopt (NG) op 13-06-1712 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Gerrit BLIJ en Jantje JONCKHANS (zie IV.37).

   4. 

Peter BLIJ, gedoopt (NG) op 04-03-1714 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Gerrit BLIJ en Jantje JONCKHANS (zie IV.37).


IV.41    Ida JONCKHANS, gedoopt (NG) op 01-12-1689 te Herwen (getuige(n): niet vermeld).

Vestenis
Evert Scholten en Ida Jonckhans e.l. bekennen voor erfpachteren Peter Jonckhans en Derck Wolters schuldig te zijn aan Willem Elsnerius en Henderietta Wijnen e.l. de som van 200 gulden hollants met als onderpand o.a. een stuk bouwland het Lotjen genaamd.
Registratie 1 april 1731
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 172, 173

dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

Gehuwd voor de kerk [5727] op 35-jarige leeftijd op 10-11-1725 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) met Evert SCHOLTEN, 27 jaar oud, gedoopt op 16-01-1698 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Bart SCHOLTEN en Magdalena PETERS.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Bart SCHOLTEN, gedoopt (NG) op 27-01-1726 te Herwen (getuige(n): Maria van Brandenburg, Peter Jonckhans, Jurien Scholten), zoon van Evert SCHOLTEN en Ida JONCKHANS (zie IV.41).

   2. 

Leendert SCHOLTEN, gedoopt (NG) op 29-03-1728 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Evert SCHOLTEN en Ida JONCKHANS (zie IV.41).

   3. 

Anna Magdalena SCHOLTEN, gedoopt (NG) op 27-12-1730 te Herwen (getuige(n): Leendert Blij, Bartjen Scholten), dochter van Evert SCHOLTEN en Ida JONCKHANS (zie IV.41).

   4. 

Johannes Arnoldus SCHOLTEN, gedoopt (NG) op 15-07-1732 te Herwen (getuige(n): Johannis Peters, Jurrien Scholten), zoon van Evert SCHOLTEN en Ida JONCKHANS (zie IV.41).


IV.42    Peter JONCKHANS, gedoopt (NG) op 14-10-1691 te Herwen (getuige(n): Otto Brands, Maria Rosa, Hendrijk Wijnen), overleden voor 1775.

Vestenis
Ulant Reijmers weduwe van Thijs Jonckhans bekent op 8 augustus 1731 voor erfpachteren Hermen Buijnen en Willem Vermaes schuldig te zijn aan Peter Jonckhans en Maria Brandenburgh e.l. een som van 55 gulden hollants
Registratie 27 augustus 1731
Doorhaling 19 december 1781
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 179, 180

Lambertus Johannes Brouwer en zijn vrouw Christina Elisabeth Vermeer machtigen Peeter Jonckhans eerste heimraad des kerspels Herwen en bij zijn afwezigheid Hendrik Coopraaij tweede heimraad om, door het overlijden van dhr. Arnold Wilhelm Elsenus, de geërfdendag bij te wonen en te stemmen op Willem Hendrik Hundius.
Datering: 13 april 1745
Plaats: Cuijk
BHIC 7127.5 Index notarieel protocol Cuijk (7127.5)
Toegangsnummer: 127, Inventarisnummer: 5, Schepenakte 4

zoon van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

gehuwd voor de kerk [5728] op 33-jarige leeftijd op 17-03-1725 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) met Maria van BRANDENBURG, 19 jaar oud (zie V.25).

Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Maria JONCKHANS, gedoopt (NG) op 12-05-1726 te Herwen (getuige(n): Jantje Jonckhans), dochter van Peter JONCKHANS (zie IV.42) en Maria van BRANDENBURG (zie V.25).

   2. 

Leonard Arnold Bernard JONCKHANS (zie VI.39).

   3. 

Johannes Petrus JONCKHANS, gedoopt (NG) op 30-10-1729 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Peter JONCKHANS (zie IV.42) en Maria van BRANDENBURG (zie V.25).

   4. 

Anna Gertruij JONCKHANS, gedoopt (NG) op 03-12-1730 te Herwen (getuige(n): Gertruij ten Holt, Roelof Jonkhans).

Opdracht

Willem Aelberts en Geertruijda ten Holt e.l. verkopen op 14 augustus 1747 voor erfpachteren D. t. Holler en D. Wolters aan onse nigt (MT: zij is een kleindochter van de zus van haar overleden echtgenoot Roelof Jonckhans. Maar zij is ook  een dochter van de neef van haar overleden echtgenoot Roelof Jonckhans. Deze nicht is geboren in 1730, en bij de verkoop nog minderjarig, zij wordt echter niet vertegenwoordigd in de akte) Anna Geertruijda Jonckhans dochter van Peter Jonckhans en Maria van Brandenburg e.l. de gerechte helfte in een stuk bouwland en buitendijks weijken voor 250 gulden.

Registratie 31 augustus 1747

ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 595, 596

 

dochter van Peter JONCKHANS (zie IV.42) en Maria van BRANDENBURG (zie V.25).

   5. 

Jan Jordaan JONCKHANS, gedoopt (NG) op 01-11-1738 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Peter JONCKHANS (zie IV.42) en Maria van BRANDENBURG (zie V.25).
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 01-11-1785 te Herwen met Gerarda SANDERS.


IV.43    Rijck JONCKHANS, gedoopt (NG) op 24-04-1695 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), overleden voor 1767.

Lidmaat in Nijmegen, van Herwen 20-12-1722, naar Amsterdam 18-04-1723
Bron: Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, inv.nr. 110, folio 239

Diaken in Lobith, zoon van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

Gehuwd [5718] op 34-jarige leeftijd op 30-04-1729 te Lobith (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: vader bruid Arnold Pothof), gehuwd voor de kerk op 01-05-1729 te Herwen (getuige(n): niet vermeld) met Wilhelmina POTHOF, dochter van Arnold POTHOF.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Arnold JONCKHANS, gedoopt 00-00-1730 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   2. 

Leonardus Arnoldus JONCKHANS, gedoopt op 26-10-1732 te Lobith (getuige(n): Eida Jonckhans, Peter Jonckhans, Arnoldus Pothof), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   3. 

Wilhelmus Petrus JONCKHANS, gedoopt op 28-03-1734 te Lobith (getuige(n): NN Jonckhans), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   4. 

Arnoldus Johannes JONCKHANS, gedoopt op 06-11-1735 te Lobith (getuige(n): Arnoldus Pothof), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   5. 

Jan Hendrick JONCKHANS, gedoopt op 06-01-1737 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   6. 

Jan Hendrick JONCKHANS, gedoopt op 05-04-1739 te Lobith (getuige(n): Leendert Blij, Geeske van Brandenborgh), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   7. 

Arnoldus JONCKHANS (zie V.83).

   8. 

Peter JONCKHANS, gedoopt op 27-01-1743 te Lobith (getuige(n): Peter Jonckhans), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.

   9. 

Gerrit JONCKHANS, gedoopt op 07-07-1748 te Lobith (getuige(n): NN Jonckhans), zoon van Rijck JONCKHANS (zie IV.43) en Wilhelmina POTHOF.


IV.46    Anna Margriet JONCKHANS, gedoopt (NG) op 15-10-1699 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Leonard JONCKHANS (zie III.8) en Enneke STEENBEEK.

Gehuwd voor de kerk (1) [5815] op 29-jarige leeftijd op 22-04-1729 te Leiden (brontekst: weduwnaar van Elisabeth van IJssel, met Gerrit van Zoelen een bekende, j.d. van Herwen, met haar moeij Aagje Wittebol.) met Pieter CARLIER.

 

{Hij was eerder gehuwd voor de kerk [5823] op 11-01-1727 te Leiden met Elisabeth van IJSSEL.}

Gehuwd voor de kerk (2) [5824] op 34-jarige leeftijd op 22-01-1734 te Leiden (brontekst: Jan Michiel Creuger, tuynman, jongeman van Hanover, wonende te Swammerdam (moet attestatie van Swammerdam overbrengen), huwt met Anna Margaretha Jonkhans (2 kinderen), weduwe van Pieter Carlier, wonende aan de Hogelandschekerk, geassisteerd met Maria Carlier haer eerste mans suster, wonende op de Hoygraft bij de Vleresteegh en Eva Leeuwenhoek haer eerste mans broeders vrou op den Nieuwen Rijn) met Jan Michiel CREUGER.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Leendert CARLIER, gedoopt op 17-02-1730 te Leiden (getuige(n): Elsje Steenbeek), zoon van Pieter CARLIER en Anna Margriet JONCKHANS (zie IV.46).

   2. 

Jacobus CARLIER, gedoopt op 09-09-1731 te Leiden (getuige(n): Maria Carlier), zoon van Pieter CARLIER en Anna Margriet JONCKHANS (zie IV.46).

 

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Hendrik CREUGER, gedoopt op 13-01-1735 te Leiden (getuige(n): Coenraad Wishoff, Sybilla Henke), zoon van Jan Michiel CREUGER en Anna Margriet JONCKHANS (zie IV.46).


IV.53    Guijke ten HOLLER, gedoopt (NG) op 17-03-1689 te Herwen (getuige(n): niet vermeld).

Compareerden voor de ondergesz: Heeren Scheepenen der Stad Leijden Gerret Jantzon, en Geesien ten Holler egteluijden, zijnde sij Geesien en Holler ten desen met haar voorme man geadsisteert, ende tot het Passeeren deses wel specialijk geauthoriseert wonende binnen deese stad. Dewelken verclaarde te constitueren ende volmagtig te maken soo als sij doen bij desen haar swager en broeder Dirk ten Holler, schoolmeester te Herwen in den Ambagte van Overbetuwe om uit haar compten namen te verkoopen een stuk bouwland gelegen in den kerspel Herwen in den Ambagte van Overbetuwe oostwaard de weetering, west den Uijtweg van de Pasterije Mergen en Grietje Jonkhans haar Land dewelke uijtweg voor de helfte aan het voors. stuk land
Erffelijk is gehoorende, suijtwaarts de Gemeene ftraat en Noordwaarts voor een gedeelte de Erfgename van Leendert Jonkhans, en voor een gedeelte Steeven ten Holler, groot omtrent anderhalve morgen genaamt het Geerstuck, sulks nu verkogt hebbende voor een somme van vijff honderd vijftig Gls. Hollands vrij geld. Verder om op te dragen aan den Ed. Heer Rappert, de penningen, daarvoor te ontfangen en alles te doen soo het na regt geschieden moet, en sij compten: selfs præsent zijnde zouden moeten doen, onder belofte van approbatie, ratificatie, verband en bedwang als regt is. Act: den 19 aug: 1732.
Rechterlijk archief Leiden inv. nr. 86. Civiele zaken, Deel BB akte 181
Bron K.J.F. van Veen

dochter van Steven ten HOLLER en Griet JONCKHANS (zie III.13).

Gehuwd voor de kerk [5825] op 23-jarige leeftijd op 08-04-1712 te Leiden (getuige(n): getuige bruidegom, Johannes Koster, neeff, getuige bruid, Hendrina Verreij, meuij) (brontekst: Bruidegom, koetsier, geboren te Westervoord In Gelderland, wonende te Steenschuur, bruid geboren te Herwij In Gelderland, wonende te Lange Diefsteegh.) met Gerrit JANTZON, geboren circa 1684.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes JANTZON, gedoopt op 27-02-1720 te Leiden (getuige(n): Steeven ten Holler, Jan Plassius, Lucia Hanssen, Petronella Wolters), zoon van Gerrit JANTZON en Guijke ten HOLLER (zie IV.53).

   2. 

Nicolaus Johannes JANTZON, gedoopt op 02-08-1722 te Leiden (getuige(n): Beeletje van Brandenburg), zoon van Gerrit JANTZON en Guijke ten HOLLER (zie IV.53).

   3. 

Stephanus JANTZON, gedoopt op 26-04-1724 te Leiden (getuige(n): Stephanus ten Holler, Petronella Wolters), zoon van Gerrit JANTZON en Guijke ten HOLLER (zie IV.53).

   4. 

Stephanus JANTZON, apothecar, gedoopt op 17-05-1729 te Leiden (getuige(n): Willem van Brandenberg, Geertruijda van Lingen), zoon van Gerrit JANTZON en Guijke ten HOLLER (zie IV.53).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-05-1756 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Gesina ten Holler en haar vader Jan van Warendorp) met Johanna van WARENDORP.


V.5    Tijs JONCKHANS, geboren circa 1688, overleden voor 1731.

Opdracht
Johanna Margriet Hoefs weduwe van wijlen Thijs Jonckhans, geassisteerd met Gerrit Blij, Henrick Hoefs en Helena Hoefs met als haar momber haar broer Henrick Hoefs, gevolmachtigd de dato Leijden 20 oktober 1730, verkopen op 24 januari 1731 voor erfpachteren A.W. Elsnerus en Peter Jonckhans aan de Armen van Herwen seker hofsteetje in den kerspel Herwen voor 250 gulden
Registratie 23 februari 1731
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 411 scan 161, 162

Lidmatenregister 1734 Herwen, Johanna Margrita ter Hoef weduwe van Tijs Jonkhans.

 

 Zoon van Christoffel JONCKHANS (zie IV.3) en Elsbeth VELDHUIS.

Gehuwd voor de kerk [5705] op 15-08-1713 te Herwen (NG) (brontekst: j.m. van Lobith j.d. van Herwen) met Johanna Margaretha HOEF, 24 jaar oud, gedoopt (NG) op 17-10-1688 te Herwen (getuige(n): niet vermeld).

Vestenis
Heiltje van Colck weduwe van wijlen Frerick Hoef, Johanna Margriet en Henrick Hoef respectievelijk vader en kinderen bekennen op 16 mei 1713 voor erfpachteren Steven ten Holler en Peter Jonckhans, mede voor haere dochter en suster Hilleke, absent, schuldig te zijn aan de Armen of Diaconie van Herwen de som van 100 carolische guldens met als onderpand een huis en hofstede te Herwen.
Registratie 21 oktober 1713
Doorhaling 23 februrai 1731
ORA Overbetuwe Herwen en Aerdt 0193 410 scan 311, 312

dochter van Frederik HOEF en Heiltje van KOLK.

 

{Zij is later gehuwd voor de kerk [5729] op 47-jarige leeftijd op 17-02-1736 te Herwen (NG) (brontekst: weduwnaar Eva Hellings, weduwe Thijs Jonkhans) met Arent HOEF.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Christoffel JONCKHANS (zie VI.1).

   2. 

Frederik JONCKHANS, gedoopt (NG) op 06-10-1715 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.

   3. 

Sibilla JONCKHANS, gedoopt op 12-09-1717 te Herwen (getuige(n): Helena Hoef, Hendrick Hoef, Samuel Hundius, Hermina Jonckhans, Sibilla Quast), dochter van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.

   4. 

Jacobus JONCKHANS, gedoopt (NG) op 04-12-1718 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.

   5. 

Leonard Peter JONCKHANS, gedoopt (NG) op 10-05-1722 te Herwen (getuige(n): Hendrick Hoef, Ida Jonckhans, Peter Jonckhans), zoon van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.

   6. 

Sibilla JONCKHANS, gedoopt (NG) op 20-02-1724 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.

   7. 

Sibilla JONCKHANS, gedoopt (NG) op 04-03-1725 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.

   8. 

Jilles JONCKHANS, gedoopt (NG) op 11-05-1727 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Tijs JONCKHANS (zie V.5) en Johanna Margaretha HOEF.


V.7    Jan JONCKHANS, geboren circa 1689, zoon van Christoffel JONCKHANS (zie IV.3) en Elsbeth VELDHUIS.

Gehuwd voor de kerk (1) [5715] op 27-01-1714 te Lobith (getuige(n): niet vermeld) met Catharina HOLTMANS, 26 jaar oud, gedoopt (NG) op 12-06-1687 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Derk HOLTMANS en Grietje LAMERS.

Gehuwd voor de kerk (2) [5753] op 07-04-1725 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: weduwnaar Trineken Holtman) met Jenneken KERSJES.

 

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Margrietje JONCKHANS, gedoopt (NG) op 13-10-1715 te Herwen, dochter van Jan JONCKHANS (zie V.7) en Catharina HOLTMANS.

   2. 

Christoffel JONCKHANS, gedoopt (NG) op 15-10-1724 te Herwen (getuige(n): Peter de Veer de jonge, Guike Vermeer huijsvrouw van schoolmeester De Mooij), zoon van Jan JONCKHANS (zie V.7) en Catharina HOLTMANS.

 

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Catrin JONCKHANS, gedoopt (NG) op 20-01-1726 te Herwen (getuige(n): Derck van Binsbergen, Willemke Lensing), dochter van Jan JONCKHANS (zie V.7) en Jenneken KERSJES.

   4. 

Hendrina JONCKHANS, gedoopt (NG) op 11-05-1727 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Jan JONCKHANS (zie V.7) en Jenneken KERSJES.

   5. 

Matthijs JONCKHANS (zie VI.14).

   6. 

Peter JONCKHANS, gedoopt (NG) op 07-08-1735 te Zevenaar (getuige(n): de huijsvrouw van Kerst Kerstjes), zoon van Jan JONCKHANS (zie V.7) en Jenneken KERSJES.


V.11    Hermina JONCKHANS, geboren circa 1694, dochter van Christoffel JONCKHANS (zie IV.3) en Elsbeth VELDHUIS.

Gehuwd voor de kerk [5812] op 21-04-1719 te Leiden (getuige(n): Jan Lansel sijn swager, Gijsje ten Holler haar nigt.) (brontekst: Bruidegom geboren te Leiden, wonende te de Kamp, Leiden. Bruid geboren te Lobith, wonende te Moriaanssteeg op de Haarlemstraat, Leiden ) met Peter LOBERT LOEBER, greijnwerker, geboren circa 1695.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob LOUBERT (zie VI.17).

   2. 

Elisabeth LOUBERT, gedoopt op 12-12-1721 te Leiden (getuige(n): Marcus Ramack, Magdalena Roeber), dochter van Peter LOBERT LOEBER, greijnwerker, en Hermina JONCKHANS (zie V.11).

   3. 

Susanna LOUBERT (zie VI.21).

   4. 

Pieter LOUBERT (zie VI.22).

   5. 

Christoffel LOUBERT, gedoopt op 13-07-1727 te Leiden (getuige(n): David Du Mortier, Elizabeth Loebert), zoon van Peter LOBERT LOEBER, greijnwerker, en Hermina JONCKHANS (zie V.11).

   6. 

Marcus LOUBERT, gedoopt op 14-06-1729 te Leiden, zoon van Peter LOBERT LOEBER, greijnwerker, en Hermina JONCKHANS (zie V.11).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-03-1754 te Leiden met Maria BRAGAAR, dochter van Moses BRAGAAR en Maria TROUWEE.


V.12    Hendrik JONCKHANS, gedoopt op 13-02-1695 te Lobith (getuige(n): Henrick Gotz, Anna Kambergh, Peter Jonghans), zoon van Christoffel JONCKHANS (zie IV.3) en Elsbeth VELDHUIS.

Gehuwd voor de kerk [5845] op 24-jarige leeftijd op 07-01-1720 te Lobith (brontekst: j.m. van Lobith, j.d. van Cranenburg) met Wilhelmina JANSSEN, geboren circa 1695.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Christoffel JONCKHANS, gedoopt 00-03-1723 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), zoon van Hendrik JONCKHANS (zie V.12) en Wilhelmina JANSSEN.


V.14    Peter JONCKHANS, geboren circa 1698, begraven op 15-07-1741 te Leiden.

Betaald: 12,05
Poorter: Pieter Jonkhans (bakkersknecht)
Herkomst: Kleve (D.) (van 't Land van Cleef)
Borg: Jordaan de Greef (broodbakker (meester)
Borg: Pieter Loubert (greinwerker)
Poorterboek Leiden 22-10-1723

Pieter Jonkhans, bakkersknegt, jongeman van 't Tolhuys int Land van Cleef, wonende op de Hoygragt, geassisteerd met Pieter Roubair sijn swager, woonende op 't Clooster, huwt met Marijtje Sonnevelt, jongedochter van Leijden, woonende op de Langebrugge, geassisteerd met Marijtge van Loo, haar moeder woonende alfboven
Huwelijk Leiden, 14-09-1725:

In 1731 koopt Pieter een huis in de Vrouwencamp. Hij heeft daarin zijn nering, wanneer hij in 1734 naar het stadhuis loopt om een vergunning voor het veranderen van zijn luifel te halen.

Is bij Isaak Sprenger, als in huwelijk hebbende Maria de Groot, te voorens wede alsmede erfgename van Jan J. Gochel en zulxs 't regt bij scheijdinge verkregen hebbende, verkogt aan Pieter Jonkhans, vrij om een custingb: innehoudende een som van VCL gls, te betalen met L gls gereed ende Lxxx gls s jaars den 19 april 1731 de eerste paay ende dat met den Intrest van 4: C ten honderd int jaar. Marge: de gecaff custingb: van 550 gl. is alhier vertoont den 22:12:1741
Is bij Marijtje van Sonnevelt, wede en Boedelhoudster van Pieter Jonkhans verkogt aan Daniel Vorsten, vrij om iij C gls. gereed geld. 28-12-1741
Bonboek Overmare Rijnzijde fol 629 Vr.kamp noordfijde. [Vrouwenkamp]

Aan de Ed:Gr: Agtb: Heeren die van de geregte der stad Leijden. Geeft met schuldige Eerbiedigheijt te kennen UE:Gr:Agtb: onderd. Dienr. Pieter Jonkhans, Backer dat de Luijffel van sijn supplts. Huijsinge staande ende geleegen in de Vrouwekamp agter het Cecilie Gasthuijs alhier ter steede nodig dient gerepareert te werden en vermits zulks niet vermag te geschieden sonder UE:Gr: Agtb: consent en toestemminge zoo is dat hij supplt. zig is keerende tot UE: Gr: Agtb: ootmoedelijk versoekende dat UE:Gr:Agtb: bij dispensatie van UE:Gr:Agtb: keure en ordonnantie, hem suplt. gelieven te permitteren om zijn luijffel te mogen repareeren en doen verwen en teeren 't welk doende uijt naam van den supplt. was get. C.v. Alphen. In margine stond geappostileerdt. Die van de Geregte der stad Leijden hebben bij deesen den supplt. geconsenteerd en toegestaan dat hij de luijffel van zijn huijsfinge breeder in de reqte gemeld zal mogen repareerden en doen verwen en teeren. Actum deesen 4 meij 1734 mij jegenwoordigh, get. D.v. Royen.
Gerechtsdagboek WWW folio 198v.

Slechts enkele dagen voordat Pieter het rijk der levenden verlaat, sluiten hij en Maria via een notaris de bemoeienis van de weesmeesters uit. Zij neemt in september 1741 de voogdij over haar kinderen aan. Ze verkoopt het huis op 28 december 1741. Waarschijnlijk voelde ze haar eigen einde toen al naderen, want ruim een maand daarna zijn haar kinderen verweest.

Seclusie CC266v. Pieter Jonkhans. Huijden den sesde Julij 1741 's middags de klokke twee uuren compareerden voor mij Abraham Vromans, nots. publ. ... Pieter Jonkhans en Marijtje Sonnevelt, Echteluijden, wonende binnen deze stad, mij notaris bekent. [Standaardtekst volgt, de langstlevende wordt voogd en erfgenaam. Daarna:] De voorgaende testamentaire dispositie ter Weeskamer deser stad Leijden overgelevert, ende aldaer geexamineert zijnde heeft Marijtje Sonnevelt wed: Pieter Jonkhans verklaert de voogdije daer inne gemelt dien conform aan te nemen. Waer op goetgevonden is hetzelve te doen registreeren volgens de tiende keure deeser kamer. Gedaen ter kamere voornt. op den 18 septr. 1741. (Zie inventarisnr 4270 Inventaris weeshuis. De bovenstaande originele akte is bewaard gebleven.)

Wij ... schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons gekomen ende verschenen is Marijtje van Sonnevelt, wede: en boedelhoudster van Pieter Jonkhans, verklaerende verkogt te hebben ende opdroegh dienvolgende bij deesen, aan en ten behoeve van Daniel Vorsten, een huis ende erve staande ende gelegen binnen deze stede aan de noordzijde van de Vrouwenkamp op den hoek van de Hasewindsteeg belend aan de eene zijde de voorsz. steeg en aan de andere zijde Johanna en Laurens Lips, strekkende tot agter aan Jan Aernouts. [Vrij van belastingen, jongste waarbrief 19 april 1730. Verkoopsom ƒ 300,00 in gereed geld.]
Waarbrief 67, jaar 1741
In oirconden dezen met onze zeegelen bevestigt op den 28 December 1741.

Maria volgde Pieter binnen een jaar. Beiden zijn rond de veertig jaar oud geworden. Daar stonden de kinderen Christoffel, ongeveer zestien, Abigael, ongeveer veertien, Maria ongeveer tien en Sophia, ongeveer vijf jaar oud. Van zowel vaders- als moederszijde hebben zij bijna geen familie. Christoffel en Abigael worden door het bestuur van de hou- en armkinderen opgenomen. Evenals Sophia die daar in 1744 overlijdt, komt Maria in het Heilige Geest Weeshuis op de Hooglandse Kerkgracht terecht. Hun jeugd zal niet eenvoudig zijn geweest. Het regime in het weeshuis was hard en zodra ze daartoe in staat werden geacht, verhuurden de regenten weeskinderen aan bazen om voor hen te werken.
Heilige Geest Weeshuis [zie inv. nr. 4270], inventaris nr. 3417, Meijsjes.
Jonkhans, Maria. Gedoopt 8 april 1735 [sic.] MK, uijtgeset den 9 Nov: 1750.
Rijnland 1972-1976, index Inneemboeken Hou- en Armkinderen. 1. Datum: 05-02-1742. 2. Aanbrenger: Samuel Bekker. 3. Buurt: Vrouwekamp. 4. Kind: Christoffel, ged. HK 01-10-1735. 5. Vader: Pieter Jonkhans, van - (zie volgende inschrijving). 6. Moeder: Maria van Sonnevelt, van -. 7. Reden: Beijde alhier overleden en begraven. 8. Bijzonderh.: Den 4 meij 1750 met consent en uijtset uytgegaan.

Rijnland 1972-1976, index Inneemboeken Hou- en Armkinderen. 1. Datum: 05-02-1742. 2. Aanbrenger: Samuel Bekker. 3. Buurt: Vrouwekamp. 4. Kind: Abiegel, ged. MK 12-02-1727. 5. Vader: Pieter Jonkhans, van - [ernaast:] (ondertrouw Geref. KK 68vso, resp. van 't Tolhuys in 't Land van Cleef en van Leijden). 6. Moeder: Maria van Sonnevelt, van -. 7. Reden: Beijde alhier overleden en begraven. 8. Bijzonderh.: 1752, 1 meij met consent en uitset ontslagen.

De drie overgebleven kinderen huwen.
Christoffel Jonkhans en Anna Acier 24-04-1750
Abigael Jonkhans en Job Fassijn 20-07-1753
Maria Jonkhans en Michiel van Haften 24-02-1759

(gebruikte bron K.J.F. van Veen)

zoon van Christoffel JONCKHANS (zie IV.3) en Elsbeth VELDHUIS.

Gehuwd voor de kerk [5811] op 14-09-1725 te Leiden (getuige(n): Pieter Roubair sijn swager, Marijtje van Loo haar moeder) (brontekst: Pieter Jonkhans, bakkersknegt, jongeman van 't Tolhuys int Land van Cleef, wonende op de Hoygragt, geassisteerd met Pieter Roubair sijn swager, woonende op 't Clooster, huwt met Marijtje Sonnevelt, jongedochter van Leijden, woonende op de Langebrugge, geassisteerd met Marijtge van Loo, haar moeder woonende alfboven. ) met Maria van SONNEVELD, 25 jaar oud, gedoopt op 09-08-1700 te Leiden, begraven op 03-02-1742 te Leiden op 41-jarige leeftijd, dochter van Barent van SONNEVELD en Marijtge van LOO.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Christoffel JONCKHANS (zie VI.29).

   2. 

Abigel JONCKHANS (zie VI.32).

   3. 

Gerhardus JONCKHANS, gedoopt op 23-09-1728 te Leiden (getuige(n): Anna van Loo), begraven op 17-12-1729 te Leiden op 1-jarige leeftijd, zoon van Peter JONCKHANS (zie V.14) en Maria van SONNEVELD.

   4. 

Maria JONCKHANS (zie VI.35).

   5. 

Sophia JONCKHANS, gedoopt op 01-03-1736 te Leiden (getuige(n): Sophia van Bergen), begraven op 08-02-1744 te Leiden op 7-jarige leeftijd, dochter van Peter JONCKHANS (zie V.14) en Maria van SONNEVELD.


V.17    Susanna Johanna JONCKHANS, gedoopt op 27-03-1695 te Lobith (getuige(n): Johannes Biesen, Margaretha Wijnen, Elisabeth Lemmingh), dochter van Peter JONCKHANS (zie IV.5) en Susanna HASSELAERS.

Gehuwd voor de kerk [5759] op 21-jarige leeftijd op 20-11-1716 te Amsterdam met Abraham BOMAN.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Constantia Cornelia BOMAN, gedoopt op 17-02-1718 te Amsterdam (getuige(n): Cornelis Hasselaer, Geertruijda Constantia Clement), dochter van Abraham BOMAN en Susanna Johanna JONCKHANS (zie V.17).


V.25    Maria van BRANDENBURG, gedoopt op 20-07-1705 te Lobith (getuige(n): niet vermeld), dochter van Berndt van BRANDENBURG en Janne Marij JONCKHANS (zie IV.18).

gehuwd voor de kerk [5728] op 19-jarige leeftijd op 17-03-1725 te Herwen (NG) (getuige(n): niet vermeld) met Peter JONCKHANS, 33 jaar oud (zie IV.42).

Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder IV.42).
 
V.31    Philippina JONCKHANS, gedoopt op 17-03-1709 te Elten (getuige(n): Henricus van der Borgh, Wilhelmina Reimens), begraven op 22-08-1758 te Warbeijen op 49-jarige leeftijd.

RA Arnhem, inventaris 0193, ORA Overbetuwe, 5. Schoutambt Herwen en Aerdt, inv. nr. 410 (Protokollen van bezwaar 1693-1724), folionr. 223. Op 10.2.1720 treden Derck van Bentom en zijn vrouw Harnske Hollander, Tijs Jonckhans, Roelof Jonckhans en Bernt van Brandenburg op als voogden ("Oomen en Bloetmombers") van het onmondig kind van Philip Jonckhans, genaamd Philipje Jonckhans, als zij haar aandeel (een 3e deel) van een binnenweide een akker bouwland ("den Dreef" groot 2 hont) te Herwen en vier blokken "Waelbandijck" (3 roeden) onder nr. 12, 5 roeden en 8 voet onder nr. 17, 7 roeden en 12 voet onder nr.18 en tenslotte nog 3 roeden en 8 voeten, eveneens onder bloknr. 18) voor 350 gulden verkoopt aan Gerrit Blij, diens echtgenote Sibilla Quast en de 3 onmondige kinderen van Gerrit Blij (Leendert, Aeltje en Peter) die hij bij (zijn eerste vrouw) Jannetje Jonckhans verwekt had. Dochter van Philip JONCKHANS (zie IV.22) en Hendrina HOLLANDERS.

Gehuwd voor de kerk [320] 1733 te Aerdt. Dag en maand worden in DTB niet aangegeven, getuigen worden niet vermeld. Echtgenoot is Henricus ARENTS, gedoopt op 07-09-1700 te Keeken (getuige(n): Johannes Balster, Margaretha Schrijver), zoon van Aerent ARENTS en Maria TERWINDT.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Gisberta ARENTS, gedoopt op 15-01-1734 te Warbeijen (getuige(n): Theodorus van Benthum, Maria Arnts), dochter van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).

   2. 

Joannes ARENTS, gedoopt op 18-02-1735 te Warbeijen (getuige(n): Theodorus Arnts, Wilhelmina van Bentum), zoon van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 24-01-1758 te Warbeijen met Hendrina ELMANS, begraven 03-1810 te Warbeijen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 07-05-1754 te Warbeijen met Joannes DUIFFELS, begraven op 15-08-1755 te Warbeijen.}

   3. 

Josephus ARENTS, gedoopt op 20-06-1736 te Warbeijen (getuige(n): Francisci Rose, vicom gerit Henricus van Niel, Henrica Hollanders), begraven op 16-05-1740 te Warbeijen op 3-jarige leeftijd, zoon van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).

   4. 

Gisberta ARENTS, gedoopt op 09-03-1738 te Warbeijen (getuige(n): Otto Peters, Gisberta Arents), dochter van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).

   5. 

Rudolphus ARENTS (zie VI.50).

   6. 

Maria Henrina ARENTS, gedoopt op 23-04-1741 te Warbeijen (getuige(n): Joannes Kremer, Gertrudis Holtman), begraven op 29-04-1741 te Warbeijen, 6 dagen oud, dochter van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).

   7. 

Maria Henrina ARENTS (zie VI.54).

   8. 

Gisberta ARENTS, gedoopt op 09-02-1744 te Warbeijen (getuige(n): Everardus van Bentum, Sara Broichman), dochter van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).

   9. 

Barbara ARENTS, gedoopt op 04-07-1745 te Warbeijen (getuige(n): Joannes Duiffels, Maria van Bentum), dochter van Henricus ARENTS en Philippina JONCKHANS (zie V.31).
Gehuwd voor de kerk 10-1767 te Warbeyen met Gerardus VOS.

   10. 

Henrina ARENTS (zie VI.59).

   11. 

Gertruide AARNS (zie VI.61).


V.38    Pieternella JONCKHANS, gedoopt op 17-08-1712 te Leiden (getuige(n): Daniel Hacko, Petronella Hacko).

 

VOC: Opvarenden
Voornaam begunstigde Pietronella
Achternaam begunstigde Jonkhans
Rol begunstigde Vrouw

 

dochter van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Jannetje HAKKO.

Gehuwd voor de kerk (1) [5814] op 27-jarige leeftijd op 07-11-1739 te Leiden (getuige(n): Joris Boderij, Jannetje Hacko) met Hermanus BODERIJ, dekenwerker.

Gehuwd (2) [5856] met Hermanus van LEEUWEN, overleden op 13-11-1754 te op zee.

 

VOC: opvarenden

Voornaam opvarende Harmanus

Tussenvoegsel opvarende van

Achternaam opvarende Leeuwen

Herkomst opvarende Leijden

Datum indiensttreding 1745-04-21

Functie bij indiensttreding Soldaat

Uitleg over functie Militair

Uitgevaren met het schip Polanen

Datum uit dienst 1754-11-13

Waar uit dienst Azie

Reden uit dienst Overleden

Schuldbrief Ja

Maandbrief Ja.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Apollonia BODERIJ, gedoopt op 15-04-1743 te Leiden (getuige(n): Joris Bodrij, Jannetje Hakko), dochter van Hermanus BODERIJ, dekenwerker, en Pieternella JONCKHANS (zie V.38).


V.42    Jannetje JONCKHANS, gedoopt op 06-08-1719 te Leiden (getuige(n): Daniel Haloo, Joanna van der Meer), overleden op 11-04-1797 te Leiden op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan JONCKHANS (zie IV.26) en Jannetje HAKKO.

Ondertrouwd (1) [5810] op 29-09-1741 te Leiden (brontekst: Getuige bruidegom: Joost van der Vliet, vader, wonende op de Uijtterstegragt; getuige bruid: Jannetje Hakko, moeder, wonende in 't hofje van Jan Persijn aen de Pieterskerk) (getuige(n): Joost van der Vliet, Jannetje Hakko) met Gerrit van der VLIET, bakkersknecht, zoon van Joost van der VLIET.

Gehuwd voor de kerk (2) [5809] op 25-jarige leeftijd op 19-06-1745 te Leiden (brontekst: Eerdere vrouw Catarina Marcus, eerdere man Gerrit van Vliet.
Getuige bruidegom: Jan Brink, vader, wonende op de Langegragt; getuigen bruid: Jannetje Hackoo, moeder, wonende aen de Pieterskerk en Susanna Jonkhans, suster, wonende in 't falide Bagijnhoff. De bruidegom brengt 2 kinderen mee in het huwelijk.) met Bart van den BRINK, overleden 1792. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [5819] voor 1744 met Catharina MARCUS}

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johannes van der VLIET, gedoopt op 01-11-1741 te Leiden (getuige(n): Johannes van der Vliet, Jannetje Hakko), zoon van Gerrit van der VLIET, bakkersknecht, en Jannetje JONCKHANS (zie V.42).

 

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Jan van den BRINK, gedoopt op 17-05-1752 te Leiden (getuige(n): Pieternelletje Jonkhans), zoon van Bart van den BRINK en Jannetje JONCKHANS (zie V.42).

   3. 

Anna van den BRINK, gedoopt op 19-09-1756 te Leiden (getuige(n): Jan Vogelsang, Anna Wijsman), dochter van Bart van den BRINK en Jannetje JONCKHANS (zie V.42).

   4. 

Cornelia van den BRINK, gedoopt op 26-03-1760 te Leiden (getuige(n): Pieternelletje Jonckhans), dochter van Bart van den BRINK en Jannetje JONCKHANS (zie V.42).


V.45    Gerarda JONCKHANS, geboren circa 1707, dochter van Hendrik JONCKHANS (zie IV.29) en Willemke van HENGEL.

Gehuwd voor de kerk [5924] op 22-09-1732 te Herwen (brontekst: bruidegom van Herwen, bruid van Gendringen) met Derk WOLTERS.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Willemina Johanna WOLTERS, gedoopt op 04-10-1733 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Derk WOLTERS en Gerarda JONCKHANS (zie V.45).

   2. 

Jenneken WOLTERS, gedoopt op 06-04-1735 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Derk WOLTERS en Gerarda JONCKHANS (zie V.45).

   3. 

Gerrarda WOLTERS, gedoopt op 10-04-1737 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Derk WOLTERS en Gerarda JONCKHANS (zie V.45).

   4. 

Matthijs Henderick WOLTERS, gedoopt op 05-11-1738 te Herwen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Derk WOLTERS en Gerarda JONCKHANS (zie V.45).

   5. 

Henderick Peter WOLTERS, gedoopt op 14-05-1742 te Herwen, zoon van Derk WOLTERS en Gerarda JONCKHANS (zie V.45).


V.47    Gesina JONCKHANS, geboren circa 1715, dochter van Hendrik JONCKHANS (zie IV.29) en Willemke van HENGEL.

Gehuwd [5849] met Hendrik RUMP.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrica RUMP, gedoopt op 11-02-1742 te Gendringen (getuige(n): Wilmina van Hengel, Willem Rump), dochter van Hendrik RUMP en Gesina JONCKHANS (zie V.47).

   2. 

Gertruijt RUMP, gedoopt op 21-07-1743 te Gendringen (getuige(n): Hermen Heuvels, Gertruijt Rump), dochter van Hendrik RUMP en Gesina JONCKHANS (zie V.47).

   3. 

Jan Willem RUMP, gedoopt op 10-10-1745 te Gendringen (getuige(n): Jannes Romp, Jenneken Jonckhans), zoon van Hendrik RUMP en Gesina JONCKHANS (zie V.47).

   4. 

Jan Willem RUMP, gedoopt op 16-10-1746 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Hendrik RUMP en Gesina JONCKHANS (zie V.47).

   5. 

Wilhelmina RUMP, gedoopt op 01-01-1749 te Gendringen (getuige(n): Derk Romp, Gerharda Jonckhans), dochter van Hendrik RUMP en Gesina JONCKHANS (zie V.47).

   6. 

Derk RUMP, gedoopt op 22-08-1751 te Gendringen (getuige(n): Jan Hendrik Klomp, Jantje Heijmans), zoon van Hendrik RUMP en Gesina JONCKHANS (zie V.47).


V.49    Elisabeth JONCKHANS, geboren circa 1716, dochter van Hendrik JONCKHANS (zie IV.29) en Willemke van HENGEL.

Gehuwd voor de kerk (1) [5847] op 14-05-1741 te Gendringen (brontekst: Herman Heuvels, weduwnaar van Hendrina Govers uyt Meggelen en Lisabet Jonckhaus, dochter van wijlen Hendrick Jonckhaus uyt Meggelen.) met Herman HEUVELS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [5874] voor 1741 met Hendrina GOVERS.}

Gehuwd voor de kerk (2) [5848] op 12-08-1753 te Gendringen (brontekst: Frederik Roesier, zoon van wijlen Berent Roesier uyt Lentel onder Aalten en Lisebet Jonckhaus, weduwe van wijlen Herman Heuvels, uyt Mechelen) met Frederik ROESIER, zoon van Berent ROESIER.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hendricus HEUVELS, gedoopt op 18-03-1742 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Herman HEUVELS en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   2. 

Hendrica HEUVELS, gedoopt op 12-12-1745 te Gendringen (getuige(n): Jan Jonckhaus en Jenneke Jonckhaus, geb.Heuvels), dochter van Herman HEUVELS en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   3. 

Cornelia HEUVELS, gedoopt op 05-02-1747 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Herman HEUVELS en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   4. 

Wilhelmina HEUVELS, gedoopt op 19-05-1748 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Herman HEUVELS en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   5. 

Cornelia HEUVELS, gedoopt op 18-10-1750 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), overleden op 18-07-1820 te Gendringen op 69-jarige leeftijd, dochter van Herman HEUVELS en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   6. 

Lambertus HEUVELS, gedoopt op 04-02-1753 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), zoon van Herman HEUVELS en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

 

Uit het tweede huwelijk:

   7. 

Herman ROESIER, gedoopt op 02-02-1755 te Gendringen (getuige(n): Jacob Rosier, Derk Wolters, Jenneken Heuvels), zoon van Frederik ROESIER en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).

   8. 

Berendina ROESIER, gedoopt op 10-07-1757 te Gendringen (getuige(n): niet vermeld), dochter van Frederik ROESIER en Elisabeth JONCKHANS (zie V.49).