Genealogie Donckers, Donkers, Vierlingsbeek

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 24/05/2020

 

Generatie I


 
I    NN DONCKERS, geboren circa 1538.

 

ORA Beugen 353 dd. 24.8.1594 Hermen van Kempen en Willem Beckert, schepenen tot Beugen oorkonden dat Goert Pancrassen Smits (pastoor Beugen JL) heeft doen panden de nagelaten goederen van zaliger Enneke Fleuren, waar nadien Hermen van Aeldrom en Peterke e.l. verstorven zijn. De weert met beide einder aan de Maas, om daarop te verhalen 10 philipusguldens met de aangevallen kosten. Peter van Aeldrom tot Boxmeer als momboir van de nagelaten kinderen van Hermen van Aeldrom en Reijnen Donker (in regest staat Doucken JL), Arnt Palinck , enden Metke (van JL) Reijnen Donker voorschreven zuster, als gebruikers en bezitters van voorschreven weert wordt opdracht gegeven om de goederen binnen 14 dagen te beschudden. (bron Jan Lange)

 

[MT: De vier partijen / gebruikers hebben gemeen dat ze erfgenamen van Enneke Fleuren zijn. De volgorde van vernoeming van de erfgenamen lijkt van oud naar jong te zijn, nummer 2 en nummer 4 is zeker een Donckers, Arndt Palincx als nummer 3 zou dan ook passen in een Donckers erfgenaam. Al zou je Arndt Palincx hier relateren aan een Donckers, dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat Alitgen een volgende echtgenote is geweest, en dus geen Donckers. Een dun draadje dus.]

Kinderen:

   1. 

Peterke DONCKERS, geboren voor 1564, overleden voor 1594.
Gehuwd met Hermen van AELDROM, overleden voor 1594.

   2. 

Reiner DONCKERS, geboren circa 1570.
Gehuwd voor de kerk voor 1602 met Elisabeth.

   3. 

Alitgen (mogelijk DONCKERS), geboren circa 1573.
Gehuwd voor de kerk voor 1597 met Arnd PALINCX, geboren circa 1573, overleden na 1626,

   4. 

Metje DONCKERS.

 

Generatie II

 

I    Reiner DONCKERS, geboren circa 1570.

 

zoon van NN DONCKERS.

 

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284) 
Schepenakte 33 Bernt Rongen als gevolmachtigde van het Convent Jerusalem te Venraij, heeft commerslach gedaan aan het onderpand waar Peter Custers in gestorven is, grenzend aan Meus Heijnen, wijlen Peter Custers voornoemd, Reijner Donckers en Arnt Kerstens. Hiervan is bericht gegeven aan de gebroeders Arnt Peters en Jan Peters als rechte erfgenamen van wijlen Peter Custers.
Datering: 10-05-1594
Pagina: 025
Soort akte: Beslaglegging
Plaats: Vierlingsbeek / Venraij


7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284) 
Schepenakte 105 Meeus Jan Meeussoen geassisteerd met Jan Fleuren zijn oom en momboir, transporteert aan de echtelieden Reijnder Doncker en Elisabeth, een hofstad grenzend met e.z. aan de straet, a.z. Jacob Adams erf, e.e. den gemeijnen wech naar de Staij, a.e. aan een straetken nae Aatghen gaende met een plaetsken tot een scaepskoij op Trien Mans hofstat, met nog 2 stukken land.
Datering: 11-03-1602
Pagina: 068 -069
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek


7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284) 
Schepenakte 132 Reijner Doncker heeft commerslach gedaan aan alle nagelaten goederen van wijlen Willem Holtman. Hiervan is bericht gegeven aan Henrick van Rijswick en Jacop Aelbouts als mombers van de onmondige kinderen van voorschreven Willem Holtman.
Datering: 27-09-1605
Pagina: 081
Soort akte: Beslaglegging
Plaats: Vierlingsbeek


7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284) 
Schepenakte 146 Reijner Doncker heeft zich indertijd doen inleiden in zijn gewonnen goed en dit nu in gebruik genomen.
Datering: 29-08-1606
Pagina: 087
Soort akte: Transfixbrief
Plaats: Vierlingsbeek

Gehuwd voor de kerk voor 1602 met Elisabeth.

 
II    Alitgen DONCKERS, geboren circa 1573.

 

dochter van NN DONCKERS.
Gehuwd voor de kerk voor 1597 met
Arnd PALINCX, geboren circa 1573, overleden na 1626,

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 62 Handrick Schenck scholtis des lants van Kessel transporteert aan de echtelieden Arnt Palinck en Aelken en aan de echtel. Mels Rovers en Cuen, een stuk bos met het houtgewas dat er op staat en de daaromheen gelegen graven (sloten), grenzend aan het land gehorende tot het huis van Macken en aan het Lijnbracse erff.
Datering: 23-03-1597
Pagina: 044
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 114 De echtelieden Jan Weerkens en Lijsbeth transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een stuk land beneven Jan aende Muelens Dell en grenzend aan de koper. Komparanten stellen tot waarborg hun kempken gelegen aan St. Lucien Busken.
Datering: 28-01-1603
Pagina: 072
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 128 De echtelieden Jan vanden Wijenberch en Willemken transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een stuk teulland, eertijds toebehoord hebbende aan de kinderen van Gerit Krimpen.
Datering: 12-02-1604
Pagina: 078
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 139 Jonker Jurien vande Voort, Gerart Brouwer, Arnt Palinck, Hanrick Fransen, Arnt Pouwels, Peter Reijnen en Pouwel Hermens schepenen te Vierlingsbeek getuigen gezamenlijk in deze open brief, dat zij met medeweten van de gemeijne nabueren, om de gemeente te ontlasten van interesten en onkosten, hebben opgedragen aan de echtelieden Balthasar van Trijst en Fulgentia Doelen een jaarrente van 100 guld. Brabants.
Datering: 22-09-1605
Pagina: 083 -084
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 160 De gebroeders Johan en Constans van Nijeukercken genaamd Nijuenhem verklaren, met consent van hun vader jonker Gortfridt van Nijeukercken, dat de echtelieden Arnt Palick en Alitken een erfpacht hebben afgelost bestaande uit rogge en gerst. De gebroeders verklaren dat zij en hun voorouders deze pacht hebben geheven uit het goed genaamd Beecker Staij, dat rechtens toekwam aan voorschreven Arnt Palick.
Datering: 19-09-1607
Pagina: 093 -094
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 186 De echtelieden Jacop Aelbouts en Merrij transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een hofstad met daarbij gelegen land.
Datering: zonder datum [1612]
Pagina: 121
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 197 De echtelieden Jacop Aelbouts en Merrij transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een hofstad met het daarbij gelegen land, grenzend aan Jan Reijntkens, Peter Putters, Nelis Lenarts en de gemeijne straet, met nog een stuk land genaamd de Gans, aan het eind van voorschreven hofstad gelegen en gekomen van Peter Brouwers.
Datering: 25-02-1612
Pagina: 128
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 241 Arnt Palinck en Jan vanden Wijenberch als schepenen en Ebken Weerkens en Peter Brouwers als gezworenen te Vierlingsbeek, bekennen namens de hele gemeente, dat zij opgenomen hebben van de welgeleerde Hermanus Beventrip en Catharina van Berchom zijn huisvrouw, de som van 600 gulden Brabants, binnen de stad Grave gangbaar, tegen een rente van 30 gulden per jaar. Het geld is gebruikt als aflossing van een rente van 1600 gulden kapitaal die Baltasar van Trist op Vierlingsbeek, Groeningen en Laer was heffende. Als borg stelt men alle bezittingen van alle inwoners van genoemde dorpen.
Datering: 25-00-1623
Pagina: 167
Plaats: Vierlingsbeek / Groeningen / Laer

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 252 Jenneken Thijssen transporteert aan de echtelieden Aert Palinck en Alitgen, haar gedeelte van den Bovensten Mortel, grenzend met e.e. aan den Mortel en het a.e. aan den gemeijnen wech, haar aangekomen bij scheiding en deling.
Datering: 22-04-1626
Pagina: 177
Plaats: Vierlingsbeek
.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth PALINCX, geboren circa 1603.
Gehuwd voor de kerk circa 1624 met Matthijs LEENDERS, geboren circa 1600,

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 274 Jacop Aelbouts maakt zijn testament en bepaalt hierin dat op zijn maandstonden aan den Armen van Vierlingsbeek een malder rogge of 6 gulden uitgedeeld zal worden. Zijn zoon Gerit zal zijn hofstad met bijbehorende gebouwen, gelegen tussen Jan Willems en Thijs Lenarts erven, voor de getrouwe dienst en verzorging aan testateur gedaan en tot zijn dood te doen. Aan Lijsken, testateurs dochter, moet Gerit 100 gulden betalen ook voor getrouwe dienst en verzorging en haar in het huis laten wonen tot haar huwelijk. De overige bezittingen zullen tussen alle kinderen gelijk worden verdeeld, met dien verstande dat de kinderen van testateurs dochter Subilla verwekt bij Reijner vanden Broick het kindsgedeelte van Gerit zullen krijgen.
Datering: 05-05-1629
Pagina: 190 -191
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 48 Aert Dircx en Aeltijen Thijssen echtelieden verklaren ontvangen te hebben van Dirck Thijssen, Jan Jans Eckers en Hendricxken Thijssen echtelieden, ieder voor de helft 572 gulden 16 stuiver, die zij tot aflossing van hun schuld, hun comparanten van hun vader en moeder Thijs Leenders en Elisabeth Palincx achtergelaten aangedeeld en nu stonden om met commerrecht tot groter prejuditie verkocht te worden. Tot verzekering van voorschreven som hebben comparanten bij forme van belening gevest hun comparanten deel bestaand in huis, schuur en hof tussen Cristiaen van Berchum en erfgenamen van Baltes Jacobs; bouwland genaamd Nessen Mergen in het Macker Velt, noord neffen het vierendeel van de erfgenamen van Dirck Werkens, andere zijde Geesken Thijssen erf, een eind op op de gemene weg, laatste eind op erf van Peeter van Berchum. Onder conditie dat voorschreven Aert Dircx en Aeltijen Thijssen echtelieden, te allen tijde gerecht zullen zijn de lening af te lossen en hun goed wederom in gebruik te nemen.
Datering: 18-07-1671
Pagina: 99-102
Plaats: Vierlingsbeek
.

   2. 

Geeske PALINCX, geboren circa 1605, begraven op 26-07-1660 te Vierlingsbeek.
Gehuwd met Jan EBBEN.

   3. 

Hilleke PALINCX.
Gehuwd met Haeck NOOIJEN,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 60 Johan Reinier van der Boijen heer tot Neerijsche en rentmeester generaal in het land van Gelder heeft gevest aan Anneken Vlocken weduwe van Geurt Jans van der Staij land tussen Hendrick Conincx en Haack Nooijen in het Schatterse Velt en van de Staij gekomen is , welk voorschreven land getaxeert is op 200 carolusguldens.
Datering: 09-02-1672
Pagina: 124-128
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek.


* * * * *

 

 

 

Parenteel van nog te plaatsen DONCKERS:

 

Generatie I nog te plaatsen


 
I    NN te plaatsen DONCKERS. Donckers Donkers Vierlingsbeek

 

A)
mogelijk zijn Catharina Donkers x Peter Aldenhaeven en Lijsbeth Donckers x Aernt Snep zussen
mogelijk is Alert Donckers x Margrita van Rijswick een broer, of tante-zegger
omdat in akte  Hanrick van Ryswijck, genaamd Vliegenberch, Datering: 1629 november 23
Plaats: Maashees er sprakeis  van Arnt en Coenraert Lacx te Goch
en
Johan Lacx heeft getransporteerd aan Peeter van Aldenhaeven Datering: 16-08-1640 Plaats:Vierlingsbeek / Gennep
(Lacx verbinding dus)

Alert Donckers met dochters Trijnken en Gertken leeftijd bepalen door akte uit 1581 te interpreteren

Is deze Alert identiek aan Alert die (later) huwt met Grietken?

Is deze Alert de vader van Catharina en Lijsbeth?

Is Jan Donckers x Jenneke verbonden met Reiner Donckers en Alitgen Donckers v Arnt Palincx?

In Pro-gen ingevoerde geboorte data hebben een grote marge

B)
Twee notities mbt Rein Donkers, maar 150 jaar later.. of zijn onerstaande stukken ouder dan periode 1715-1773?. deze Rein komt uit Goch.....
Er is 2x sprake van Aldenhoven, Een Peter Aldenhoven is vóór 1630 gehuwd met Catharina Donckers. (MT 13/11/2017). Uit die tijd is er ook een connectie met Goch

website Rien van den Brand:
RANBR = BHIC, Den Bosch
Concept transcript: Rien van den Brand, Venray
Toegang nr. 304 De leen- en laatgerechten 1463-1805
Inventaris 10 - Leenhof van Frans van der Linden onder Oeffelt 1715-1773

Inv. nr. 147 Register van leenakten, aangelegd in 1773 inhoudende leen voor leen kopie van de legger met akten 1715-1773. Dit betreft een particulier Leenregister van de leenen binnen Oeffelt te verheffen van Frans van der Linden, burgermeester van Nijmegen en rekenmeester van Gelderland vermeldende verheffen sinds 1721, vernieuwd en na 1773 nog korte tijd bijgehouden. Aanw. 1894 (verslag bl. 22).

Fol. 11 (orig. pag. ?)
Reijn Donckers heeft te leen twee en een helf malder rog erfpagt, modo Susanna van Aldenhoven modo Peter Engelen, modo Jan Nielen en wort verheergewaet met dartien gl. 4½ st. holl en boor den brief gelijk vooren geseijt is.

Fol. 10 (orig. pag. ?)
Rein Donckers tot Gog, modo Geurt van Aldenhoven, modo Cornelis Putters heeft te leen twee en een halff malder garst erff pagt en wort verheergewaet met 13 gl. 4½ st.holl. en voor den brief als voor gespecificeert is.

C)


Dopen Goch 1695 1717 bevat ook Donckers.

 

Kinderen:

   1. 

Heijn DONCKERS, geboren voor 1474 (zie IIa).

   2. 

Alert DONCKERS, geboren voor 1556 (zie IIb).

   3. 

Alert DONCKERS, geboren voor 1578,
7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 69 De echtelieden Hubert van Gackerraedt en Eerken Donckers transporteren aan Alert Donckers en Grietken zijn huisvrouw een stuk tiendvrij land, gelegen int Mackervelt grenzend aan den gemeijnen wech.
Datering: 01-01-1598
Pagina: 049
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek
.
Gehuwd voor de kerk voor 1598 met Grietken.

   4. 

Jan DONCKERS, geboren voor 1595.
Gehuwd voor de kerk voor 1620 met Jenneke.

   5. 

Catharina DONCKERS, geboren voor 1620,
7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 372 Johan Lacx heeft getransporteerd aan Peeter van Aldenhaeven burger te Gennep en Trijntien Donckers zijn huisvrouw, een stuk bouwland gelegen in het Staeijse Velt.
Datering: 16-08-1640
Pagina: 237
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek / Gennep
.
Gehuwd voor de kerk voor 1630 met Peter ALDENHAEVEN,
burger te Gennep.

   6. 

Lijsbeth DONCKERS, geboren voor 1620,
7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 284 Aernt Snep voor zichzelf en als gemachtigde van Lijsbetken Donckers zijn huisvrouw, krachtens procuratie gepasseerd voor Willem Lezier en Willem Janssen schepenen te Gennep d.d. 09-08-1630, transporteert aan de echtelieden Peter van Aldenhoven en Catharina Donckers, 2 stukken land op het Staijschevelt gelegen, waarvan een grenzend aan den gemeijnen wech, het andere genaamd den Renspis.
Datering:01-05-1631
Pagina: 198
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek
.
Gehuwd voor de kerk voor 1630 met Aernt SNEP.

   7. 

Alert DONCKERS (zie IIc).

   8. 

Alitgen DONCKERS,
7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 232 De echtelieden Jan Doncker en Jenneken transporteren aan Alitken Donckers weduwe van Werken Janssen en Jan, Derick, Drijs en Hilleken, haar en voorschreven Werkens kinderen, de volgende percelen grond, die voorschr. Alitken en haar overleden man gekocht hadden op 15-09-1611. 1. een stuk hooi- of weiland aan de Mase en aan de kopers, 2. de helft van een stuk land genaamd de Waijen grenzend aan den Dranckwech en aan de kopers, 3. Twee stukken land gelegen op het Mackervelt, waarvan een grenzend aan den Mortel en het andere aan St. Anthonis Camp.
Datering: 24-01-1620
Pagina: 159
Plaats: Vierlingsbeek
.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1611 met Werken JANSSEN, in sijnen leven richterbode tot Vierlingsbeeck in het landt van Cuick
(bron: huwelijk Aelken Donckers met Bertram van Meurs (1617).

{Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1605 met NN.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-02-1617 te Grave met Bertram van MEURS, cornet onder de compangije van den h. rittmr. Quaest (bron: zijn huwelijk in 1617). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1609. Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1616 met Aertijen WILLEMS.}

 

Generatie II nog te plaatsen


 
IIa    Heijn DONCKERS, geboren voor 1474, overleden voor 1529,
7040.247 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.247)
Schepenakte 318 Peter van Dornynck, Weerke Wyllems en Peter Krymp, vrienden en magen van wijlen Heyn Doncker ener- en Peter Aellartz anderzijds verklaard hebben, dat het hun bekend is, dat de kinderen van Doncker voornoemd, zullen behouden en bezitten het huis en de hofstad, waarin Doncker voornoemd en Gertruydt e.l. in bestorven zijn.
Datering: 20-6-1529
Plaats: Vierlingsbeek
, zoon van NN te plaatsen DONCKERS (zie I).
Gehuwd met Geertruijdt, geboren voor 1474, overleden voor 1529.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Alart Heijn DONCKERS (op de Staij), geboren voor 1499,
7040.247 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.247)
Schepenakte 67 Schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat: Peter Veler; Gyeb Veler en Hyllike e.l. aan Aelart Heyn Donckerssoen en Alydt e.l. opgedragen hebben een rente van 6 malder gerst, te betalen op 30 november en gevestigd op goederen, zoals in de Vierlingsbeekse schepenbrief vermeld en die Ermbolt vander Stay en zijn broer Maes jaarlijks plachten te gelden Peter Veler en diens zoon Gieb Veler.
Datering: 10-11-1524
Plaats: Vierlingsbeek


7040.247 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.247)
Schepenakte 362 Arnt Kerstgens en Alart Heyn Donckerssoen, schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat Gerit Brouwers die Moillere en Ercke e.l. aan Gerit Jan Brouwerssoen die Smyt en Aleydt e.l. opgedragen hebben de voornoemde erfbrief (9-10-1529; aktenummer e55), waar deze brief doorgestoken is.
Datering: 19-12-1529
Plaats: Vierlingsbeek


7040.247 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.247)
Schepenakte 397 Jasper van Beeck en Goessen Koenen, schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat Lenss vanden Bergen genaamd vander Horst en Margriet e.l. aan Arnt Kerstgens, Jan vanden Wolffsberch en Alart Doncker opden Stay, kerkmeesters van Vierlingsbeek opgedragen hebben een erfbrief, die gewag maakt van een rente van 4 malder rogge, ten behoeve van een jaarlijkse armenspinding met op goede vrijdag gebakken brood.
Datering: voor 29-4-1530
Plaats: Vierlingsbeek


7040.249 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.249)
Schepenakte 34 Jasper van Beeck en Goessen Koenen, schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat Arnt Kerstgens, Jan vanden Wolffsberch en Alart Doncker opden Stay, kerkmeesters van Vierlingsbeek verklaard hebben, dat Lenss vanden Bergen, genaamd vander Horst en Margriet e.l. aan de kerk van Vierlingsbeek opgedragen hebben een erfbrief, die gewag maakt van een rente van 4 malder rogge. (1) Daags na nagel- en speerdag.
Datering: 29-4-1536
Pagina: 20-21
Plaats: Vierlingsbeek


7040.249 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.249)
Schepenakte 4 Jan vanden Lampeller en Jan vanden Wolffsberch, schepenen te Vierlingsbeek oorkonden, dat Goort van Honsseller en Aleydt e.l. aan Alart Heyn Donckerssoon hebben opgedragen een op 29 november te betalen rente van 3 malder rogge, gevestigd op een bij de gemene weg en de weg in de richting Afferden gelegen kamp lands van ongeveer 4 morgen; losbaar op pachtdag met de pacht en 63 phil.gls.
Datering: 17-1-1538
Pagina: 4
Plaats: Vierlingsbeek
.
Gehuwd voor de kerk voor 1524 met Aleijt, geboren voor 1499.


IIb    Alert DONCKERS, geboren voor 1556.
ORA Grave 250 sc. 630 sept. 1581 : Trijnken en Gertken d.v. Alaert Donckers van de Staije. (bron: Jan Lange), zoon van NN te plaatsen DONCKERS (zie I).
Kinderen:

   1. 

Trijnken DONCKERS.

   2. 

Gertken DONCKERS.


IIc    Alert DONCKERS, overleden voor 1643, zoon van NN te plaatsen DONCKERS (zie I).
Gehuwd met Margrita Hendriks van RIJSWIJCK (Vliegenberg),
7040.252 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.252)
Schepenakte 100 Margrita van Rijswijck, genaamd Veijgenberch benoemt tot haar universele erfgenaam haar man Meeus Hendricxs, welke zijn leven lang de goederen zal mogen gebruiken en bezitten, behoudens de goederen die testatrice in haar leven als tochterse heeft bezeten aanbestorven is, beneffens alszulcks kindsgedeelte als haar testatrice na dood van Johan Donckers in haar eerste huwelijk geprocureert bij Alerdt Donckers aanbestorven is; zodanig kindsdeel als testatrice na dood van haar zoon Matheeus Jacobs in tweede huwelijk bij Jacob van Raij, genaamd Weversuns aanbestorvenen na dood van testatrice zullen worden nagelaten, behoudens dat uit voorgeschreven kindsgedeelte zowel aan de nagelaten kinderen van Alert Donckers als aan de kinderen van Jacob Raeij zullen moeten worden uitgereikt 12 gulden Hollands. Item begeert testatrice dat haar tegenwoordige man zijn levensdag lang zal bezitten, Eerstens 3 mergen land op het Mackervelt, tgeen bij haar overleden man Alert Donkerts in haar eerste huwelijk is aangekocht en met haar huwelijkspenningen betaald is alsnoch de tocht van een camp land geheten de Faelen Camp, met een akker gelijk zij testatrice met haar tweede man Jacob van Raeij voornoemd in tweede huwelijk aangekocht heeft.
Datering: 10-06-1643
Soort akte: Testament
Plaats: Vierlingsbeek


7040.252 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.252)
Schepenakte 79 Margrita Hendricx van Rijswijck, genaamd Vijgenberch verklaart eerdere huwelijkse voorwaarden en testamenten voor ongeldig. Legateert aan haar kinderen en erfgenamen een vaet roggen, eens ende niet meer uit zodanige versterve als haar testatrice na het overlijden van haar kinderen hierna beschreven bij de eerste en tweede huwelijk geprocureert zijn gedesolveert volgens de costumen van het Land van Cuijk aangestorven en na haar testatrices dood zullen worden nagelaten om dezelve bij Meeus Hendricx haar testatrices man en in deze haar universele erfgenaam uitgereikt en ter hand gesteld worden, ordinerende, nominerende en stellen voorts bij testatrices om zekere redenen haar daartoe moverend tot universele erfgenaam Meeus Hendricx in alzulke versterf en kindsgedeelte als haar na overlijden van haar zoon Johan Donckers uit haar eerste huwelijk bij Aelert Donckerts zaliger zijn gedesolveert en aanbestorven; Item in zulk versterf en kindgedeelte als door overlijden van haar zoon Matheus Jacobs uit haar tweede huwelijk bij Jacop van Raij, genaamd Weverhuijsen, na de dood van zijn vader op haar als moeder en erfgenaam aanbestorven is. Om dezelve twee kindsgedeelten na haar testatrices overlijden en distributie van de voorschreven legaten in erfelijke eigendom bij de voorschreven erfgenaam behouden te werden. En voorts begerende testatrice dat haar tegenwoordige man zijn levensdag lang zal bezitten: eerstens 3 mergen land op het Mackervelt, tgeen bij haar overleden man Alert Donkerts in haar eerste huwelijk is aangekocht en met haarluijden huwelijkspenningen betaald hebbend alsnoch de tocht van een camp land geheten de Falen Camp, met een akker gelijk zij testatrice met haar tweede man Jacob van Raeij voornoemd in tweede huwelijk aangekocht heeft. Welke goederen na de dood van Meeus Hendricx zullen gaan naar de kinderen die testatrice met haar tegenwoordige man Meeus Hendricx geprocureert heeft.
Datering: 14-10-1643
Soort akte: Testament
Plaats: Vierlingsbeek


7040.263 Index schepenprotocol Maashees (7040.263)
Schepenakte 52 Frans Dericx en Hanrick Meeussen schepenen van Maashees oorkonden, dat: 1) Hanrick van Ryswijck, genaamd Vliegenberch, voor zichzelf en voor zijn kinderen; 2) Hanrick Guertssen, als gevolmachtigde van de erfgenamen van wijlen Michiel van den Hergrave, in leven burgemeester te Venlo; gepand hebben al zulke goederen, die de erfgenamen van Catharina van den Putte, de weduwe van Jasper vanden Hergrave, pretendeerden te hebben uit de boedel van Jasper, om daarmede te willen scheiden en delen de door Jasper voornoemde nagelaten goederen in het gericht van Maashees, waarbij Catharina's erfgenamen ook verplicht werden de door haar nagelaten goederen onder Hassum, Goch en elders in te brengen, vervolgens een 'losse' gegeven te hebben aan: a. Willem Luijttens Putten te Hassem; b. Arnt en Coenraert Lacx te Goch; c. de huisvrouw van Eijlgaert van Schaer, in absentie van haar man; d. Peter Cocx te Emmerik, als momber van de kinderen van wijlen Melis ten Haeff; om voornoemde goederen binnen veertien dagen te "beschudden".
Datering: 1629 november 23
Plaats: Maashees


7040.263 Index schepenprotocol Maashees (7040.263)
Schepenakte 58 Frans Derycx, Henrick Meeussen, Willem Heynen en Willem Ghijsberts schepenen van Maashees oorkonden, dat: a) Hanrick Guertssen, gemachtigde van Johan, Egbert en Lijsbetje, kinderen van Michil van den Hergraeve, in leven burgemeester te Venlo; b) Hanrick van Ryswyck, genaamd Vliegenberch, ruiming willen van al zulk part of deel, dat de erfgenamen van wijlen Catharina van de Putte pretenderen te hebben in het goed van wijlen Jasper vanden Hergraeve gelegen onder het gericht van Maashees.
Datering: 1630 januari 30
Plaats: Maashees
. {Zij was ook ooit gehuwd met Jacob van RAIJ (Weverhuijsen), overleden voor 1643. Zij was ook ooit gehuwd met Meeus HENDRIKS.}
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johan DONCKERS.


* * * * *