Genealogie Palincx, Leenders, Thijssen, Vierlingsbeek, Land van Cuijk

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 24/05/2020

 

Generatie I


 
I    Arnd PALINCX, geboren circa 1573,

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 62 Handrick Schenck scholtis des lants van Kessel transporteert aan de echtelieden Arnt Palinck en Aelken en aan de echtel. Mels Rovers en Cuen, een stuk bos met het houtgewas dat er op staat en de daaromheen gelegen graven (sloten), grenzend aan het land gehorende tot het huis van Macken en aan het Lijnbracse erff.
Datering: 23-03-1597
Pagina: 044
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 114 De echtelieden Jan Weerkens en Lijsbeth transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een stuk land beneven Jan aende Muelens Dell en grenzend aan de koper. Komparanten stellen tot waarborg hun kempken gelegen aan St. Lucien Busken.
Datering: 28-01-1603
Pagina: 072
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 128 De echtelieden Jan vanden Wijenberch en Willemken transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een stuk teulland, eertijds toebehoord hebbende aan de kinderen van Gerit Krimpen.
Datering: 12-02-1604
Pagina: 078
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 139 Jonker Jurien vande Voort, Gerart Brouwer, Arnt Palinck, Hanrick Fransen, Arnt Pouwels, Peter Reijnen en Pouwel Hermens schepenen te Vierlingsbeek getuigen gezamenlijk in deze open brief, dat zij met medeweten van de gemeijne nabueren, om de gemeente te ontlasten van interesten en onkosten, hebben opgedragen aan de echtelieden Balthasar van Trijst en Fulgentia Doelen een jaarrente van 100 guld. Brabants.
Datering: 22-09-1605
Pagina: 083 -084
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 160 De gebroeders Johan en Constans van Nijeukercken genaamd Nijuenhem verklaren, met consent van hun vader jonker Gortfridt van Nijeukercken, dat de echtelieden Arnt Palick en Alitken een erfpacht hebben afgelost bestaande uit rogge en gerst. De gebroeders verklaren dat zij en hun voorouders deze pacht hebben geheven uit het goed genaamd Beecker Staij, dat rechtens toekwam aan voorschreven Arnt Palick.
Datering: 19-09-1607
Pagina: 093 -094
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 186 De echtelieden Jacop Aelbouts en Merrij transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een hofstad met daarbij gelegen land.
Datering: zonder datum [1612]
Pagina: 121
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 197 De echtelieden Jacop Aelbouts en Merrij transporteren aan Arnt Palinck en Alitken zijn huisvrouw een hofstad met het daarbij gelegen land, grenzend aan Jan Reijntkens, Peter Putters, Nelis Lenarts en de gemeijne straet, met nog een stuk land genaamd de Gans, aan het eind van voorschreven hofstad gelegen en gekomen van Peter Brouwers.
Datering: 25-02-1612
Pagina: 128
Plaats: Vierlingsbeek

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 241 Arnt Palinck en Jan vanden Wijenberch als schepenen en Ebken Weerkens en Peter Brouwers als gezworenen te Vierlingsbeek, bekennen namens de hele gemeente, dat zij opgenomen hebben van de welgeleerde Hermanus Beventrip en Catharina van Berchom zijn huisvrouw, de som van 600 gulden Brabants, binnen de stad Grave gangbaar, tegen een rente van 30 gulden per jaar. Het geld is gebruikt als aflossing van een rente van 1600 gulden kapitaal die Baltasar van Trist op Vierlingsbeek, Groeningen en Laer was heffende. Als borg stelt men alle bezittingen van alle inwoners van genoemde dorpen.
Datering: 25-00-1623
Pagina: 167
Plaats: Vierlingsbeek / Groeningen / Laer

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 252 Jenneken Thijssen transporteert aan de echtelieden Aert Palinck en Alitgen, haar gedeelte van den Bovensten Mortel, grenzend met e.e. aan den Mortel en het a.e. aan den gemeijnen wech, haar aangekomen bij scheiding en deling.
Datering: 22-04-1626
Pagina: 177
Plaats: Vierlingsbeek

Gehuwd voor de kerk voor 1597 met Alitgen (mogelijk DONCKERS), geboren circa 1573.

 

ORA Beugen 353 dd. 24.8.1594 Hermen van Kempen en Willem Beckert, schepenen tot Beugen oorkonden dat Goert Pancrassen Smits (pastoor Beugen JL) heeft doen panden de nagelaten goederen van zaliger Enneke Fleuren, waar nadien Hermen van Aeldrom en Peterke e.l. verstorven zijn. De weert met beide einder aan de Maas, om daarop te verhalen 10 philipusguldens met de aangevallen kosten. Peter van Aeldrom tot Boxmeer als momboir van de nagelaten kinderen van Hermen van Aeldrom en Reijnen Donker (in regest staat Doucken JL), Arnt Palinck , enden Metke (van JL) Reijnen Donker voorschreven zuster, als gebruikers en bezitters van voorschreven weert wordt opdracht gegeven om de goederen binnen 14 dagen te beschudden. (Ik

[MT: De vier partijen / gebruikers hebben gemeen dat ze erfgenamen van Enneke Fleuren zijn. De volgorde van vernoeming van de erfgenamen lijkt van oud naar jong te zijn, nummer 2 en nummer 4 is zeker een Donckers, Arndt Palincx als nummer 3 zou dan ook passen in een Donckers erfgenaam. Al zou je Arndt Palincx hier relateren aan een Donckers, dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat Alitgen een volgende echtgenote is geweest, en dus geen Donckers. Een dun draadje dus.]


Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth PALINCX, geboren circa 1603.
Gehuwd voor de kerk circa 1624 met Matthijs LEENDERS, geboren circa 1600,

   2. 

Geeske PALINCX, geboren circa 1605.
Gehuwd met Jan EBBEN.

   3. 

Hilleke PALINCX.
Gehuwd met Haeck NOOIJEN,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 60 Johan Reinier van der Boijen heer tot Neerijsche en rentmeester generaal in het land van Gelder heeft gevest aan Anneken Vlocken weduwe van Geurt Jans van der Staij land tussen Hendrick Conincx en Haack Nooijen in het Schatterse Velt en van de Staij gekomen is , welk voorschreven land getaxeert is op 200 carolusguldens.
Datering: 09-02-1672
Pagina: 124-128
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek.

 

Generatie II


 
IIa    Elisabeth PALINCX, geboren circa 1603,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 18 De gezamelijke kinderen en erfgenamen van Elisabeth Palinx, namelijk Dirck Thijssen weduwnaar van Anneke Jacobs, Jan Eckers met Hendericxken Thijssen echtelieden, Loeff Coenen en Jennechtije Thijsen echtelieden, Sweer Thijssen en Beatrix Willems echtelieden, Thijs Hendricx Schut geassisteert met Reijnder Fransse en Bernt Daemen als momboirs, Aert Dircx en Aeltije Thijssen echtelieden, Geesken Thijssen geassisteerd met Frans van Rijswijck en Haack Noijen als momboirs van haar kinderen bij zaliger Jan Willems verklaren de nalatenschap van Elisabeth Palincx gedeelt te hebben in 7 gelijke loten, zowel bezittingen als schulden, zodat ieder zijn deel heeft. Het 1e lot bestaat uit het huis in het dorp, oostwaarts beneffens Baltes Jacobs erfgenamen erf, genaamd Erft, westwaarts beneffens Cristiaen van Berchum erf, zuid- en noordwaarts gemene straat; een land genaamd Egnesen Mergen, oostwaarts beneffens dat werdde [de weerd] dat gekomen is van Dirck Werkens, westwaarts beneffens Elisabeth Palinx zaliger erf, zuidwaarts aan Peter van Berchums kinderen erf, noordwaarts de gemene weg, moet dit voorschreven lot uitrijken 36 gulden, die geemployeerd zullen worden tot de schuld. Dit lot is gevallen aan Aert Dircx en Alittije Thijssen echtelieden. Het 2e lot bestaat uit het huis genaamd Schenken hofstee met de bongaert, hof, campke en op het veld buiten de bongaert, met het huis dat daar op staat, het land af te meten neffens Hendrick Bastiaens, oostwaarts tot aan het toekomend lot, west- en zuidwaarts Bernt Daemen erf, de bogerd oostwaarts beneffens Peter van Berchums kinderen erf. De heg hoort bij het voorschreven huis, de andere heggen horen samen bij het voorschreven huis behalve de halve heg tussen Bernt Daemen van de westzij, dit lot heeft een vierendeel ouds meer als de rechte helft omdat het slecht is. Dit lot moet ontvangen van het 7e lot 30 gulden. Dit lot is gevallen aan Jan Jans Eckers en Hendricxken Thijssen.
Het 3e lot bestaande in Putters land, oost erf kinderen van Peeter van Berchum en Jasper Goossens, zuid op de Elsenweert, west beneffens Dirck van den Wijenberchs erf, noord op de weg uitschietend en enkele roijen, zuidwaarts tegens erf van de kinderen van Peter van Berchum; een land genaamd de Hattevoor en enkele roijen, west beneffens het vierendeel gekomen van Dirck Werkens zaliger, noord op Hendrixcken Coninncx erf, oost beneffens erf van voorschreven erfgenamen van Elisabeth Palincx erf, moet dit voorschreven land het andere land wegen van Lijsbeth Palincx erfgenamen beneffens Hendricxken Conincx erf. Dit land moet uitreiken 90 gulden tot betaling van de schuld. Dit lot is gevallen aan Geesken Thijssen. Het 4e lot bestaat uit een weert, zuidwaarts Bernt Daemen erf, noord Aert Jacobs erf, oost de Maas, west op Roovers camp. Erf wordt geweegd over de Staetweert en over Bernt Daemen weert; 1 ½ mergen op het overstuk, oost op de Staetser Weert, west op de del van de erfgenamen van Peeter van Berchum, zuid Bernt Daemen, noord Hendrick Meeuws. Dit erf wordt geweegt over de Staetsen Dijck en voorts door Haack Nooijens wei en Bernt Daemen erf; 5 vierendeel op het Schatterdense Veld, belast met 5 ½ sester even aan de hofstee van Peeter Dircx, oost op erf erfgenamen Hermen Denis, west de weg, noord beneffens de weg van Hermen Denis zaliger, zuid Sweer Thijssens erf. Dit lot is gevallen aan Dirck Thijssen. Het 5e lot bestaand in een wei oost beneffens de Meulenbeek, west de gemene weg, zuid beneffens de [Haters Gortijen] beneffens Bernt Daemen wei, de halve heg oostwaarts hoort hier bij. Dit lot moet uitreiken 400 gulden tot betaling van de schulden. Dit lot is gevallen aan Loeff Coenen en Jenneke Thijssen echtelieden. Het 6e lot staande in een wei tussen de Hoogsteeg en Laagsteeg, noord beneffens Hens Hermens wei, oost op de voorschreven Henssen wei; een camp genaamd De Gies, oost op het erf erfgenamen Geesken Palinx, west de straat, zuid het straatje.
De heggen horen daarbij; komt hierbij de andere 5 vierendeel op het Schafferse Veld, belast met 5 ½ sester even aan de hofstee van Peeter Dircx, oost erf erfgenamen van Hermen Denis, west de weg, zuid Hendricxken Conincx erf, noord Dirck Thijssen erf. Dit lot ontvangt van het 7e lot 40 gulden. Dit lot is gevallen aan Sweer Thijssen. Het 7e lot is een land in het Macker Velt, oost Hendrick Claessen en Geerit Lamberts erf, west Eesken Thijsens erf, zuid Hendrixcken Conincx erf; vierdehalvemergen bij Schencken hofstee, west Bernt Daemen erf, oost Jan Geurts erf, zuid Jaecxken Daemen erf, noord Jan Jans campke en bogaert. Dit erf geweegt door Schenken hofstee of door Jan Jans Bongaert. Dit lot moet aan het 2e lot geven 30 gulden en aan het 6e lot 40 gulden en nog 6 schulden tot de schuld. Dit lot is gevallen aan Matthijs Hendricx.
Datering: 30-06-1670
Pagina: 41-45
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 36 Sweer Jans van de Staij en Jaecxken Reijnders echtelieden, Alittije Jans van de Staij weduwe van Dirck Gaerts geassisteerd met haar broeder Geurt Jans en Jan Geurts als aangestelde momboir voor haar en haar onmundige kinderen, Jan Nelissen Cuijper als gelaste van Jan Franssen Hannenberch, gepasseerd voor notaris te Amsterdam, de getuige daarbij genomineert Adam Vlemmings en Hendrick Hoogeveen; Gaert Jans van de Staij, mede als momboir van de voornoemde onmundige kinderen en Jan Jans, zoon van voorschreven Hannenberch met Aefken Jans echtelieden en Hendrick Thijssen en Jenneke Dircx echtelieden hebben gevest aan Johan Reinier van der Bogen heer van Nedrich en Macken alzulke 3/5e part gelijk de comparanten van Jan Ebben en Geesken Palinx zaliger in het goed genaamd De Staij zijn aangestorven, te weten huis, hof en schuur met het weiland, bongaert en de veer met de schepen en bouwland daaraan gelegen, bestaand uit volgende percelen. Het eerste genaamd Het Overstuk, een deel schietend tegen de bongaert tussen erven Haack Noijen en de gemene weg en de Maas; een bouwland oost neffens Haack Noijens erf, west de gemene weg met een eind op het kerkeland; een stuk land tegen het Oortije, tussen Peeter Verbeten en Reijnder Franssen erf, oost de gemene weg; een bouwland in het Schafferse Velt tussen Haack Noijen en Hendricxken Conincx erf naast Hens Hermens erf en west Peeter in de Mortels erf, dit heeft de weg over Hendrixcen Conincx land en Haack Noijen land; een stuk land achter de Bies neffens de gemene weg, Reijnder Franssen en Jan Lamberts erf; een mergen en daarbij een halve mergen en de halve mergen gelegen tussen Mettijen Driessen en Dirx Wijenberghs erf en de gemene weg.
Met deze conditie dat de comparanten tot hun voordeel uit het voorbescheijden vrij zijn en hun kinderen met hun huishouding mans en vrouwe haar levensdagen met de gerechtigheid van Lijsbeth Palinx en haar kinderen en Hilleken Palinx en haar kinderen met hare respectieve mans vermogens magescheid opgericht uit scheide van der Staij, item moet de onderste weert wegen en de kooibeesten te muetelen als zij weijen en het andere erf daar van nodig is, zo in het voorgaande magescheid gedeeld is.Item de gerechtigheid van het water en de visserij zo als Aart Palinx en Geesken Palinx in haar gebruik hadden en aangedeeld is naar oude gewoonte. Het voorschreven goed verkocht voor 4525 gulden.
Datering: 28-02-1671
Pagina: 73-75
Plaats: Vierlingsbeek

dochter van Arnd PALINCX en Alitgen DONCKERS.
Gehuwd voor de kerk circa 1624 met
Matthijs LEENDERS, geboren circa 1600,

7040.284 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.284)
Schepenakte 274 Jacop Aelbouts maakt zijn testament en bepaalt hierin dat op zijn maandstonden aan den Armen van Vierlingsbeek een malder rogge of 6 gulden uitgedeeld zal worden. Zijn zoon Gerit zal zijn hofstad met bijbehorende gebouwen, gelegen tussen Jan Willems en Thijs Lenarts erven, voor de getrouwe dienst en verzorging aan testateur gedaan en tot zijn dood te doen. Aan Lijsken, testateurs dochter, moet Gerit 100 gulden betalen ook voor getrouwe dienst en verzorging en haar in het huis laten wonen tot haar huwelijk. De overige bezittingen zullen tussen alle kinderen gelijk worden verdeeld, met dien verstande dat de kinderen van testateurs dochter Subilla verwekt bij Reijner vanden Broick het kindsgedeelte van Gerit zullen krijgen.
Datering: 05-05-1629
Pagina: 190 -191
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 48 Aert Dircx en Aeltijen Thijssen echtelieden verklaren ontvangen te hebben van Dirck Thijssen, Jan Jans Eckers en Hendricxken Thijssen echtelieden, ieder voor de helft 572 gulden 16 stuiver, die zij tot aflossing van hun schuld, hun comparanten van hun vader en moeder Thijs Leenders en Elisabeth Palincx achtergelaten aangedeeld en nu stonden om met commerrecht tot groter prejuditie verkocht te worden. Tot verzekering van voorschreven som hebben comparanten bij forme van belening gevest hun comparanten deel bestaand in huis, schuur en hof tussen Cristiaen van Berchum en erfgenamen van Baltes Jacobs; bouwland genaamd Nessen Mergen in het Macker Velt, noord neffen het vierendeel van de erfgenamen van Dirck Werkens, andere zijde Geesken Thijssen erf, een eind op op de gemene weg, laatste eind op erf van Peeter van Berchum. Onder conditie dat voorschreven Aert Dircx en Aeltijen Thijssen echtelieden, te allen tijde gerecht zullen zijn de lening af te lossen en hun goed wederom in gebruik te nemen.
Datering: 18-07-1671
Pagina: 99-102
Plaats: Vierlingsbeek
.
Uit dit huwelijk:

   1. 

NN THIJSSEN, geboren circa 1625.
Gehuwd met Hendrik SCHOLT.

   2. 

Geesken THIJSSEN, geboren circa 1628.
Gehuwd voor de kerk op 05-10-1653 te Vierlingsbeek met Jan WILLEMS.

   3. 

Alitgen THIJSSEN, geboren circa 1630.
Ondertrouwd op 12-09-1655 te Vierlingsbeek met Aert DIRCKS, geboren circa 1630,
zoon van Dirck AERTS op de BOSCH en Weindel DIRCKS.

   4. 

Assueris THIJSSEN, geboren circa 1632, overleden circa 1681.
Gehuwd voor de kerk op 11-02-1657 te Vierlingsbeek met Beatrix WILLEMS (Brienen), geboren circa 1632,
dochter van Willem BERBERS en Weijndel BRIENEN.

   5. 

Henderske THIJSSEN, geboren circa 1638.
Gehuwd voor de kerk op 10-05-1668 te Vierlingsbeek met Jan Janssen ECKERS.

   6. 

Dirck THIJSSEN, geboren circa 1640, overleden voor 1699.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1669 met Anneke JACOBS, overleden voor 1670.
Gehuwd voor de kerk (2) op 14-12-1675 te Vierlingsbeek (getuige(n): weduwnaar van Anneke Jacobs, weduwe) met Gertruij de HAES.
Gehuwd voor de kerk (3) op 26-09-1691 te Vierlingsbeek met Lijneke HENDRIKS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1691 met Jacob LEMMENS.}

   7. 

Jenneke THIJSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 03-02-1670 te Vierlingsbeek met Loef COENEN, geboren circa 1620, overleden op 01-06-1701 te Groot Linden,
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1653 met Eerken THIJSSEN, gedoopt op 13-12-1614 te Beers (getuige(n): Theodorus Arnoldus Pruijt en Christina de vrouw van Petrus Smits), dochter van Thijs ERMITS en Elske JANS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1636 met Jan DENEN.}}


IIb    Geeske PALINCX, geboren circa 1605,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 23 Jelis Hendricx van de Staij heeft gevest aan Geurt van de Staij en Enneken Vlocken echtelieden, alzulke portie en gedeelte als comparant voor 1/5e part in de nagelaten goederen van het veer, schepen, visserij-inkomsten als anderzins van Jan Ebben en Geesken Palinx gewezen echtelieden, zijn bestevader en bestemoeder door aflijvigheid van Hendrick Jans en Hester Jelissen de voorschreven comparant vader en moeder zijn aangestorven, uitgezonderd de goederen van Ebb Vaerts en het versterf van Hendrick Thijbout [Tibaut] zaliger. Vrij erf uitgezonderd dat Geurt van de Staij tot zijn lasten neemt de schulden waarmee de goederen bij afsterven van Geesken Palinx bezwaard achtergelaten zijn, met vrije overvaart voor de voorschreven Jelis Hendricx leven en voor zijn toekomende kinderen. Voor 910 carolusgulden.
Datering: 29-12-1670
Pagina: 55-56
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 36 Sweer Jans van de Staij en Jaecxken Reijnders echtelieden, Alittije Jans van de Staij weduwe van Dirck Gaerts geassisteerd met haar broeder Geurt Jans en Jan Geurts als aangestelde momboir voor haar en haar onmundige kinderen, Jan Nelissen Cuijper als gelaste van Jan Franssen Hannenberch, gepasseerd voor notaris te Amsterdam, de getuige daarbij genomineert Adam Vlemmings en Hendrick Hoogeveen; Gaert Jans van de Staij, mede als momboir van de voornoemde onmundige kinderen en Jan Jans, zoon van voorschreven Hannenberch met Aefken Jans echtelieden en Hendrick Thijssen en Jenneke Dircx echtelieden hebben gevest aan Johan Reinier van der Bogen heer van Nedrich en Macken alzulke 3/5e part gelijk de comparanten van Jan Ebben en Geesken Palinx zaliger in het goed genaamd De Staij zijn aangestorven, te weten huis, hof en schuur met het weiland, bongaert en de veer met de schepen en bouwland daaraan gelegen, bestaand uit volgende percelen. Het eerste genaamd Het Overstuk, een deel schietend tegen de bongaert tussen erven Haack Noijen en de gemene weg en de Maas; een bouwland oost neffens Haack Noijens erf, west de gemene weg met een eind op het kerkeland; een stuk land tegen het Oortije, tussen Peeter Verbeten en Reijnder Franssen erf, oost de gemene weg; een bouwland in het Schafferse Velt tussen Haack Noijen en Hendricxken Conincx erf naast Hens Hermens erf en west Peeter in de Mortels erf, dit heeft de weg over Hendrixcen Conincx land en Haack Noijen land; een stuk land achter de Bies neffens de gemene weg, Reijnder Franssen en Jan Lamberts erf; een mergen en daarbij een halve mergen en de halve mergen gelegen tussen Mettijen Driessen en Dirx Wijenberghs erf en de gemene weg.
Met deze conditie dat de comparanten tot hun voordeel uit het voorbescheijden vrij zijn en hun kinderen met hun huishouding mans en vrouwe haar levensdagen met de gerechtigheid van Lijsbeth Palinx en haar kinderen en Hilleken Palinx en haar kinderen met hare respectieve mans vermogens magescheid opgericht uit scheide van der Staij, item moet de onderste weert wegen en de kooibeesten te muetelen als zij weijen en het andere erf daar van nodig is, zo in het voorgaande magescheid gedeeld is.Item de gerechtigheid van het water en de visserij zo als Aart Palinx en Geesken Palinx in haar gebruik hadden en aangedeeld is naar oude gewoonte. Het voorschreven goed verkocht voor 4525 gulden.
Datering: 28-02-1671
Pagina: 73-75
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 59 Enneke Vlocken weduwe van Geurt Jans van de Staij geassisteerd met haar zoon Cristiaen Geurts; Sweer Jans van deStaij en Reijnder Franssen als geautoriseerde momboirs hebben gevest aan Johan Reinier van der Boijen heer tot Neerijsche en rentmeester generaal in het land van Gelder, alzulke 2 gerechte 5e parten als Geurt Jans van der Staij van zijn vader Jan Ebben en Neesken Palinx echtelieden voor 1/5 part aangestorven is en het andere 5e part aangekocht heeft van zijn neef Jelis Hendricx nopens het goed De Staij, te weten huis, hof, schuur met weiland, bongaert en het veer met schepen en bouwland daaraan gelegen met gerechtigheid van water en visserij; in- en uitwegen, heggen en houtgewas als daartoe van ouds behoort, met gerechtigheid van smal- en andere thienden, breder vermeld bij de vestbrief waarmee de andere 3/5e part aan hooggemelte heer Johan Reinier van der Boije getransporteerd zijn dd 28-01-1671. Het voorschreven 2/5e part is verkocht voor 3000 gulden.
Datering: 09-02-1672
Pagina: 123-124
Plaats: Vierlingsbeek

dochter van Arnd PALINCX en Alitgen DONCKERS.
Gehuwd met
Jan EBBEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Alitgen JANS van der STAAIJ.
Gehuwd voor de kerk op 05-10-1653 te Vierlingsbeek met Derck GEURTSEN.

   2. 

Sweer JANS van der STAAIJ.
Gehuwd met Jaecxken Franssen REINDERS.

   3. 

Gaert JANS van der STAAIJ.
Gehuwd met Enneke VLOCKEN.

   4. 

Hendrik JANS van der STAAIJ.
Gehuwd met Hester JELISSEN.

 

Generatie III


 
IIIa    NN THIJSSEN, geboren circa 1625,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 79 Mathijs Hendricks Scholt en Judich van Dijck echtelieden, met procuratie van hun vader Hendrick Scholt hebben gevest aan Jan Lamberts en Grijtje Jans echtelieden bouwland in het Macker Velt, noord neffens Jaanske Vonken, zuid Jan Ackers erf, oost Hendrick Claes en Jan Lamberts erf erf, west Geesken Thijssen voor 330 gulden Hollands. Het voorschreven land heeft zijn weg op Geesken Thijssen volgens magescheid daar van gemaakt.
Datering: 13-08-1675
Pagina: 171-172
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 112 Mattheijs Hendricks Scheijlt volgens procuratie van zijn vrouw gegeven tot Amsterdam 18-04-1676 heeft gevest aan Jan Jans Eckers en Hendriske Thijssen echtelieden bouwland in het Macker Velt, oost neffens Jan Eckers erf, zuid Berendt Daemen erf, west de erfgenamen van Adam Jans erf, noord op de voorschreven Jan Eckers erf voor 550 gulden Hollands.
Datering: 08-04-1676
Pagina: 228-229
Plaats: Vierlingsbeek,

 

dochter van Matthijs LEENDERS en Elisabeth PALINCX.
Gehuwd met
Hendrik SCHOLT.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Matthijs Hendiks SCHOLT, geboren circa 1650.
Gehuwd met Judich van DIJCK.


IIIb    Geesken THIJSSEN, geboren circa 1628, dochter van Matthijs LEENDERS en Elisabeth PALINCX.
Gehuwd voor de kerk op 05-10-1653 te Vierlingsbeek met
Jan WILLEMS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hubert JANS, geboren circa 1656.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-04-1681 te Vierlingsbeek met Elisabeth PETERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-04-1684 te Vierlingsbeek met Alitgen THIJSSEN, van Afferden.

   2. 

Hilleke JANS.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1693 te Vierlingsbeek met Nicolaas SWIJEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1692 met Elisabeth MAES.}

   3. 

Jan JANS.


IIIc    Alitgen THIJSSEN, geboren circa 1630, dochter van Matthijs LEENDERS en Elisabeth PALINCX.
Ondertrouwd op 12-09-1655 te Vierlingsbeek met
Aert DIRCKS, geboren circa 1630,

7040.286 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286)
Schepenakte 111 Dirck Aerts, Frans Jansz en Henderik van den Spronk, mede namens hun huisvrouwen en broeders, zusters, zwagers en zusterskinderen, allen erfgenamen van de overleden echtelieden Aert Derrix en Aeltjen Thijssen, verkopen aan Johan van Overschij en Trijneken Hendrix zijn huisvrouw, een huis, schuur en hofstad, noord- en zuidwaarts grenzend aan de gemeene straten
Datering: zonder datum [1697-1698]
Pagina: 144 -145
Plaats: Vierlingsbeek,

 

zoon van Dirck AERTS op de BOSCH en Weindel DIRCKS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Theodora AERTS, gedoopt op 12-09-1656 te Cuijk (getuige(n): Gulielmus Theodori op de Nielt, Catharina Jansen).
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 23-06-1697 te Cuijk (getuige(n): Henricus Gillis, Theodorus Arts) met Henricus SPRONCK, geboren circa 1672, ex Ooij.

   2. 

Tijsken AERTS, gedoopt op 01-05-1658 te Cuijk (getuige(n): Isca Mijnen, Geeske Aerts).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1695 met Jan van WERVERSDIJK.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1696 met Hogert JACOBS. {Hij is later gehuwd op 18-05-1697 te Cuijk (getuige(n): Rijn Hendriks, Jan Thomassen), gehuwd voor de kerk op 02-06-1697 te Cuijk (getuige(n): Henricus Jacobs, Judocus Joosten) met Maria THOMASSEN. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 25-06-1704 te Cuijk met Reijn AERTS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-01-1694 te Sambeek met Meuske PETERS.}}}

   3. 

Theodorus AERTS, gedoopt op 03-03-1663 te Cuijk (getuige(n): Everardus Arnoldi, Elisabetha Leonardi).

   4. 

Wendelina AERTS DIRKS, gedoopt op 28-08-1665 te Cuijk (getuige(n): Joannes Werkens van Oen, Jenneken Tissen van Bögen).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-05-1688 te Beers en Cuijk (getuige(n): Maria Janssen bruidegoms moeder, Dirck Aerts bruids broeder), gehuwd voor de kerk op 30-05-1688 te Cuijk (RK) (getuige(n): Joannes Joannis Suilensteijns, Joanna Joannis van Zelant) met Franciscus Jans TAP (van Dijck), geboren circa 1663, zoon van Jan NN en Maria JANSSEN.

   5. 

Dirck AERTS, gedoopt op 15-08-1667 te Cuijk (getuige(n): Joannes Joachims, Joanna Arnoldi).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-11-1696 te Cuijk, gehuwd voor de kerk op 11-11-1696 te Afferden (getuige(n): Ludovicus de Bruijn, Theodora Aerts) met Maria JANS De BRUIJN, geboren te Afferden, dochter van Johannes De BRUIJN en Gertrudis JANSSEN.

   6. 

Matthias DIRCKS, gedoopt op 21-01-1668 te Cuijk (getuige(n): Egidius Matthiae, Antonia Huberti).

   7. 

Elisabeth AERTS, gedoopt op 24-04-1671 te Cuijk (getuige(n): Loef Coenen, Joanna Wilhelmi).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-06-1698 te Cuijk (getuige(n): Henricus Spronck, Nicolaa Michiels) met Jacob EVERS, geboren circa 1673, zoon van Everardus.


IIId    Assueris THIJSSEN, geboren circa 1632, overleden circa 1681,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 19 Dirck Snex en Johan Bernaert Lacx hebben gevest aan Sweer Thijssen en Beatrix Willems echtelieden een malder rogge jaarlijks te ontvangen van Mijndel Brienen, waarvan 3/4e part verkocht en betaald is voor 60 gulden. Resterende vierdepart is verkocht voor 22 gulden.
Datering: 12-06-1670
Pagina: 45-46
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 26 Mendel Brienen weduwe van Willem Berbers geeft na dood van comparant in kracht dezer aan Sweer Thijssen en Bertijen zijn vrouw, eeuwig en erfelijk zonder becroon van iemand de helft van de hofstad met huis, schuur en schop tussen erven van Jan Claessen de Hoogh van beide zijden, een eind op de Herstraat en ander eind op de Vortumse Steegh en het half brouwgetuig met zijn toebehoren en een vijeselaar [vijzel] en een lang huijck aan de voorschreven Beertije Sweeren huisvrouw en dat voor haar trouwe dienst die zij gedaan hebben in het gaan en staan en de processen die hij Sweer Thijssen op zijn eigen kosten voor haar comparante heeft uitgereikt, hetwelke haar aangaat behalve de andere, haar legitieme portie.
Datering: 05-01-1671
Pagina: 58-59
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 88 Sweer Thijssen en Bijetije Willems echtelieden hebben gevest aan Jan van Berchum en Geurtje Dircks echtelieden weiland tussen de Hoge- en de Lage Steegh, noord en oost neffens Hens Hermens erf voor 25 gulden Hollands.
Datering: 28-05-1674
Pagina: 185-186
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 64 Sweer Thijssen en Beatrix Willems bekennen schuldig te wezen aan Jan van Berchum en Louwerijns van Berchum en Trineke van Berchum 435 gulden, gekomen van opgenomen penningen voor deze bij mijn moeder, welke mij in mijn lot zijn aangedeeld, welk lot bestaat in bouwland genaamd De Gies; een wei tussen de Hoog- en Lage Steeg, oost- en noordwaarts neffens Hens Hermens erf; een stuk veld in het Schafferse Velt. Daarboven stellen wij nog in handen van Jan en Louwerijs en Trijneke van Berchum vestbrief die wij hebben van [Jelonis] en Daniel meester Jans zoon ter waarde van 435 gulden.
Datering: 30-05-1672
Pagina: 137-138
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 148 Sweer Thijsse en Beatrix Willems echtelieden, welke verklaarden schuldig te zijn aan Paulus de Paderborn, landschrijver en rentmeester van Zijn Majesteits Domeinen in Land van Kessel en Sybilla Maria Maes de Loeckere echtelieden 1000 carolusguldens, spruitende uit een obligatie of vestbrief van 1000 gulden welke [Frederick] Thijsse, Sweer Thijsse en Jan Eckers voor deze op 10 maart 1671 hebben gepasseerd ten behoeve van Melchior Maes de Loeckere in zijn leven landschrijver van het land van Cuijk en Anna Bodinckhuisse echtelieden, welke som hem wegen comparant [behoort] in scheiding en deling van hare oudere zus en broer tot hun contentement genoten en geprofiteert te hebben. Te betalen binnen Venray ten alle jaren 60 gulden. Hiervoor vesten de voornoemde Paul de Paterborn en Sybilla Maes de Loeckere een stuk bouwland genaamd de Bruichum, met een zijde zuidwaarts nevens Thijs Hendricks, noord onmundige kinderen van Peter Jans, west op de Vortumse Steegh en oost op IJtje Remme Smaelebroeck; een pasch genaamd Lijspasch, oost op Hermen Verhees erf, zuid nevens Marten van Haps, west IJtje Remme van Langen Camp, noord nevens erf van de Heer van Macken; een [vliedt] noordwaarts TrijnVerbeten en Jenneke Pauwels erf, zuid Kerstjen Deijnen erf, west op erf van Jenneke Pauwels en Trijn Verbeten uitschietend; bouwland in het Roelandt oost nevens Jan Boeijens erf, zuid neven onmundige kinderen van Peter Jans en west schietende op de Beeckbroeck. Alle vrij en onbezwaard erf, behoudens uit de laatste 2 mergen bouwland jaarlijks 3 ½ sester haver aan de erfgenamen van heer Elschot en dat de Lijspas voornoemd geaffecteerd is met 125 gulden ten behoeve van Jan van Berchum volgens obligatie daar van zijnde.
Datering: 23-02-1678
Pagina: 317-323
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 147 Sweer Thijsse en Betje Willems echtelieden hebben gevest aan Petrus Tesselmaecker, predikant tot Vierlingsbeek een jaarrente van 15 carolusguldens uit onderpand van een weiland genaamd Gijssen Camp, oostwaarts op de Berch, schietende zuid op erve heer Elschot, oost erve jonker Beijers, noord op erve van Geurt van de Water. Vrij erf uitgezonderd 1 sester garst aan Rijnder Franssen en ½ sester garst aan Dirck Dircks.
Datering: 23-02-1678
Pagina: 316
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 160 Sweer Thijsse en Beijtje Willems echtelieden hebben gevest aan Willem Willems en Hendriske van Rossem echtelieden een malder rogge Beekse maat jaarlijks uit een stuk bouwland toebehorend de onmundige kinderen van Peter Jans zaliger op de Bruijchom, noord nevens erve van juffrouw Boeijers, west neven erve voorschreven comparanten, een eind zuid op Hendric Goossen erf, laatste eind oost op het Smallenbroeck voor 120 gulden Hollands.
Datering: 16-11-1678
Pagina: 345-346
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 182 Sweer Thijsse en Bertjie zijn vrouw hebben gevest aan Hendrick Martens en Marritje Hendrix echtelieden bouwcamp aan Groeneweg onder deze gerichte, noord nevens Gerrit Hendrix, zuid nevens Enneke Peters erf en de voorschreven Hendrick Martens, oost Hendrick Martens en oost de Groeneweg. Door deze voorschreven camp heeft Trijneke Jacobs weduwe Nelis Jacobs een erfelijke weg om op haar weert te komen, voor 275 gulden Hollands.
Datering: 14-11-1680
Pagina: 383-384
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 186 Beijtje Willems weduwe van Sweer Thijsse geassisteerd met haar zoon Thijs Sweeren en Dirck Thijsse als haar gekoren momboir hebben gevest aan Jan Jans Deijne en Trijneke van Berchum echtelieden bouwland op de Bruijchum, zo groot als het bij het leven van Sweer Thijsse is verkocht vermogens koopcedul daarvan zijnde, zuid neven Thijs Hendricks erf, noord nevens de erfgenamen van Peter Jans en Jenneke Pauwels erf, oost op Goossen Hendrix erf en het Smalle Broeck, west op de Vortumsche Steegh voor 666 gulden 20 stuiver Hollands.
Datering: 06-02-1681
Pagina: 391-392
Plaats: Vierlingsbeek

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 218 Beatrix Willems weduwe van Sweer Theijsse geassisteerd met haar bloedmomboirs Dirck Theijsse en Lambert Willems met octrooi van de ambtman hebben gevest aan Jan Claassen de Hoogh en Grietje Jans echtelieden weiland geheten het Smallen Broeck, oostwaarts op Smallenbroeck, zuid op Huijbert Schincken erf, west op erve Geurt Verhees, noord neven Theijs Handrix erf. De heggen en hagen zullen daartoe vanouds horende bij blijven voor 112 gulden Hollands.
Datering: 29-04-1683
Pagina: 449-450
Plaats: Vierlingsbeek

7040.286 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286)
Schepenakte 106 Hendrik Sweeren als last en procuratie hebbende van zijn broeder Brien Sweeren (Doesburgh, d.d. 05-08-1697), Reijnder Sweeren en Jan Sweeren, allen kinderen en erfgenamen van Sweer Thijssen en zijn huisvrouw Beatrix Willems zaliger, item Lambert Willems aangetrouwd oom als momboir van de verdere onmondige kinderen m.n. Willem, Thijs, Aert, Gerardt, Lijsbeth, Marij en Wendel Sweeren (octrooi ambtman, d.d. 07-06-1697), verkopen aan Jan Verhaagh, een weicamp te Vierlinxbeek genaamd de Gijsh, westwaarts grenzend aan de Mullumse Berg.
Datering: 04-01-1698
Pagina: 139 -140
Soort akte: Verkoop
Plaats: Vierlingsbeek / Doesburg
De akten 101 t.m. 105 zijn gelijk m.b.t. verkopen andere goederen.

 

Zoon van Matthijs LEENDERS en Elisabeth PALINCX.
Gehuwd voor de kerk op 11-02-1657 te Vierlingsbeek met
Beatrix WILLEMS (Brienen), geboren circa 1632,

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 92 De nagelaten kinderen van Willem Berbers en Weijndel Brienen, namelijk Lambert Willems als man en momboir van Dingel Willems en Sweer Thijssen als man en momboir van Bertje Willems, Jan Hermens als bloedmomboir van de onmundige kinderen van Peter Jans en Enneke Willems zaliger en Jan Claes de Hoogh als momboir van de voorschreven Peter Jans kinderen hebben voorschreven comparanten besloten tot deling van nagelaten goederen in 3 egale loten. Eerstelijk is tot een lot gesteld de helft van de Bruijchom neffens Jonker Bijerts erf en is belast jaarlijks aan Sweer Thijssen met een Beeckse malder rogge; Nog zal hier bij wezen hoij aan de Holthese Steegh; op de (naam niet ingevuld), is thiendvrij, belast jaarlijks aan Willem Meijels een thiens hoen en een meuw; op de Engh tussen Hendrick Thijssen en Dirck Verhagen; de Geer aan de Berkbroeck. Dit lot is gevallen aan de onmundige kinderen van Peter Jans zaliger. Ten 2e wordt tot een lot gesteld de helft van de Bruchom, zuid neven Thijs Hendricks, belast jaarlijks aan Sweer Thijssen met 15 sester rogge en aan Peter [Bussen] 1 ½ sester rogge en aan Eijtje Remmen 6 sester rogge; een wei genaamd De Geijs uitschietende op de bergh, jaarlijks belast aan Wijnder Franssen met een sester garst, mitsgaders een halve sester garst aan Dirck Dircks; het land op de Steegh tussen Jenneke Reimmen en Jan Deijnen; Jan Bueijnen Camp; de Gulicher tussen Kersten Deijnen en de Geer; het haverland, uitschietend op de Geer tussen Aert Schenck en Dirck Verhaegen. Dit lot zal uitgeven aan het 1e lot 27 gulden 13 stuiver; Huis, hof, schuur, brouwgetouw mitsgaders het land daar aan gelegen en wat aard-en nagelvast is zal daar in blijven, tussen Jan Claes en Hermen Lijnden Loeff. Dit lot zal een uit geven aan de comptoire daar hij aan gewezen zal worden 750 gulden. Dit lot is gevallen aan Sweer Thijssen en Bertje (Willems) zijn vrouw. Ten 3e wordt tot een lot gesteld het [Oll] Land;
Item derdehalf vierendeel tussen Jan Deijnen en Jan Claes gelegen. [oet] tussen Geijsken Gerts en Dirck Verhagen; de weiakker; de Bovenste [Gulchie], tussen Henderisken Leenderts; de Bremmen Camp; het haverland tussen Jan de Hoogh en Dirck Verhagen, jaarlijks belast aan Collaert met vierdehalf sester rogge. Dit lot zal uit uitgeven aan de crediten daar het gewezen zal worden 245 gulden Dit lot is gevallen op Lambert Willems en Dingel zijn vrouw.
Datering: 23-12-1675
Pagina: 195-200
Plaats: Vierlingsbeek,

 

dochter van Willem BERBERS en Weijndel BRIENEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Britius SWEEREN, gedoopt op 24-11-1657 te Sambeek (getuige(n): Lamert Wilms, Geesken Paelings, Jenneken Thijssen).

   2. 

Matthias THIJSSEN, gedoopt op 04-10-1659 te Sambeek (getuige(n): Anna Wilms, Arnoldus Derickx).

   3. 

Henricus SWEEREN, gedoopt op 09-03-1665 te Sambeek (getuige(n): Anna Dericx, Joannes Hendrix).

   4. 

Elisabetha SWEEREN, gedoopt op 11-03-1667 te Sambeek (getuige(n): Henrica Thijssen, Cornelius Jacobs).

   5. 

Reinerus SWEEREN, gedoopt op 06-05-1669 te Sambeek (getuige(n): Joannes Eckers, Joanna Thijssen).

   6. 

Joannes SWEEREN, gedoopt op 25-12-1670 te Sambeek (getuige(n): Tijsken Tijssen, Joannes Hermers, Ludolphus Coene, Mari Arts).

   7. 

Arnoldus SWEEREN, gedoopt op 06-11-1672 te Sambeek (getuige(n): Gerarda Lammers, Catharina Scheefbecks, Bernardus Daemen, Henricus Jans).

   8. 

Maria SWEEREN, gedoopt op 23-01-1675 te Sambeek (getuige(n): Arien Janssen, Catharina van Beijsen, Gerardus Tijssen).

   9. 

Gerardus SWEEREN, gedoopt op 10-01-1677 te Sambeek (getuige(n): Gertrudis Claessen, Paulus Pauwels, Dymphna Willems).

   10. 

Wendelina SWEEREN, gedoopt op 26-05-1680 te Sambeek (getuige(n): Gertrudis Haesen, Matthias Hendrix).


IIIe    Sweer JANS van der STAAIJ, zoon van Jan EBBEN en Geeske PALINCX.
Gehuwd met
Jaecxken Franssen REINDERS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arntt SWEER van der STAAIJ, gedoopt op 04-12-1657 te Vierlingsbeek (getuige(n): Dirrick Gordtts, Lisbeth Linderts en Geesken Palix).

   2. 

Arnoldus SWEER van der STAAIJ, gedoopt op 09-05-1659 te Vierlingsbeek (getuige(n): Dirck Geurts, Lijsbet Palincx).

   3. 

Henrijck SWEER van der STAAIJ, gedoopt op 17-05-1661 te Vierlingsbeek (getuige(n): geen getuigen).

   4. 

Theodorus SWEER van der STAAIJ, gedoopt op 14-05-1665 te Vierlingsbeek (getuige(n): Bernardus Daame, Jan Bosch, Lijsbet Franse).

   5. 

Ebbe SWEER van der STAAIJ, gedoopt op 03-08-1666 te Vierlingsbeek (getuige(n): geen getuigen).

   6. 

Trieneke SWEER van der STAAIJ, gedoopt op 22-05-1668 te Vierlingsbeek (getuige(n): geen getuigen).


IIIf    Gaert JANS van der STAAIJ. Gaert wordt Palix genomend bij de doop van zijn zoon Willem in 1662

7040.285 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.285)
Schepenakte 59 Enneke Vlocken weduwe van Geurt Jans van de Staij geassisteerd met haar zoon Cristiaen Geurts; Sweer Jans van deStaij en Reijnder Franssen als geautoriseerde momboirs hebben gevest aan Johan Reinier van der Boijen heer tot Neerijsche en rentmeester generaal in het land van Gelder, alzulke 2 gerechte 5e parten als Geurt Jans van der Staij van zijn vader Jan Ebben en Neesken Palinx echtelieden voor 1/5 part aangestorven is en het andere 5e part aangekocht heeft van zijn neef Jelis Hendricx nopens het goed De Staij, te weten huis, hof, schuur met weiland, bongaert en het veer met schepen en bouwland daaraan gelegen met gerechtigheid van water en visserij; in- en uitwegen, heggen en houtgewas als daartoe van ouds behoort, met gerechtigheid van smal- en andere thienden, breder vermeld bij de vestbrief waarmee de andere 3/5e part aan hooggemelte heer Johan Reinier van der Boije getransporteerd zijn dd 28-01-1671. Het voorschreven 2/5e part is verkocht voor 3000 gulden.
Datering: 09-02-1672
Pagina: 123-124
Soort akte: Transport
Plaats: Vierlingsbeek

Zoon van Jan EBBEN en Geeske PALINCX.
Gehuwd met
Enneke VLOCKEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Willem JANS van der STAAIJ, gedoopt op 28-01-1662 te Vierlingsbeek.

   2. 

Christian GEURTS van der STAAIJ.

 

Generatie IV


 
IVa    Hubert JANS, geboren circa 1656,

7040.286 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286)
Schepenakte 207 Huijbert Jans en zijn huisvrouw Altjen Thijssen, verkopen aan Jeupken Jacobs weduwe van Jan Jacobs, twee stukken bouwland te Vierlingsbeek int Mackervelt gelegen. Het ene stuk grenst met een einde aan den Elsenweerdt en met het andere aan den gemeenen wegh.
Datering: 07-02-1704
Pagina: 271 -273
Plaats: Vierlingsbeek

7040.286 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286)
Schepenakte 206 Jacob Pouwels en Heijltjen Jans zijn huisvrouw, verkopen aan de echtelieden Huijbert Jans en Altjen Thijssen, een huis en erf gelegen te Vierlinbeek op het Sandt, met een zijde grenzend aan het Nootweghsken neffens den Duren Coop, met de voorkant aan de gemeene straedt.
Datering: 07-02-1704
Pagina: 270 -271
Plaats: Vierlingsbeek

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 153 Huijbert Jans, Jan Huijberts en Thijs Huijberrts zijn twee zonen verklaarden schuldig te zijn aan Thijs Gerardts en Jeupken Jacobs zijn huisvrouw twee honderd gulden Hollands waarover betaald wordt de rente van vier gulden en tien st. pro cento (per honderd) per jaar. De eerste vervaldag zal zijn op 28 febr. 1717 en vervolgens elk jaar. Hieraan verbinden zij als onderpand hun huis, hofstad en aangelegen landerijen onder Vierlingsbeek, jaarlijks belast aan Peter Hendrickx met zes zester rogge
Datering: 28-02-1716
Pagina: 193-194
Plaats: Vierlingsbeek

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 221 Hendrick van den Bosch en Cornelia Henskens zijn huisvrouw, evenals Jan Huijbers voor zich alsmede als momboir voor de onmondige kinderen van Thijs Huijbers zal., daarnaast Claes Swijen als momboir voor Hendrick Henskens inwoner van Venray hebben met goedvinden van de Hoog Ed. Welgeb. en Gestrenge Heer Walrade, Baron van Steenhuijs, Vrijheer van Heumen, Malden en Oploo en ambtman van de stad Grave in het Land van Cuijck en Overbetuwe opgedragen aan Franscis Peters en Elisabeth Thijssen zijn huisvrouw een huis of hofstad te Vierlingsbeek op het Sant gelegen, enerzjds naast het erf van Derijck Denissen en anderzijds naast de Nootweg en met het ene eind uitkomend op de Gemeene Heerstraat. De koop is belast met een half malder Beekse rogge aan Peter Hendrijckx.
Datering: 04-07-1721
Pagina: 291-292
Plaats: Vierlingsbeek

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 235 Johan Zeelen plaatsverv. Richter welke heeft opgedragen aan Claes Swijen en Helena Jans zijn huisvrouw een stuk bouwland van de kinderen van Huijbert Jans zal. en een stuk bouwland met aangrenzend bosje, aan beide zijden naast het erf van de wed. van Peter Huijgen, met het ene eind uitkomend op de Molenbeek en met het andere eind op de Noodweg. Jaarlijks belast met een halve sester gerst aan de Kon. Majesteits Comptoir te Grave en een kwart van een sester gerst aan de kerk van Vierlingsbeek. Aan dezelfde kerk ook nog anderhalf zester rogge.
Datering: 26-11-1722
Pagina: 321-323
Plaats: Vierlingsbeek,

 

zoon van Jan WILLEMS en Geesken THIJSSEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-04-1681 te Vierlingsbeek met
Elisabeth PETERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13-04-1684 te Vierlingsbeek met
Alitgen THIJSSEN, van Afferden.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Maria HUBERS, gedoopt op 31-08-1682 te Vierlingsbeek (getuige(n): Gertrudis de Haes, Winandus Petri, Elisabetha Joannis).

Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Jan HUBERS, gedoopt op 25-09-1686 te Vierlingsbeek (getuige(n): Cornelius Thijssen, Helena Joannis).

   3. 

Elisabeth HUBERS, gedoopt op 21-12-1689 te Vierlingsbeek (getuige(n): Cornelius Petri, Joanna Petri, Henrica Tijssen).

   4. 

Matthias HUBERS, gedoopt op 25-02-1691 te Vierlingsbeek (getuige(n): niet vermeld).


IVb    Tijsken AERTS, gedoopt op 01-05-1658 te Cuijk (getuige(n): Isca Mijnen, Geeske Aerts),

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 50 Derick Aerts mede voor Marij de Bruijn zijn huisvrouw, Frans van Dijck en Wendel Aerts zijn huisvrouw, Jacob Everts en Lijsbeth Aerts zijn huisvrouw, Hendrick Spronck mede voor Derisken Aerts zijn huisvrouw, Michiel Willems als aangestelde momboir over het onmondige kind van Thijsken Aerts en Joannes van Werwersdijck hebben samen getransporteerd op Peter Huijgen en Peterken Theunissen zijn huisvrouw een stuk bouwland alhier op de Stuijvenbergh gelegen met bijbehorend houtgewas en met de van ouds daarbij behorende wegen, aan de ene kant naast het erf van de Heer van Heumen, anderzijds dat van Claes Swijen en met het ene eind uitkomende op de Molenbeek en met het andere eind op de Stuijvenberghse weg.
Datering: 10-02-1710
Pagina: 70-71
Plaats: Vierlingsbeek,

 

dochter van Aert DIRCKS en Alitgen THIJSSEN.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1695 met
Jan van WERVERSDIJK.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1696 met
Hogert JACOBS. {Hij is later gehuwd op 18-05-1697 te Cuijk (getuige(n): Rijn Hendriks, Jan Thomassen), gehuwd voor de kerk op 02-06-1697 te Cuijk (getuige(n): Henricus Jacobs, Judocus Joosten) met Maria THOMASSEN. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 25-06-1704 te Cuijk met Reijn AERTS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-01-1694 te Sambeek met Meuske PETERS.}}}
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

NN van WERVERSDIJK.


IVc    Wendelina AERTS DIRKS, gedoopt op 28-08-1665 te Cuijk (getuige(n): Joannes Werkens van Oen, Jenneken Tissen van Bögen), dochter van Aert DIRCKS en Alitgen THIJSSEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-05-1688 te Beers en Cuijk (getuige(n): Maria Janssen bruidegoms moeder, Dirck Aerts bruids broeder), gehuwd voor de kerk op 30-05-1688 te Cuijk (RK) (getuige(n): Joannes Joannis Suilensteijns, Joanna Joannis van Zelant) met
Franciscus Jans TAP (van Dijck), geboren circa 1663,

 

7040.286 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286)
Schepenakte 133 De erfgenamen van Henderske Thijssen zaliger, m.n. Huijbert Jans en Altjen Tijssen zijn huisvrouw, Claas Swijen mede namens zijn huisvrouw Hilleken Jans en zijn zwager Jan Jans, Derk Aerts en Marij de Bruijn zijn huisvrouw, Hendrik Spronk en Derisken Aerts zijn huisvrouw, Jacob Everts en Lijsbeth Aerts zijn huisvrouw, Frans Jans en Wendel Aerts zijn huisvrouw, Michiel Willems als momboir van het onmondig kind van Tijsken Aerts zaliger, Tijs Sweeren, Willem Sweeren mede namens zijn huisvrouw Luijtjen Peters, Hendrik Sweeren mede namens zijn huisvrouw Agnes Pits, Jan Sweeren en Aert Sweeren, de laatste 5 mede namens hun onmondige broeders en zusters , met als momboir Lambert Willems (Heumen octrooi ambtman, d.d. 07-06-1697), mede namen hun zwager en zuster Jan Michiels en Lijsbet Sweeren, Laurens van Berchom als gevolmachtigde van de weduwe en kinderen van Mathijs Schilt, Lijntjen Hendrix weduwe van Derk Tijssen geassisteerd met Jan Aerts verkopen aan Kerst Gijsberts en Jenneken zijn huisvrouw een stuk bouwland te Vierlingsbeek inÆt Staetse Velt gelegen, oostwaarts grenzend aan den Staatsen Wegh.
Datering: 17-02-1699
Pagina: 172 -173

7040.287 Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.287)
Schepenakte 50 Derick Aerts mede voor Marij de Bruijn zijn huisvrouw, Frans van Dijck en Wendel Aerts zijn huisvrouw, Jacob Everts en Lijsbeth Aerts zijn huisvrouw, Hendrick Spronck mede voor Derisken Aerts zijn huisvrouw, Michiel Willems als aangestelde momboir over het onmondige kind van Thijsken Aerts en Joannes van Werwersdijck hebben samen getransporteerd op Peter Huijgen en Peterken Theunissen zijn huisvrouw een stuk bouwland alhier op de Stuijvenbergh gelegen met bijbehorend houtgewas en met de van ouds daarbij behorende wegen, aan de ene kant naast het erf van de Heer van Heumen, anderzijds dat van Claes Swijen en met het ene eind uitkomende op de Molenbeek en met het andere eind op de Stuijvenberghse weg.
Datering: 10-02-1710
Pagina: 70-71
Plaats: Vierlingsbeek,

 

zoon van Jan NN en Maria JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Joannes TAP, gedoopt op 15-02-1689 te Groot Linden (getuige(n): Theodorus Aarts, Maria Jans Tap).

   2. 

Arnolda TAP, gedoopt op 19-05-1690 te Groot Linden (getuige(n): Aleijde Aerts, Hubertus Jansen).


IVd    Dirck AERTS, gedoopt op 15-08-1667 te Cuijk (getuige(n): Joannes Joachims, Joanna Arnoldi), zoon van Aert DIRCKS en Alitgen THIJSSEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-11-1696 te Cuijk, gehuwd voor de kerk op 11-11-1696 te Afferden (getuige(n): Ludovicus de Bruijn, Theodora Aerts) met
Maria JANS De BRUIJN, geboren te Afferden, dochter van Johannes De BRUIJN en Gertrudis JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arnoldus AERTS, gedoopt op 04-08-1697 te Cuijk (getuige(n): Ludovicus de Bruijn, Elisabeth Aerts).

   2. 

Joannes AERTS, gedoopt op 15-01-1699 te Cuijk (getuige(n): Jacobus Everts, Sibilla Geurts).

   3. 

Joannes AERTS, gedoopt op 08-11-1702 te Cuijk (getuige(n): Gerardus de Bruijn, Theodora Arts).

   4. 

Gertrudis AERTS, gedoopt op 30-12-1704 te Cuijk (getuige(n): Matthias Joannis de Bruijn, Maria Creuwen).

   5. 

Arnolda AERTS, gedoopt op 19-03-1709 te Cuijk (getuige(n): Jacobus de Bruijn, Theodora Arts alias Spronck).

   6. 

Ludovica AERTS, gedoopt op 17-03-1711 te Cuijk (getuige(n): Ludovicus de Bruijn, Wendelina Arts).

   7. 

Johanna AERTS, gedoopt op 11-03-1714 te Cuijk (getuige(n): Gerardus de Bruijn, Maria Willems).

   8. 

Henrica AERTS, gedoopt op 07-02-1717 te Cuijk (getuige(n): Frans Jans alias Tap, Theodora Keukens).

   9. 

Theodorus AERTS, gedoopt op 18-04-1720 te Cuijk (getuige(n): Franciscus Tap, Henrica de Bruijn).


IVe    Elisabeth AERTS, gedoopt op 24-04-1671 te Cuijk (getuige(n): Loef Coenen, Joanna Wilhelmi),

745.57.Q Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.57.Q)
Schepenakte Verzoek van Lijsbeth Aerts, vrouw van Jacob Everts, geboren te Linden en wonende te Heeswijk, geassisteerd met haar broer Dirck Aerts, om een stukje grond te Linden om daarop, met behulp van goede lieden, een huisje te mogen bouwen voor haarzelf en haar vier kleine kinderen, daar zij door haar man is verlaten.
Datering: Ongedateerd [1700-1735] circa 1712
Plaats: Linden,

 

dochter van Aert DIRCKS en Alitgen THIJSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-06-1698 te Cuijk (getuige(n): Henricus Spronck, Nicolaa Michiels) met
Jacob EVERS, geboren circa 1673, zoon van Everardus.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan JACOBS, gedoopt op 26-03-1701 te Sambeek (getuige(n): Henricus Cremers, Maria Jans, Everardus Willems, Gertrudis Evers), uit Vortum.

   2. 

Arnoldus JACOBS, gedoopt op 18-01-1703 te Sambeek (getuige(n): Theodora Arts, Arnolda Hendrix, Wilhelmus Evers).

   3. 

Mechtildis JACOBS, gedoopt op 15-01-1706 te Sambeek (getuige(n): Koster N.N., Gerarda Jans, Abel Evers, Wendelina Arts), uit Sambeek.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 26-04-1733 te Cuijk (getuige(n): Arnoldo Jacobs, Wilhelmo Hendrickx) met Matthijs JACOBS, geboren circa 1708, zoon van Jacob NN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 18-02-1748 te Cuijk met Daniel JANS.

   4. 

Jan JACOBS (Preus), gedoopt op 16-01-1707 te Sambeek (getuige(n): Theodorus Arts, Koster N.N., Gerarda Jans, Gertrudis Evers), uit Sambeek.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-07-1734 te Beers (getuige(n): Zegertje Andriessen, Jan Claessen) met Catharina CLAASSEN, 26 jaar oud, gedoopt op 03-11-1707 te Beers (getuige(n): Mechtildis Janssen, Bertha Ludolphi, Petrus Joannis), dochter van Klaas JANS en Antonetta NELISSEN.

   5. 

Arnoldus JACOBS, gedoopt op 17-11-1710 te Sambeek (getuige(n): Gertrudis Jans, Guilielmus Evers).