Genealogie Van Meegen, Megen, Meeghen, Meghen, Vermeegen, Vermegen, Erlecom, Ooij, Duffelt

 

Matthijs Theunissen

www.taphorst.nl

status 03/01/2021
 

 

Generatie I

 


I.1    Cornelis van MEEGEN, gedoopt op 24-02-1650 te Zyfflich (getuigen: Vitus Peters, Sijbilla Peters), zoon van Gisbert (Albert) van MEEGEN en Judith PETERS.

Opdracht
Cornelis van Meegen en Hendrijna Claessen e.l., Herman Evers en Trijneken van Calcar, Cornelis van Meegen en Marij Bernts e.l. Ott Aernts als momber van de onmundige kinderen van Jan van Meegen, Jan ter Wient als momber van het onmundige kindt van Hendrik Bless, te saemen als erfgenaemen van Beeltjen van Meegen, cederen dragen op aen Jan Bernts en Trijneken Meeuwssen e.l. mitsgaeders aen Jan Peters en Trijneken Burgers meede e.l. als meede aen Willem Meeuwssen jonghman, een hofsteede met boomgardt binnen dijck aen den Kommerdijck gelegen, genaemt de Minner hofsteede, met de daartoe gehoorende binnen dijxe pootstede, groot ongeveer een halven mergen sijnde vrij erff en goet, uijtgesondert dijck en weteringe van outs en met recht daertoe gehoorende, bieders acte van opdracht te gerichten, signate in dato de 17 April 1688
Reg. den 8 Meij 1688
Bron: Ora Gendt NI AhGldA 0152 45 -scan 148

Cornelis van Megen 2 peerden
Inwonerslijst Ooijse Rijk, Ooij en Persingen 1693
Bron: Archief van het voormalig polderdistrict 'Rijk van Nijmegen' Inv.Nr. 1169

Type akte resolutie
handelt voor zich Jacobus Bernts
handelt voor zich Joost Lieven
gehuwd (echtpaar 1)
handelt voor zich Jacoba Bernts
gehuwd (echtpaar 1)
handelt voor zich Christiaan Bernts
handelt voor ander Cornelis van Megen
handelt voor zich Hermanus Bernts
handelt voor zich Johanna Bernts
handelt voor zich Antonij Bernts
handelt voor zich Jan Bernts
handelt voor zich Elisabeth van der Sandt
gehuwd (echtpaar 2)
verwant Severijn Hagen (brouwer)
overleden; gehuwd (echtpaar 2)
belender Bernt ter Beeck
belender NN Heijsen
Onroerend goed
Locatie Platemakersstraat
Opmerkingen Nieuw Protocol, folio 12v.
Aard huis
Inventarisnummer 1913
Folio 14v
Verwijzing
Datum verwijzing 24/3/1717
Datum document 25/3/1717

Gehuwd [2345] op 24-jarige leeftijd op 21-02-1675 te Nijmegen (brontekst: jonge man in de Oij, jonge dochter te Nijmegen), gehuwd voor de kerk op 03-03-1675 te Ooij (brontekst: jm in Oij, jd van Nuimeghen) met Maria Janssen BERNTS, 22 jaar oud, gedoopt (NG) op 28-03-1652 te Nijmegen (getuige(n): Jan Hermss Janss, Maria Vervoort, Geertruijt Gerrits), dochter van Jan BERNTS en Jenneke Janssen VERVOORT VERWOERT.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Gisbert van MEEGEN (zie II.1).

   2. 

Johannes van MEEGEN (zie II.3).

   3. 

Judith Guide van MEEGEN, gedoopt (NG) 1679 te Ooij (getuige(n): niet vermeld),
gedoopt als Guide, het is onzeker of zij de juiste persoon is die huwt met Jan Jacobs de Gene. Dochter van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.
Gehuwd op 07-01-1720 te Ooij (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: zijn drije aeneen volgende sondagen geproclameert namentlijk den 7, 14, en 21 januarii en is ook attestatie verleent om in den Schependomb te mogen trouwen Jan Jacobs wed. van Lijsbeth Hermens tot Hees en Judijeti van Megen j.d. uijt de Oij), gehuwd voor de kerk op 31-01-1720 te Hees, Hatert en Neerbosch (getuige(n): Joanna Staije, Geesken Staije) met Jan JACOBS de GENE, geboren circa 1688. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 23-07-1713 te Hees, Hatert en Neerbosch (getuige(n): Gijsken Zegers, Gisberta Staije) met Lijsbeth HERMENS.}

   4. 

Hester van MEEGEN (zie II.8).

   5. 

Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   6. 

Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

   7. 

Matthias van MEEGEN (zie II.13).

   8. 

Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

 

Generatie II

 


II.1    Gisbert van MEEGEN, geboren op 09-02-1677 te Nijmegen Statie Augustijnen, gedoopt (NG) 1676 te Ooij (getuige(n): niet vermeld).

Registratie van Lot cedulle
Lotcedulle bij forme van magescheijt onwederroepelijk gemaekt en gesloten ten overstaen van de onderge: Magescheijtsvrijnden tusschen de Eerb: Anna van de Poel Wede en boedelhoudersche wijlen Lamert Hulsmeijer in dese so veel nodigh als . geassisteert met der selver meerderjaarigen Soon Gerrit Hulsmeijer ter eenre en Gijsbert van Megen noe uxoris Willemke van de Poel Echtel: respective gesusters en swager ter anderen zijde beroerende alle sodane ongerede goederen en effecten als sij condividenten wegens de naelatenschap van wijlen hare overleden ouderen met namen Hendrik van de Poel in leven gerigtsman der Heerlijkheijt Persingen en Maria Gerrits Echtel: stervende naegelaten en so sij condividenten tot nogh toe in gemeenschap beseten hebben.
Omme de aanvankelijk tot de beoorlijke deijlinge van voor. gemeijne ouderlijke naegelatene ongerede goederen te treden so is 't dat de voorn. Respective condividen ten behoorens alle de naerbenoemde erven en goederen gepristeert ende gestelt hebben, op sodaene waerden als alle de selve naer de gelegentheijt van tijde bevonden worden te behoeren en naardat ook bevorens de behoorlijke afgoedinge met Hendrina Berents naegelatene doghter van wijlen Jan Berents gemaeckt ende geslooten is geworden en vervolgens alle deselve so veel als doenlijk gestelt en geleijt in dese hier naer gespecificeerde twee besondere egale deelen aflotten. Als namentlijk het Eerste Lott bestaende in een parcheel weij ofte hoijlandt van outs de Schaapscoppelen genaemt groot ongeveerlijk drie morgen. Item Marij van Loons Hoffstadt met een boomgaertie daer bij en aangelegen groot ongeveer eenen morgen Mathijs Coenens Huijs en hofstad omtrent eenen halven hondt lantsweijke voorn drie parchelen staende en gelegen onder de voors. Vrije Heerlijkheijt Persingen. En dan nogh een parcheeltien Bouwlants groot ongeveerlijk twee hondt herkomstig van de condividentens, wijlen haeren oom zalr Lindert van de Poel gelegen op den hogen velden omtrent Broerdijck buijten de Stad van Nijmegen Welcke voorn. vier parcheelen van goederen met der selver lasten en verderen ap en dependentien van dien bij regtmatige lotinge of cavelinge Erfelijken ten deel gevallen sijn aan voorn. Anna van de Poel wede en Boedelhoudersche wijlen Lamert Hulsmeijer geassisteert als voor: en haeren erven.
En het tweede Loth bestaende in huijs, hoff en schuijr en ongeveerlijk drie morgen so bouwlandt als boomgaerden gelegen in Oij Rijx met alle de daer toe staende lasten en verderen aancleven van dien bij rechtmatige cavelinge ofte lotinge erelijken te deelgevallen zijn ten behoeve van voors. Gijsbert van Megen noe uxoris Willemke van de Poel en aen der selver drie voorkinderen so gem. Willemke van de Poel in eerste ehe erweckt bij Anthonij de Bruijn met namen Willemken, Berent en Hendrik de Bruijn.
Blijvende tusschen de gem. condividenten voor als nogh in 't gemeijn ongescheijde en overdeijlt sodane Huijs en Hoffstadt met ongeveerlijk seven morgen lants als alle de selve goederen met den daertoe gehoorende lasten en verderen ap en dependentien van dien onder het kerspel van Neerbosch in den Schependomme van Nijmegen gelegen sijn.
Waermede de voorn. condividenten hopende die gemelte gemeijne ouderlijke Erfenisse en goederen sullen sijn en blijven gesepareert ende gescheijden en derhalven dese in oirconde van waerheijt voor haer ende haeren ervens nevens Hiertoe versoghte Magescheijtsvrijnden Eijgenhandigh beteekent in Nijmegen den 18 Novemb 1712 en waaren get. Gijsbert van Megen, Gerrit Hulsmeijer, Anna van de Poel wede Hulsmeijer, Willemke van de Poel, Hendrik van Sas als Magescheijtsvrijnt, C: Walravens als Magescheijtsvrijnt.
18 november 1712
Bron: Ora Ooij en Persingen 0192 - 5, transcriptie John Vos
(noot MT: Ora Ooij en Persingen bevat heel veel aktes "Van de Poel en Hulsmeier, veelal over dezelfde geschillen”).

 

Zoon van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.

Gehuwd voor de kerk [2018] op 22-jarige leeftijd op 18-07-1699 te Ooij (brontekst: Den 15 junij zijn in wettige ondertrouw opgenomen Gijsbert van Megen j.m. en Willeken van de Poll weduwe van Antoni de Bruijn beijde woonende in de Oij, opgeroepen en vervolgens den 18 julij getrouwt.) met Wilhelmina van der POEL, dochter van Hendrik van der POEL en Maria GERRITS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [3061] op 12-12-1687 te Ooij met Anthonij de BRUIJN.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Henricus van MEEGEN, gedoopt op 09-11-1704 te Zyfflich (getuige(n): Cornelius van Meegen, Wilhelma Hulsmeier), zoon van Gisbert van MEEGEN (zie II.1) en Wilhelmina van der POEL.


II.3    Johannes van MEEGEN, gedoopt (NG) op 04-04-1677 te Ooij (getuige(n): niet vermeld), zoon van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.
Gehuwd [3160] op 26-jarige leeftijd op 12-10-1703 te Leuth, gehuwd voor de kerk op 11-11-1703 te Leuth (brontekst: Den 19 okt. zijn Jan van Megen j.m. van Oij en Anna Bouhuijs j.d. van Boeckelt tegenwoordigh woonende tot Doornenburgh in Wettigen ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 11 nov. getrouwt) met Anna BOUHUIJS.

Naam Odilia Louisa van Stelandt
Naam Johan Rabo
Naam Anneke Bouwhuysen
Naam Vrou van Meegen
Datum document 1/8/1738
Locaties Ubbergen
Dorsale aantekening 40 penn(ing) bet(aalt) Regist(er) fol 93 A.B. Vander Spijck Secret(aris) Vrou van Meegen 1 may
Zegel 1 papieren zegel 3 zegels, waarvan 1 ontbreekt en twee ernstig beschadigd zijn
Transcriptie J: Taree Wij, Peter de Haart J:UDr, Stadhouder der Hooge en Vrije Heerlijk-/ -heyt Ubbergen, Peter Ankersmit en Jacobus Vermaten, Schepenen der gem(elde)/ Heerlijkheyt, certificeren hiermede, dat voor ons gecompareert is die/ HoogWelGeb(oren) Vrouwe Odilia Louisa Baronnesse van Stelandt, Douariere/ van die HoogWelGeb(oren) Gestr(enge) Heer Johan Rabo, Baron van Keppel, Heer tot/ den Pekkendam en Wolbeeck, etc. etc. etc., en verklaarde bij desen voor haar en/ haren erven voor een eeuwigen erff:thijns vercogt en getransporteert te heb-/ -ben, sulx doende kragt deses, aen Anneke Bouwhuysen en haren erven/ seker stuckje lands, groot ongeveer twee hondt, met de heg, gelegen op 't hoge/ veld aende gemeene Cleefsche Wegh, alwaar Coperen Echteluyden een huys op/ hebben laten setten, en tegenswoordig door coperce bewoond wordende sijnde,/ vrij erff en goed, met geene dan d' ordinaire lasten beswaart, daar voor coper-/ -ce jaarlijcks of yder jaar op den verschijndag, die wesen sal 1 Maij 1739, aen/ Hooggem(elde) Vrouwe van Ubbergen belooft te sullen betalen de somma van/ vier guldens holl(ants) en soo vervolgens van jaar tot jaar, gelijck gebruykelijck is,/ waar voor bij wanbetalinge coperce verbind haare respective persoon, gerede en/ ongerede goederen met submissie aen alle Heere Hoven Richteren en Gerichten/ en wel in specie den WelEd(ele) Hove van Gelderlandt. In kennisse der waarheyt/ hebben wij, Stadh(oude)r en Schepenen voorn(oem)t, onse zegelen hier beneden aen doen han-/ -gen en door onsen secretaris laten betekenen, den eerste Augustus 1738 Ter ordonn(antie) A.B. Vander Spijck secret(aris)
Archiefnummer 376
Inventarisnummer 2227

Uit dit huwelijk:

   1. 

Aeltje van MEEGEN, gedoopt op 26-01-1706 te Ooij (getuige(n): Louisa Nuijs, Hermina Bouhuijs, Willem van Megen), dochter van Johannes van MEEGEN (zie II.3) en Anna BOUHUIJS.

   2. 

Gisbert van MEEGEN, gedoopt op 26-01-1706 te Ooij (getuige(n): Cornelis van Megen, Coenraat Jansen, Willem van Luijck), zoon van Johannes van MEEGEN (zie II.3) en Anna BOUHUIJS.

   3. 

Gisbert van MEEGEN (zie III.4).

   4. 

Antonius van MEEGEN (zie III.6).


II.8    Hester van MEEGEN, gedoopt (NG) op 22-12-1681 te Ooij (getuige(n): zie tweeling zus), overleden circa 1707, dochter van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.

Ondertrouwd [2155] op 24-02-1702 te Nijmegen (getuige(n): Joannes van Meghen, Anna Enghels). Statie Predikheren, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-02-1702 te Beek, gehuwd voor de kerk op 26-02-1702 te Ooij (brontekst: Den 4 febr. zijn Geurt Dercks j.m. van Beeck tegenwoordigh alhier woonende en Hester van Megen j.d. van Oij in Wettige ondertrouw opgenomen, opgeroepen en vervolgens den 28 dito getrout.) met Geurt DERCKS. {Hij is later gehuwd voor de kerk [6054] op 03-07-1707 te Ooij (brontekst: 1707: Den 12 junij zijn Geurt Derks wed. in Oij en Jantjen Jansen j.d. van Neerbosch ingeschreven, vervolgens geproclameert en den 3 julij getrouwt.) met Jantje JANSSEN.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Jenneke DERCKS (zie III.9).

   2. 

Sophia DERCKS, gedoopt (NG) op 22-07-1705 te Ooij (getuige(n): Jan van Megen, Thijs van Megen, Jacob Teunissen, Vrou van Megen, Trijn Tooren (Toonen)), dochter van Geurt DERCKS en Hester van MEEGEN (zie II.8).

   3. 

Jan DERCKS, gedoopt (NG) op 10-10-1706 te Ooij (getuige(n): Cornelis van Megen, Jan Staeijen, Judith van Megen, Anna van Megen, Johanna van Holtcamp), zoon van Geurt DERCKS en Hester van MEEGEN (zie II.8).


II.10    Johanna van MEEGEN, gedoopt (NG) op 22-12-1681 te Ooij (getuige(n): Hendrick Scholten ind Oij, Hendrick Pricken tott Ghene? Willemke van de Poel), dochter van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.

Gehuwd [1336] op 21-jarige leeftijd op 02-02-1703 te Gendt (brontekst: j.m. van Keeken, j.d. van Ooij, beijde wonende te Erlecom), gehuwd voor de kerk op 02-02-1703 te Leuth (getuige(n): Petrus Janssen, Wilhelmus van Kolck) met Conrad JANSSEN (Van de Wiel), geboren circa 1678, zoon van NN JANSSEN van de WIEL.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Soffia JANSSEN, gedoopt (NG) op 29-07-1703 te Ooij (getuige(n): Cornelis van Megen, Hilleken van Benthem, Jantje Jacobs), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   2. 

Johanna JANSSEN, gedoopt op 19-10-1704 te Zyfflich (getuige(n): Gisbertus van Megen, Elisabetha van Megen), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   3. 

Ida JANSSEN, gedoopt op 30-09-1706 te Zyfflich (getuige(n): Joannes van Megen, Maria Ansems), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   4. 

Hesther JANSSEN, gedoopt op 14-05-1708 te Zyfflich (getuige(n): Cornelius van Megen, Arnolda Valks), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   5. 

Condert JANSSEN (zie III.16).

   6. 

Sophia JANSSEN, gedoopt op 12-03-1713 te Zyfflich (getuige(n): Bartholomeus Dimers, Wilhelma Claesen), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   7. 

Cornelis JANSSEN (zie III.19).

   8. 

Johanna JANSSEN, gedoopt op 11-03-1718 te Zyfflich (getuige(n): Wilhelmus Wessels, Christina Janssen), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

   9. 

Jan JANSSEN (zie III.22).

   10. 

Maria JANSSEN, gedoopt op 02-11-1727 te Zyfflich (getuige(n): Joes van Poelijk, Theodora van Poelijk), dochter van Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).


II.12    Elisabeth van MEEGEN, gedoopt (NG) op 09-12-1683 te Ooij (getuige(n): sijn beijde swagers Jan Janssen Snijders, Catrijne d Meijt van boven, Guida van Meegen, Trijneke Cornelis vamn Meegen vrouw), dochter van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.

Gehuwd [1313] op 26-jarige leeftijd op 06-07-1710 te Nijmegen Statie Predikheren (getuige(n): Lamberts, Lammertsen, Jacoba Berens), gehuwd voor de kerk op 13-07-1710 te Ooij (NG) (brontekst: Den 21 junij zijn Mathijs van de Sant j.m. van Groesbeeck en Elisabeth van Megen j.d. van Oij ingeschreven, verders opgeroepen en vervolgens den 13 julij getrouwt.) met Matthijs van de SANDE, geboren circa 1685.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelmus van de SANDE (zie III.26).

   2. 

Jan van de SANDE, gedoopt op 25-10-1712 te Zyfflich (getuige(n): Gerardus van de Sandt), zoon van Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

   3. 

Gijsbertus van de SANDE, gedoopt op 17-05-1715 te Kranenburg (getuige(n): Johannes van de Zandt, Gertrudis ten Haef), zoon van Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

   4. 

Peter Thijssen van de SANDE, gedoopt op 16-09-1717 te Groesbeek (getuige(n): Joannes Speet, Johanna Schouwenburg), zoon van Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-04-1752 te Heumen, gehuwd voor de kerk op 30-04-1752 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Peters Artz, Joanna Willems Rutten, Joanna Thijssen van de Zandt) (brontekst: jongeman en jongedame) met Elisabeth RUTTEN WILLEMS, 27 jaar oud, gedoopt op 22-11-1724 te Groesbeek (getuige(n): Matthia Thijssen, Elisabetha Claessen), begraven op 30-04-1786 te Groesbeek op 61-jarige leeftijd, dochter van Rutgeri WILLEMS en Hendrina OTTEN.

   5. 

Hester van de SANDE (zie III.33).

   6. 

Theodorus van de SANDE, gedoopt op 12-10-1720 te Groesbeek (getuige(n): Matthia van Meegen, Ida Thijssen), zoon van Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

   7. 

Joanna van de SANDE, gedoopt op 25-08-1723 te Wyler (getuige(n): Joannes van Panderen, Joanna Wanders), dochter van Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

   8. 

Anna Maria van de SANDE (zie III.38).


II.13    Matthias van MEEGEN, geboren circa 1685.

Tijs van Megen doet besaet aan Henrik Ijwens op goederen gelegen in Persingen en het daartoe gehorende buurtschap Wercheren.
13 januari 1727
Bron: Ora Ooij en Persingen NL-AhGldA_0192_16-0095.jpg e.v.

Opdragt
Nicolaes Meurs transporteert voor sig selfs en sig sterk makende voor sijn Huysvrouw wegens ziekte absent sijnde aan Johannes Matthius Burgemester voor een welbetaalde somme van 560 Caroli gl. Holts, een Campge weijlant, groot ongeveer een en een halve merge in de Heerlikheijt Ooij gelegen bij Thijs van Megen in pagt gebruijkt wordende sijnde vrij erff en goet met geen als de gemeijne Ooijse lasten beswaart. Regist. Eod. Die.
16 mei 1748
Bron: Ora Ooij en Persingen 0192 - 28, transcriptie John Vos

land in pacht bij Tijs van Meegen
6 mei 1748
Bron: Ora Ooij en Persingen NL-AhGldA_0192_29-0671.jpg,

 

zoon van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.

Gehuwd voor de kerk (1) [1772] op 13-06-1710 te Ooij (brontekst: Den 13 junij zijn Mathijs van Megen j.m. van Oij en Jantjen Iwens j.d. van Cranenburgh ingeschreven, vervolgens driemaal opgeroepen en attestatie gegeven om elders te trouwen.) met Johanna EUWENS.

Ondertrouwd (2) [2142] op 29-10-1741 te Ooij (brontekst: op attestatie van Beeck, weduwnaar in de Ooij, weduwe van Jan Peters, in Ubbergen getrouwt), gehuwd voor de kerk op 29-10-1741 te Ubbergen met Heiltje DERKS PIEK. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [2143] voor 1740 met Jan PETERS.}

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hendrina Hermina van MEEGEN (zie III.40).

   2. 

Johanna van MEEGEN (zie III.41).

   3. 

Henricus van MEEGEN (zie III.42).

   4. 

Petronella van MEEGEN, gedoopt op 25-02-1720 te Zyfflich (getuige(n): Bartholomeus Janssen, Anna Geenen), dochter van Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

   5. 

Catharina van MEEGEN (zie III.46).

   6. 

Hester van MEEGEN (zie III.51).

   7. 

Theodora van MEEGEN, gedoopt op 21-12-1725 te Zyfflich (getuige(n): Petrus Verchorn, Theodora Knipping), dochter van Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

   8. 

Maria van MEEGEN, gedoopt op 03-04-1729 te Zyfflich (getuige(n): Gisbertus Vermegen, Anna Wijlemans), dochter van Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

   9. 

Petronella van MEEGEN (zie III.55).


II.17    Anna Maria van MEEGEN, gedoopt (Statie Minderbroeders) op 29-06-1685 te Nijmegen (getuige(n): Jacob Hendrixs, Peeterken Janssen "uijt de Veijl"), dochter van Cornelis van MEEGEN (zie I.1) en Maria Janssen BERNTS.

Gehuwd voor de kerk (1) [1774] op 19-jarige leeftijd op 22-02-1705 te Ooij (brontekst: den 31 jan. zijn Jan van Staejen j.m. van Germenseel tegenwoordigh in Oij woonende en Maria van Megen j.d. in Oij ondertrouwt en den 22 febr. getrouwt) met Jan STAAIJEN.

Gehuwd (2) [6051] op 39-jarige leeftijd op 23-01-1725 te Kekerdom (getuige(n): Wilhelmus Kaeltje, Henricus Vergoor), gehuwd voor de kerk op 28-01-1725 te Millingen (brontekst: Peter Vergoor j.m. van Millingen en Maria van Megen wed. van Jan Stajen in het Zeeland) met Peter VERGOOR.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Hendrina STAAIJEN, gedoopt op 24-08-1705 te Ooij (getuige(n): Arent Staejen, Cornelis van Megen, Hendrina Goossens huijsvrouw van Jacob van der Linden,Judith van Megen), dochter van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   2. 

Gisbert STAAIJEN, gedoopt op 06-01-1707 te Zyfflich (getuige(n): Gisbertus van Meegen, Maria Staeij), zoon van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   3. 

Hester STAAIJEN, gedoopt 1708 te Leuth (getuige(n): Theodorus Staeij, Maria van Meegen, Maria van Benthum), dochter van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   4. 

Bart STAAIJEN, gedoopt op 03-03-1713 te Kekerdom (getuige(n): Theodorus Stajen, Gisberta Stajen), zoon van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   5. 

Bart STAAIJEN, gedoopt op 07-03-1714 te Kekerdom (getuige(n): Mathias Vermegen, Ida Jansen), zoon van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   6. 

Maria Catharina STAAIJEN, gedoopt op 05-05-1715 te Bimmen (getuige(n): Cornelis Bekker, Maria Catharina Eck van Pantaleon, Catherina Zadelaers), dochter van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   7. 

Bartholomeus STAAIJEN, gedoopt op 11-01-1718 te Kekerdom (getuige(n): Jacobus van Lier, Joanna Becker), zoon van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   8. 

Gijsbert STAAIJEN, gedoopt op 24-08-1719 te Bimmen (getuige(n): Henderick Diederich van Motsfeldt, Clara Catharina Carp), zoon van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   9. 

Joanna STAAIJEN, gedoopt op 02-01-1721 te Kekerdom (getuige(n): Gijsbertus Sondagh, Anna Geene, Liesbet Jansen), dochter van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

   10. 

Wilhelmina STAAIJEN, gedoopt op 08-09-1722 te Kekerdom (getuige(n): Hermannus Pruis, Joanna Euwes, Maria Holterman), dochter van Jan STAAIJEN en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

 

Uit het tweede huwelijk:

   11. 

Antonetta Maria VERGOOR, gedoopt op 09-08-1726 te Millingen (getuige(n): Johan Bertram van Motsfeldt), dochter van Peter VERGOOR en Anna Maria van MEEGEN (zie II.17).

 

Generatie III

 


III.4    Gisbert van MEEGEN, gedoopt op 07-02-1707 te Leuth (getuige(n): Adolphus Bouwhuijs, Bernt Huijne, Elisabeth van Meegen).

Het gezin van Gisbert, inclusief stiefkinderen Cloosterman wordt vermeld op de inwonerslijst Nederrijkswald 1747

handelt voor zich Gijsbert van Megen
gehuwd (echtpaar 1)
handelt voor zich Marij Peters
gehuwd (echtpaar 1)
handelt voor zich Jacob Peters
gehuwd (echtpaar 2)
handelt voor zich Geertruij Cloosteman
gehuwd (echtpaar 2)
verwant Grietje Peters
handelt voor zich Bernardus Nieuwland
gehuwd (echtpaar 3)
handelt voor zich Anna Catharina Petronella Hagens
gehuwd (echtpaar 3)
belender NN Knipping
belender Aert Rijnen
Onroerend goed
Locatie Proosdij
Opmerkingen Nieuw Protocol, folio 198.
Aard land
Datum document 29/6/1741
Type akte Cessie / Transport
Archiefnummer 3
Archiefnaam Stadsgerichten Nijmegen
Inventarisnummer 1937
Folio 45v
Afkomstig uit archief 3 Stadsgerichten Nijmegen, inv.nr. 1937

zoon van Johannes van MEEGEN (zie II.3) en Anna BOUHUIJS.

Gehuwd voor de kerk [6052] op 29-jarige leeftijd op 01-02-1737 te Beek (getuige(n): Joh. Kloosterman, Toon van Meegen) met Maria PETERS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [6053] voor 1723 met Michiel CLOOSTERMAN.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna van MEEGEN, gedoopt (Statie Augustijnen) op 25-09-1737 te Nijmegen (getuige(n): Antonius van Megen, Petrus Cloosterman, Aleidis van Megen, Margareta Peeters), dochter van Gisbert van MEEGEN (zie III.4) en Maria PETERS.

   2. 

Gijle van MEEGEN, geboren 1741, zoon van Gisbert van MEEGEN (zie III.4) en Maria PETERS.

   3. 

Cornelis van MEEGEN, gedoopt (Statie Augustijnen) op 25-01-1742 te Nijmegen (getuige(n): Margareta van Langhevelt (Henricus Cruijsbergen), Esther van Meghen), zoon van Gisbert van MEEGEN (zie III.4) en Maria PETERS.


III.6    Antonius van MEEGEN, geboren circa 1712, begraven op 24-10-1761 te Zyfflich, zoon van Johannes van MEEGEN (zie II.3) en Anna BOUHUIJS.

Gehuwd [2135] op 09-08-1737 te Beek (getuige(n): Gijsbertus van Meegen) (brontekst: j.m. uit Nederrijks Wald, j.d. uit Wielderen), gehuwd voor de kerk op 25-08-1737 te Wyler (getuige(n): Theodorus Simis Schurs, Theodora Simis Schurs, Gisbertus Vermegen, Lutgarda Simis Schurs, Joanna Simis Schurs) met Joanna SIMONS, 29 jaar oud, gedoopt op 08-11-1707 te Kranenburg (getuige(n): Albert Haeghdoorn loco Theodor Arnds, Wilhelma Keij), begraven op 12-06-1772 te Zyfflich op 64-jarige leeftijd, dochter van Hendrick SIMONS en Theodora KEIJ.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes van MEEGEN, gedoopt (Augustijnen) op 09-06-1738 te Nijmegen (getuige(n): Gisbertus van Meghen, Anna Bauwhuijsen (Petronilla / Nelken van Meghen)), zoon van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.

   2. 

Wilhelmina van MEEGEN, gedoopt op 28-06-1739 te Kranenburg (getuige(n): Theodorus Simis Schuers, Lutje Simis Schurs), dochter van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.

   3. 

Johannes van MEEGEN, gedoopt op 21-06-1742 te Kranenburg (getuige(n): Henricus Simis Schuers, Johanna Simis Schuers), zoon van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.

   4. 

Cornelius van MEEGEN, gedoopt op 29-10-1743 te Kranenburg (getuige(n): Gisbertus Vermegen, Hendrina Simis Schuers), zoon van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.

   5. 

Simeon van MEEGEN, gedoopt op 29-10-1743 te Kranenburg (getuige(n): Henricus Vermegen, Henrica Derks), zoon van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.

   6. 

Anna Maria van MEEGEN, gedoopt op 01-07-1746 te Kranenburg (getuige(n): Henricus Verw?, Anna Bouhuijsen), dochter van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.

   7. 

Theodora van MEEGEN, gedoopt op 01-07-1746 te Kranenburg (getuige(n): Gisbertus Panzer, Theodora Craij (Keij?)), dochter van Antonius van MEEGEN (zie III.6) en Joanna SIMONS.


III.9    Jenneke DERCKS, gedoopt (NG) op 19-11-1702 te Ooij (getuige(n): Cornelis van Megen, Gijsbert van Megen), dochter van Geurt DERCKS en Hester van MEEGEN (zie II.8).

Gehuwd voor de kerk [3166] op 26-jarige leeftijd op 08-05-1729 te Nijmegen Augustijnen met Derk JANSSEN, zoon van Goossen JANSSEN. {Hij is later gehuwd [2144] op 12-05-1737 te Nijmegen (getuige(n): Mechtilde Rutten, Maria Helmes) (brontekst: dispensatie voor 2e graad bloedverwantschap), gehuwd voor de kerk op 22-04-1737 te Ooij (getuige(n): Thies van Megen pater sponsa) (brontekst: weduwnaar in d'Ooij zoon van Goosse Janssen, j.d in d'Ooij dochter van Thies van Meegen) met Johanna van MEEGEN, 21 jaar oud (zie III.41).}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes JANSSEN, gedoopt op 04-03-1731 te Nijmegen Predikheren (getuige(n): Matthias van Meghen, Hermannus Jansen, Elizabeth Jansen), zoon van Derk JANSSEN en Jenneke DERCKS (zie III.9).

   2. 

Henricus JANSSEN, gedoopt op 12-07-1733 te Nijmegen Predikheren (getuige(n): Arien Jansen, Gielis Claessen, Christina Jansen), zoon van Derk JANSSEN en Jenneke DERCKS (zie III.9).

   3. 

Henricus JANSSEN, gedoopt op 01-10-1734 te Nijmegen Predikheren (getuige(n): Goosen Janssen, Joannes Willemans, Maria Janssen), zoon van Derk JANSSEN en Jenneke DERCKS (zie III.9).


III.16    Condert JANSSEN, gedoopt op 27-09-1710 te Zyfflich (getuige(n): Matthias van Megen, Theodora Vermaas), begraven op 05-05-1763 te Zyfflich op 52-jarige leeftijd, zoon van
Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

Gehuwd [323] met Maria LENDERS, geboren circa 1704, begraven op 16-09-1775 te Zyfflich, dochter van Hendrik LENDERS en Maria van TRIJST.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria JANSSEN, gedoopt op 23-03-1732 te Zyfflich (getuige(n): Arnoldus van Haaren, Gertruijt van Trijst), dochter van Condert JANSSEN (zie III.16) en Maria LENDERS.

   2. 

Herman JANSSEN, gedoopt op 26-08-1733 te Zyfflich (getuige(n): Cornelis Janssen, Anna Derks), overleden 1798 te Zijfflich, zoon van Condert JANSSEN (zie III.16) en Maria LENDERS.
Gehuwd 02-1765 te Ooij, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 10-02-1765 te Zyfflich (getuige(n): Jacobus Puppinghuijzen, Michael Puppinghuijzen, Hendrika Janssen) met Henrica PUPPINGHUIJZEN, gedoopt op 28-10-1738 te Leuth (getuige(n): Joes Lonne, Joanna van Steen, Bartje Vermegen), overleden op 11-12-1798 te Zijfflich op 60-jarige leeftijd, dochter van Joh. Everardus PUPPINGHUIJZEN en Catrina CAMPMANS.

   3. 

Johanna JANSSEN, gedoopt op 24-06-1736 te Zyfflich (getuige(n): Theodorus Vos, Hester Janssen), dochter van Condert JANSSEN (zie III.16) en Maria LENDERS.

   4. 

Maria JANSSEN, gedoopt op 11-05-1741 te Zyfflich (getuige(n): Gerardus Vos, Helena Lenders), begraven op 04-07-1795 te Zyfflich op 54-jarige leeftijd, dochter van Condert JANSSEN (zie III.16) en Maria LENDERS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-05-1767 te Zyfflich (getuige(n): Henrico Puppinghuizen, Joanna Puppinghuizen) met Jacobus PUPPINGHUIJZEN, 26 jaar oud, gedoopt op 15-03-1741 te Leuth (getuige(n): Gerardus van Haaren et loco Richard Nieuwenhuis, Joes Rijcken, Catharina van de Pavert), begraven op 26-05-1785 te Zyfflich op 44-jarige leeftijd, zoon van Joh. Everardus PUPPINGHUIJZEN en Catrina CAMPMANS.

   5. 

Hendrina JANSSEN, gedoopt op 12-01-1745 te Zyfflich (getuige(n): Petrus van Wijlick, Theodora Lenders), dochter van Condert JANSSEN (zie III.16) en Maria LENDERS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07-05-1776 te Zyfflich (getuige(n): Joanno Janssen, Hendrina Puppinghuizen) met Anton JANSSEN.


III.19    Cornelis JANSSEN, gedoopt op 29-07-1715 te Zyfflich (getuige(n): Arnoldus Daems, Joanna Ijwens), begraven op 21-06-1778 te Zyfflich op 62-jarige leeftijd, zoon van
Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

Gehuwd voor de kerk [1337] op 25-jarige leeftijd op 30-01-1741 te Leuth (getuige(n): Henricus Euwens, Johanna Rijken) met Maria EUWENS, 22 jaar oud, gedoopt op 24-02-1718 te Leuth (getuige(n): Alexandro Croes, Henrica Zell, Petronella Willems), begraven op 27-03-1777 te Zyfflich op 59-jarige leeftijd, dochter van Henricus EUWENS en Johanna VALCKS.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Joanna JANSSEN, gedoopt op 19-02-1741 te Leuth (getuige(n): Henricus Euwens, Sophia et Joanna Janssen), dochter van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-05-1766 te Zyfflich (getuige(n): ..Jansen vulgo.., Hendrina Janssen) met Wilhelm BRUGMAN.

   2. 

Henricus JANSSEN, gedoopt op 31-10-1742 te Zyfflich (getuige(n): Wolter Wolters, Hesther Janssen), zoon van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.
Gehuwd met Wilhelmina EUWENS, dochter van Jan EUWENS en Johanna van STEEN.

   3. 

Conradus JANSSEN, gedoopt op 10-03-1745 te Zyfflich (getuige(n): Arnoldus Arns, Elisabeth Andriessen), testament ORA 0192 Ooij en Persingen 42, scan 161 e.v. Zoon van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.
Gehuwd met Geertruij HENDRIKS.

   4. 

Helena JANSSEN, gedoopt op 30-08-1747 te Zyfflich (getuige(n): Bartholomeus Euijen, Helena Euijen), overleden op 08-01-1809 te Ooij op 61-jarige leeftijd, dochter van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 20-05-1771 te Ooij met Theodorus KRECHTING, 36 jaar oud, gedoopt (Predikheren) op 31-05-1734 te Nijmegen (getuige(n): Joannes Albers, Nicolaus Krechten, Anna Aerts, Maria Krechten), zoon van Arnoldus KRECHTING en Florentina ALBERS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-01-1757 te Ooij met Johanna Lijsbeth VEEN, begraven op 04-05-1771 te Ooij.}
Gehuwd (2) met Theodorus van STEEN.

   5. 

Arnoldus JANSSEN, gedoopt op 28-02-1751 te Zyfflich (getuige(n): Conradus Janssen, Henrina Euwes), begraven op 22-07-1769 te Zyfflich op 18-jarige leeftijd, zoon van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.

   6. 

Maria JANSSEN, gedoopt op 10-03-1754 te Zyfflich (getuige(n): Hermanus Janssen, Maria Geenen), dochter van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.

   7. 

Jan JANSSEN, geboren circa 1756, overleden op 23-09-1831 te Ubbergen, zoon van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.
Gehuwd met Barthelomea BLESS, geboren circa 1769 te Mehr, overleden op 10-02-1841 te Ooij, dochter van Bart BLESS en Maria ERMERS.

   8. 

Johanna JANSSEN, gedoopt op 07-11-1756 te Zyfflich (getuige(n): Joannes Euwens, Joanna Janssen), overleden op 23-08-1827 te Ubbergen op 70-jarige leeftijd, dochter van Cornelis JANSSEN (zie III.19) en Maria EUWENS.


III.22    Jan JANSSEN, gedoopt op 11-09-1722 te Zyfflich (getuige(n): Antonius Berndts, Joanna Derks), begraven op 02-09-1783 te Zyfflich op 60-jarige leeftijd, zoon van
Conrad JANSSEN (Van de Wiel) en Johanna van MEEGEN (zie II.10).

Gehuwd (1) [3155] op 24-jarige leeftijd op 07-05-1747 te Ooij (getuige(n): Willem Ansems, Jantje Peters mater sponsae) (brontekst: j.m. uit Ooij, j.d. uit Merwijk), gehuwd voor de kerk op 07-05-1747 te Zyfflich (getuige(n): Hermanus Janzen, Wilhelmina Cornelissen) met Wilhelmina CORNELISSEN, dochter van Hermanus CORNELISSEN en Jantje PETERS.

Gehuwd voor de kerk (2) [3157] op 46-jarige leeftijd op 23-07-1769 te Zyfflich (getuige(n): Antonio Berns, Catharina van Berck) met Aldegondis DAAMEN, 34 jaar oud, gedoopt op 21-11-1734 te Zyfflich, dochter van Daem ARNS en Theodora van POELIJK.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Joanna JANSSEN, gedoopt op 17-08-1748 te Zyfflich (getuige(n): Petrus Cornelissen, Joa Cornelissen), dochter van Jan JANSSEN (zie III.22) en Wilhelmina CORNELISSEN.

   2. 

Cornelius JANSSEN, gedoopt op 05-10-1752 te Zyfflich (getuige(n): Conrardus Janssen, Wolterus Wolters, Wilhelmina Cornelisse), zoon van Jan JANSSEN (zie III.22) en Wilhelmina CORNELISSEN.

   3. 

Conradus JANSSEN, gedoopt op 24-08-1756 te Zyfflich (getuige(n): Cornelius Janssen, Hester Janssen), zoon van Jan JANSSEN (zie III.22) en Wilhelmina CORNELISSEN.

   4. 

Elisabeth JANSSEN, gedoopt op 24-08-1756 te Zyfflich (getuige(n): Henricus Vermeegen, Aldegondis Janssen), dochter van Jan JANSSEN (zie III.22) en Wilhelmina CORNELISSEN.

 

Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Bartholomeus JANSSEN, gedoopt op 21-11-1771 te Zyfflich (getuige(n): Cornelius Janssen, Gerarda Daamen), zoon van Jan JANSSEN (zie III.22) en Aldegondis DAAMEN.

   6. 

Johannes JANSSEN, gedoopt op 30-09-1774 te Zyfflich (getuige(n): Jacobus Daemen, Joanna Rijcken), zoon van Jan JANSSEN (zie III.22) en Aldegondis DAAMEN.

   7. 

Anna JANSSEN, gedoopt op 17-10-1776 te Zyfflich (getuige(n): Henricus Janssen, Margaretha Geenen), dochter van Jan JANSSEN (zie III.22) en Aldegondis DAAMEN.

   8. 

Petronella JANSSEN, gedoopt op 11-12-1778 te Zyfflich (getuige(n): Henricus Wolters, Joanna Janssen), dochter van Jan JANSSEN (zie III.22) en Aldegondis DAAMEN.


III.26    Wilhelmus van de SANDE, geboren circa 1711, begraven op 20-10-1757 te Kranenburg, zoon van
Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

Gehuwd voor de kerk [2988] op 14-10-1736 te Kranenburg (getuige(n): Jan Does, Barbara Bastians) met Joanna WEEGENS, 20 jaar oud, gedoopt op 01-09-1716 te Kranenburg (getuige(n): Henricus Peters, Henrica Thijssen), begraven op 24-05-1771 te Kranenburg op 54-jarige leeftijd, dochter van Lamberti WEEGENS en Gerarda SIMONS SCHUIJRENS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [2990] op 17-jarige leeftijd op 22-09-1733 te Kranenburg met Wilhelm RUTTEN, begraven op 23-03-1735 te Kranenburg, zoon van Bernardus RUTTEN en Theodora BRAEM. Zij is later gehuwd voor de kerk [2989] op 43-jarige leeftijd op 16-10-1759 te Kranenburg met Hendricus GERRITS.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelmus van de SANDE, gedoopt op 17-07-1737 te Kranenburg (getuige(n): Wilhelmus van de Sandt, Helena Weegen), begraven op 24-11-1757 te Frasselt op 20-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.

   2. 

Helena van de SANDE, gedoopt op 14-10-1740 te Kranenburg (getuige(n): Matthias van de Sandt, Joanna Jansen (Matthias van de Sandt woonde aan "het Cruijs", "ad Crucem" (1715).), begraven op 05-02-1807 te Kranenburg op 66-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-09-1770 te Kranenburg met Willem GEURTS, begraven op 23-05-1806 te Kranenburg.

   3. 

Joannes van de SANDE, gedoopt op 01-01-1743 te Kranenburg (getuige(n): Jois Jörges, Aldegundis Weegen), zoon van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.

   4. 

Theodorus van de SANDE, gedoopt op 29-12-1743 te Kranenburg (getuige(n): Petrus Oortman pro Joannis Rijken, Margaretha Speet), begraven op 26-02-1827 te Kranenburg op 83-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 19-05-1772 te Kranenburg met Elisabeth GEURTS, begraven op 15-09-1828 te Kranenburg.

   5. 

Elisabeth van de SANDE, gedoopt op 15-05-1746 te Kranenburg (getuige(n): Petrus van de Sandt, Joanna van de Sandt), dochter van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.

   6. 

Gerarda van de SANDE, gedoopt op 09-03-1749 te Kranenburg (getuige(n): Philippus Tunnissen, Catharina Weegen), dochter van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.

   7. 

Theodora van de SANDE, gedoopt op 03-05-1753 te Kranenburg (getuige(n): Goswinus Braem, Theodora Rutten), dochter van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.

   8. 

Elisabeth van de SANDE, gedoopt op 26-10-1755 te Kranenburg (getuige(n): Tilmannus Jansen, Aldegundis Weegen), dochter van Wilhelmus van de SANDE (zie III.26) en Joanna WEEGENS.


III.33    Hester van de SANDE, gedoopt op 29-03-1719 te Groesbeek (getuige(n): Joanne Stagman, Judith van Meegen), begraven op 12-05-1784 te Heumen op 65-jarige leeftijd, dochter van
Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

Gehuwd voor de kerk (1) [1401] op 25-jarige leeftijd op 30-04-1744 te Heumen met Philippus THEUNISSEN, geboren circa 1698.

Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond, blz 86, Philippus Thunissen, wednr met 2 kinderen, en Johanna Thunissen 3e gr aanv. Heumen 30.05.1742


{Hij was eerder gehuwd voor de kerk [3077] op 14-02-1723 te Heumen (getuige(n): Arnoldis Gelesen, Henricus Jansen) met Martina GERTS, geboren circa 1698, dochter van NN GERTS. Hij was eerder gehuwd voor de kerk [3075] voor 1735 met Maria HENDRIKS. Hij was eerder gehuwd voor de kerk [3074] op 17-06-1742 te Heumen met Johanna THEUNISSEN.}

Gehuwd voor de kerk (2) [3076] op 34-jarige leeftijd op 05-08-1753 te Heumen (getuige(n): Petrus van de Sant, Egidius Thunissen) (brontekst: Overleden partner bruid: Philip Theunisse) met Jan PETERS ALIAS HUBERS.

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Joannes THEUNISSEN, gedoopt op 09-07-1745 te Heumen (getuige(n): Jantien van de Sant, Anthonius Thunissen), zoon van Philippus THEUNISSEN en Hester van de SANDE (zie III.33).

   2. 

Elisabeth THEUNISSEN, gedoopt op 12-02-1747 te Heumen (getuige(n): Anna Maria van de Sant, Petrus van de Sant), dochter van Philippus THEUNISSEN en Hester van de SANDE (zie III.33).

   3. 

Antonius THEUNISSEN, gedoopt op 28-03-1748 te Heumen (getuige(n): Matthias van de Sandt, Hendrina Jacobs), zoon van Philippus THEUNISSEN en Hester van de SANDE (zie III.33).

   4. 

Gerarda THEUNISSEN, gedoopt op 16-10-1750 te Heumen (getuige(n): Joanna Weghen), dochter van Philippus THEUNISSEN en Hester van de SANDE (zie III.33).

   5. 

Gerardus THEUNISSEN, gedoopt op 13-06-1752 te Groesbeek (getuige(n): Wilhelmo van de Sant, Gerardina Gerits Henrix Schoenmakers), zoon van Philippus THEUNISSEN en Hester van de SANDE (zie III.33).

 

Uit het tweede huwelijk:

   6. 

NN PETERS, gedoopt op 27-04-1754 te Heumen (getuige(n): Hubertus Peters, Elisabeth Rutten), zoon van Jan PETERS ALIAS HUBERS en Hester van de SANDE (zie III.33).

   7. 

Philippus JANSSEN, gedoopt op 16-07-1756 te Heumen (getuige(n): Lambertus Hendrickx, Helena Jansen), overleden op 05-02-1832 te Heumen op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan PETERS ALIAS HUBERS en Hester van de SANDE (zie III.33).

   8. 

Anna Maria PETERS, gedoopt op 08-01-1758 te Heumen (getuige(n): Catharina Derck, Matthias van de Sant), dochter van Jan PETERS ALIAS HUBERS en Hester van de SANDE (zie III.33).

   9. 

Joanna PETERS, gedoopt op 02-02-1760 te Heumen (getuige(n): Cornelius Claesen, Maria Thissen), dochter van Jan PETERS ALIAS HUBERS en Hester van de SANDE (zie III.33).


III.38    Anna Maria van de SANDE, gedoopt op 04-03-1727 te Wyler (getuige(n): Joannes van Megen, Joanna Janssen), dochter van
Matthijs van de SANDE en Elisabeth van MEEGEN (zie II.12).

Gehuwd [1304] op 23-jarige leeftijd op 03-05-1750 te Groesbeek (brontekst: j.m. en j.d. beide van Groesbeek), gehuwd voor de kerk op 03-05-1750 te Groesbeek (getuige(n): Petro en Johanna van de Sandt, Lamberto Celissen) met Wilhelmus Rutten GANTEVOORT, 30 jaar oud, gedoopt op 15-01-1720 te Kranenburg (getuige(n): Marcellinus Gerrits, Theodorus Kipshoven), overleden op 27-05-1812 te Groesbeek op 92-jarige leeftijd, zoon van Rutgeris GANTEVOORT en Anna Henrix KIPSHOVEN. {Hij is later gehuwd [1308] op 34-jarige leeftijd op 08-09-1754 te Heumen (brontekst: w.m. van Anna Maria van de Sandt, j.d. beide te Groesbeek), gehuwd voor de kerk op 08-09-1754 te Groesbeek (getuige(n): Petro en Henrina ten Haeff) (brontekst: 31 maij 1757 matrimonio conjuncti sunt Wilhelmus Gantevort viduus Anna Maria van de Sandt et Maria ten Haef (qui contraxerant matrim. invalidem 8 sept. 1754 ob impedimentum per blita honestatis de quo obtinuerunt dispensationem coram vidua Maria Thijssen et Maria Pauwelse).) met Maria ten HAEF, 25 jaar oud, gedoopt op 21-02-1729 te Groesbeek (getuige(n): Petro Jochems, Maria Teeuwsen), begraven op 15-01-1805 te Kranenburg op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ten HAEF en Hendrina THIJSSEN.}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Gisbert GANTEVOORT, gedoopt op 17-03-1751 te Groesbeek (getuige(n): Matthia van de Sandt, Hermina Gansevoet), overleden op 30-03-1829 te Groesbeek op 78-jarige leeftijd, bevolkingsregister 10/09/1803 Plackse Roth, inwonend Gerrit Rutten knecht, Jan Janssen knecht, Hanna Hendriks meid, Lena Willems meid. Zoon van Wilhelmus Rutten GANTEVOORT en Anna Maria van de SANDE (zie III.38).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-05-1783 te Heumen (getuige(n): Hendrik Janssen, Willemijn Hendrix), gehuwd voor de kerk op 11-05-1783 te Groesbeek (getuige(n): Petro Hopmans, Hermano Wijers) met Agnes THIJSSEN WIJERS, 22 jaar oud, gedoopt op 21-12-1760 te Groesbeek (getuige(n): ...., Maria van de Sande), overleden op 19-02-1829 te Groesbeek op 68-jarige leeftijd,

 

22.5.1789 genoemd in de boedelverdeling van haar ouders
4.12.1797 het echtpaar wordt in een akte genoemd
22.2.1804 zij verkopen samen met zijn broers Matthijs en Hermen een stuk onland voor 145,- aan Hendrik Wilhelm Heiming

dochter van Johannes THIJSSEN WIJERS en Maria HERMENS JANSSEN.

   2. 

Johannes GANTEVOORT, gedoopt op 16-03-1753 te Groesbeek (getuige(n): Mathia Gerits alias van Holt, Esthera Thijssen van de Sandt), overleden op 16-01-1757 te Groesbeek op 3-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Rutten GANTEVOORT en Anna Maria van de SANDE (zie III.38).


III.40    Hendrina Hermina van MEEGEN, gedoopt op 12-02-1711 te Zyfflich (getuige(n): Henricus Iwens, Maria Everts), dochter van
Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

Gehuwd voor de kerk [2151] op 18-jarige leeftijd op 29-01-1730 te Ooij met Jan REINTJES, geboren circa 1705. In het trouwboek van Ooij en Persingen op 29-01-1730 staat: Naa voorgaande proclamatien getrouwt Jan Reijntjens J:M: van Oterson [= Ottersum] met attestatie van Oterson, Ehesoon van Dirk Reijntjens en Catrijn Jansen, en Hendrina van Megen J:D: in de Oije, Ehedogter van Tijs van Megen en Jantje Nieuws, beijde consensu parentum. Zoon van Dirk REINTJES en Catrijn JANSSEN.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Theodora REINTJES, gedoopt op 13-05-1731 te Zyfflich (getuige(n): Matthias Vermegen, Joanna Vermegen), dochter van Jan REINTJES en Hendrina Hermina van MEEGEN (zie III.40).

   2. 

Theodorus REINTJES, gedoopt (Statie Predikheren) op 12-01-1735 te Nijmegen (getuige(n): Hermanus ..., Christianus Beerens, ... Dericx), zoon van Jan REINTJES en Hendrina Hermina van MEEGEN (zie III.40).

   3. 

Johannes REINTJES, gedoopt (Statie Predikheren) op 16-09-1736 te Nijmegen (getuige(n): Joannes Peeters (Theodorus Janssen), Esther van Meghen), zoon van Jan REINTJES en Hendrina Hermina van MEEGEN (zie III.40).

   4. 

Gerardus REINTJES, gedoopt (Statie Augustijnen) op 28-12-1738 te Nijmegen (getuige(n): Henricus Roose, Wilhelmus Hendrickx, Aleidis Leurckx), zoon van Jan REINTJES en Hendrina Hermina van MEEGEN (zie III.40).


III.41    Johanna van MEEGEN, gedoopt op 05-04-1716 te Zyfflich (getuige(n): Hubertus Hubers, Maria van Meegen), dochter van
Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

Gehuwd [2144] op 21-jarige leeftijd op 12-05-1737 te Nijmegen (getuige(n): Mechtilde Rutten, Maria Helmes) (brontekst: dispensatie voor 2e graad bloedverwantschap), gehuwd voor de kerk op 22-04-1737 te Ooij (getuige(n): Thies van Megen pater sponsa) (brontekst: weduwnaar in d'Ooij zoon van Goosse Janssen, j.d in d'Ooij dochter van Thies van Meegen) met Derk JANSSEN, zoon van Goossen JANSSEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [3166] op 08-05-1729 te Nijmegen Augustijnen met Jenneke DERCKS, 26 jaar oud (zie III.9).}

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes JANSSEN, gedoopt (Statie Augustijnen) op 12-12-1737 te Nijmegen (getuige(n): Thijs van Megen, Gerrit van Berck, Anna Janssen), zoon van Derk JANSSEN en Johanna van MEEGEN (zie III.41).

   2. 

Hendrina JANSSEN, gedoopt (Statie Augustijnen) op 29-04-1739 te Nijmegen (getuige(n): Henricus van Megen, Gerarda Lijgraef), dochter van Derk JANSSEN en Johanna van MEEGEN (zie III.41).


III.42    Henricus van MEEGEN, gedoopt op 02-06-1718 te Zyfflich (getuige(n): Henricus Iwens, Wilhelma van de Poel), zoon van Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

Gehuwd [2148] op 28-jarige leeftijd op 30-10-1746 te Zyfflich (getuige(n): Mathias van Meegen, Petronella van Meegen), gehuwd voor de kerk op 09-10-1746 te Ooij (getuige(n): Loef van Bronswijk pater sponsa, Thies van Meegen pater sponsi) (brontekst: j.m. uit de Ooij, j.d. van Bemmel) met Theodora van BRONSWIJK, dochter van Loef van BRONSWIJK.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes van MEEGEN, gedoopt op 04-10-1747 te Zyfflich (getuige(n): Matthias Vermeegen, Hendrina Vermeegen), zoon van Henricus van MEEGEN (zie III.42) en Theodora van BRONSWIJK.

   2. 

Maria van MEEGEN, gedoopt op 15-08-1749 te Zyfflich (getuige(n): Joannes Rutjens, Petronella Vermeegen), dochter van Henricus van MEEGEN (zie III.42) en Theodora van BRONSWIJK.

   3. 

Cornelius van MEEGEN, gedoopt op 19-10-1750 te Zyfflich (getuige(n): Joannes Janssen, Helena Piek), zoon van Henricus van MEEGEN (zie III.42) en Theodora van BRONSWIJK.

   4. 

Petronella van MEEGEN, gedoopt op 03-06-1754 te Zyfflich (getuige(n): Theodorus van Bentum, Joanna Vermegen), dochter van Henricus van MEEGEN (zie III.42) en Theodora van BRONSWIJK.

   5. 

Joannes van MEEGEN, gedoopt op 04-10-1759 te Zyfflich (getuige(n): Anton Vermegen, Petronella Vermegen), zoon van Henricus van MEEGEN (zie III.42) en Theodora van BRONSWIJK.


III.46    Catharina van MEEGEN, gedoopt op 25-01-1722 te Zyfflich (getuige(n): Joachim Ivens, Hendrina Staeijen), dochter van Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

Gehuwd (1) [1140] op 20-jarige leeftijd op 02-02-1742 te Nijmegen (getuige(n): Jacobus Rutten, vrouw Vermegen), gehuwd voor de kerk op 03-02-1742 te Ooij (NG) (getuige(n): Eilbert Joosten frater sponsi, Heijltje Derks Piek mater sponsa) (brontekst: weduwnaar van Uhm (Uedem), uijt het land van Cleef, Caatje, j.d.in de Ooij
noot MT: moeder m/z stiefmoeder) met Michiel JOOSTEN.

Gehuwd voor de kerk (2) [6125] op 39-jarige leeftijd op 15-02-1761 te Beek (NG) (getuige(n): niet vermeld) (brontekst: J.M. van Mook en Catharina van Megen weduwe van Michiel Joosten, wonende te Ubbergen) met Jacob (Roelof) WILLEMSE.

Gehuwd voor de kerk (3) [411] op 41-jarige leeftijd op 02-09-1763 te Gendt met Roelof van STEEN, 50 jaar oud, gedoopt op 14-01-1713 te Kekerdom (getuige(n): Lambertus Vos, Anna Sondagh). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [6149] voor 1746 met Maria REIJMERS. Hij was eerder gehuwd voor de kerk [6150] op 44-jarige leeftijd op 25-02-1757 te Gendt met Leida GARDENIERS. Hij was eerder gehuwd voor de kerk [6151] op 45-jarige leeftijd op 02-05-1758 te Kekerdom met Hendrina SCHEER.}

Gehuwd (4) [410] op 48-jarige leeftijd op 06-05-1770 te Ooij en Persingen (getuige(n): de moeder van de bruidegom) (brontekst: j.m. geboortig van Cranenburg.), gehuwd voor de kerk op 06-05-1770 te Nijmegen (Augustijnen) (getuige(n): Maria Teunissen, Johanna Zeijdelaar) met Mathias LINSEN, 30 jaar oud, gedoopt op 17-07-1739 te Kranenburg (getuige(n): Theodorus Killeman et Cecilia Vaassen?), zoon van Laurentius LINSEN en Cecilia Thijssen GOERTZ. {Hij is later gehuwd [413] op 38-jarige leeftijd op 20-04-1778 te Ooij. Weduwnaar van Kaat Vermegen alhier, j.d. van wijlen Piet van Wees, geboren te Bemmel. Mondelinge toestemming van de nog in leven zijnde moeder van de bruidegom. Gehuwd voor de kerk op 21-04-1778 te Nijmegen (Predikheren) (getuige(n): Gertrudis Koninckx, Willelmina Aerts) met Lijsbeth van WEES, gedoopt te Bemmel, dochter van Piet van WEES.}

Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Johanna JOOSTEN, gedoopt op 06-06-1743 te Zyfflich (getuige(n): Elbertus Joosten, Helena Derks), dochter van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).

   2. 

Everhardus JOOSTEN, gedoopt 09-1745 te Predikheren (getuige(n): Theodorus Huijbers, Sibilla Vermegen), zoon van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).

   3. 

Cornelis JOOSTEN, gedoopt op 07-11-1746 te Predikheren (getuige(n): Hermanus Mom, Petronella Vermeer), zoon van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 16-05-1784 te Ooij (NG) (getuige(n): Matthijs Linsen stiefvader van de bruidegom, Peter Arends vader van de bruid) met Ders ARENDS.

   4. 

Sijbilla JOOSTEN, gedoopt op 12-03-1749 te Predikheren (getuige(n): Wilhelmus van Colck, Petronella Cloosterman), dochter van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).
Gehuwd met Johannes FREDERIKS.

   5. 

Gerhardus JOOSTEN, gedoopt op 11-02-1752 te Predikheren (getuige(n): Joannes Mom, Joanna Lormans?), zoon van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).

   6. 

Henricus JOOSTEN, gedoopt op 13-06-1754 te Predikheren (getuige(n): Wilhelmus Roos, Theodora Heijmen?), zoon van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).

   7. 

Maria JOOSTEN, gedoopt op 19-12-1756 te Predikheren (getuige(n): Wilhelmus Heijens, Gertrudis Hubers?), dochter van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).

   8. 

Gertruijd JOOSTEN, overleden op 30-09-1824 te Ubbergen, dochter van Michiel JOOSTEN en Catharina van MEEGEN (zie III.46).
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1782 te Ooij (NG) (getuige(n): Catharina Peters moeder van de Bruidegom, Matthias Linsen stiefvader van de bruid) (brontekst: [Ooij en Persingen, NG, reg. 1500, blad , nr. , 6-10-1782, image 164.]
1782. Den 6 October in wettigen ondertrouw opgenomen Gerhardus Janssen J:M: zoon van wijlen Henderik Janssen met Geertruid Joosten J:D: van wijlen Michiel Joosten. Beide alhier, doch onlangs mede gewoond hebbende te Leuth in het Land van Cleef. De moeder van den bruidegom, Catharina Peters weduwe van Henderik Janssen, geeft schriftelijke, en de stiefvader van de bruid, Matthijs Linsen, mondelijke toestemming.
Welke persoonen na drie sondagen agter één, zo hier, als te Leuth, teste Petro Roosenboom, Romano pastore ibidem in dato den 3 Nov: 1782, onverhinderd geproclameerd te zijn, alhier getrouwd zijn den 6 November 1782.
) met Gerhard JANSSEN, zoon van Hendrik JANSSEN.


III.51    Hester van MEEGEN, gedoopt op 07-10-1723 te Zyfflich (getuige(n): Nicolaus Linsen, Helena Hermens), begraven op 27-06-1785 te Nijmegen op 61-jarige leeftijd, dochter van Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

Gehuwd [2147] op 22-jarige leeftijd op 09-11-1745 te Nijmegen (getuige(n): Jacobus Henrixs, Helena Pijck), gehuwd voor de kerk op 07-11-1745 te Ooij (getuige(n): Hendrik van Benthum pater sponsi, Heiltjen Derks Piek) (brontekst: Op 15 octob. 1745 In ondertrouw opgenomen Johannes van Benthum j.m. van Meer, uit 't Cleefsche met Hester Van Megen j.d. uit de Ooy de welke na drie voorafgaande sondagse proclamatien getrouwt sijn d.d. 7 nov. 1745. Testes Hendrik van Benthum, pater sponsi en Heiltjen Dirks Piek, mater sponsae) met Johannes van BENTHUM, 28 jaar oud, gedoopt op 04-10-1717 te Leuth (getuige(n): Roelandus Aerntz, Arnoldus Heijljes, Rdi D.N. Aerntz vicarij Cranenburgen, Theodora van Kolck), zoon van Henricus van BENTHUM en Margaretha HEILTJES.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes van BENTHUM, gedoopt op 18-08-1746 te Zyfflich (getuige(n): Rutgerus van Bentum, Helena Piek), zoon van Johannes van BENTHUM en Hester van MEEGEN (zie III.51).

   2. 

Cornelius van BENTHUM, gedoopt (Predikheren) op 12-02-1749 te Nijmegen (getuige(n): Henricus Wilms, Petronella van Megen), zoon van Johannes van BENTHUM en Hester van MEEGEN (zie III.51).

   3. 

Henricus van BENTHUM, gedoopt op 10-09-1752 te Zyfflich (getuige(n): Antonius Vermegen, Maria Vergoor), zoon van Johannes van BENTHUM en Hester van MEEGEN (zie III.51).

   4. 

Gerharda van BENTHUM, gedoopt (Predikheren) op 07-03-1755 te Nijmegen (getuige(n): Henricus Guers, Helena Moos), overleden op 01-10-1818 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes van BENTHUM en Hester van MEEGEN (zie III.51).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-08-1782 te Nijmegen (NG) met Bernardus Henricus GIELEN, 27 jaar oud, gedoopt (Augustijnen) op 12-04-1755 te Nijmegen (getuige(n): Henricus Gilingh, Aleyda Culis. Geboren 12-4 om 2.30 's ochtends vroeg), zoon van Hubertus GIELING en Maria FORRIER (Frier).


III.55    Petronella van MEEGEN, gedoopt op 08-12-1730 te Zyfflich (getuige(n): Theodorus Janssen, Agnes Coenen), overleden op 19-04-1814 te Ooij op 83-jarige leeftijd, dochter van
Matthias van MEEGEN (zie II.13) en Johanna EUWENS.

Gehuwd voor de kerk [3165] op 18-jarige leeftijd op 02-11-1749 te Zyfflich (getuige(n): Thomas Vermeg, Aldegundis Franken) met Theodorus van BENTHUM, 22 jaar oud, gedoopt op 20-02-1727 te Mehr (getuige(n): Gerardus Noij, Elisabeth Henderix), zoon van Henricus van BENTHUM en Margaretha HEILTJES.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerrit van BENTHUM, gedoopt (Predikheren) op 28-04-1753 te Nijmegen (getuige(n): Thijs van Megen, Joanna Simons), overleden op 16-04-1823 te Ooij op 69-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van BENTHUM en Petronella van MEEGEN (zie III.55).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 09-05-1784 te Ooij met Elisabeth HENDRIKS, 31 jaar oud, gedoopt (Predikheren) op 28-10-1752 te Nijmegen (getuige(n): Henricus de Bruijn, Maria Otten), dochter van Gerrit HENDRIKS en Wilhelmina HEIJMEN.

   2. 

Jan van BENTHUM, gedoopt (Predikheren) op 25-07-1760 te Nijmegen (getuige(n): Dijrijck Reijntjes, Willem van Benthem en Mechel Brouwers), overleden op 13-10-1820 te Ooij op 60-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van BENTHUM en Petronella van MEEGEN (zie III.55).
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 15-09-1777 met Petronella JANSSEN, gedoopt op 15-09-1777 te Zyfflich (getuige(n): Rudolph Janssen, Joanna Otten), dochter van Henricus JANSSEN en Aldegondis HEIJMANS. 

 

* * * * *